X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21679

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Marta Frąckowiak
nauczyciel SSPdP nr 2
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym nr 2
w Szczecinie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.

Cele stażu:

• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych,
• poszerzenie zakresu wiedzy,
• doskonalenie metod pracy,
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
2. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Sierpień/wrzesień 2013r.

2 września 2013r.

Wrzesień 2013r.
Autorefleksja
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

1. Gromadzenie dokumentacji.
2. Praca nad spełnieniem wymagań na nauczyciela dyplomowanego.
3. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu

Czerwiec 2016r.

Teczka „Awans zawodowy”

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Ośrodka

3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Czerwiec 2016r.

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji

1.

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań
mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących).
2. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.
4. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury.
5. Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia.
6. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
7. Udział w pracach Komisjach Rady Pedagogicznej.
8. Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego nauczycieli SPdP.
9. Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu, podczas zebrań

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka
Własne notatki

Wpisy zagadnień przy zebraniach z rodzicami

Własne notatki

Potwierdzenia

2.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
2. Ukończenie szkoleń e-learningowych.
3. Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
4. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
5. Korzystanie z komputerowych i Internetowych programów edukacyjnych.
6. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
7. Prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Od września 2014r.
Dokumentacja szkolna

Zaświadczenia

Potwierdzenia

Notatki własne

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

3.
§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, dla członków Zespołu Samokształceniowego oraz dla nauczycieli stażystów.
2. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
3. Opiekun Samorządu Szkolnego.
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów,
podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
Cały okres stażu

Listopad 2013r.

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Konspekty zajęć

Publikacja w Internecie

Potwierdzenie, zaświadczenie

4.
§ 8 ust.2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.
2. Opracowanie i modyfikowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
3. Opracowanie Indywidualnych Programów Rewalidacyjnych.
4. Modyfikacja i koordynowanie części programu profilaktyki dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Wiem dlaczego higiena i ruch są ważna dla mojego zdrowia”.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Sprawozdania z realizacji

5.

§ 8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań
szkoły, w szczególności
dotyczących
zadań dydaktycznych,
wychowawczych
lub opiekuńczych.

1. Aktywna praca na rzecz promocji Ośrodka.
2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
3. Współorganizowanie Turnieju Sprawności Manualnej „Sobieradek” dla uczniów szkół przysposabiających do pracy oraz turnieju dla uczniów gimnazjów.
4. Pomoc podczas Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym ZSZ i SPdP.

5. Sprawowanie opieki nad powierzonymi gablotami (zachęcenie do współpracy uczniów).
6. Współorganizowanie wycieczek oraz wyjść klasowych i szkolnych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kwiecień - czerwiec 2014, 2015, 2016

Marzec 2014,2015,2016

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Udział w akcjach promocyjnych

Zaświadczenia

Sprawozdanie

Potwierdzenie udziału

Gabloty szkolne

Sprawozdania

6.
§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Współpraca z pracownikami pomocy społecznej.

3. Organizowanie uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg kalendarza imprez
Potwierdzenia współpracy

Notatki własne,
potwierdzenie

Sprawozdania

7.
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów.

Cały okres stażu

Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.