X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21674

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Adrianna Rybitwa-Osos
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Specjalność: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Wiesława Machtałowicz

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela mianowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. W trakcie stażu będę skupiała się na działaniach, szczególnie tych, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z dziećmi oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Cel główny:
Rozwijanie różnych form aktywności uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci.

Cele szczegółowe:
- Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonalenie stosowania technologii komputerowej w pracy z dziećmi.
- Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami.
- Wspieranie rozwoju małego dziecka.

Zadania do realizacji w okresie stażu

I. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonalenie stosowania technologii komputerowej w pracy z dziećmi.

Zadania do wykonania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i planowanie własnego
rozwoju

Formy realizacji:
-analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.(IX. 2013)

-śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.( w okresie trwania stażu)

-śledzenie stron internetowych MEN, KO, ( w okresie trwania stażu)

-założenie teczki „Awansu zawodowego”,(w okresie trwania stażu)

-sporządzanie sprawozdań
z realizacji planu rozwoju zawodowego(okresowo po każdym semestrze)

Zapoznanie się z:
-Ustawą o systemie oświaty,
-Kartą Nauczyciela- rozporządzeniem: w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (1. 12.2004r.) i rozporządzeniem je zmieniającym z dn. 14.11.2007r.
-rozporządzeniem: o podstawie programowej,
-rozporządzeniem: w sprawie oceny nauczyciela( w okresie trwania stażu)

w okresie trwania stażu
Dowody realizacji:
znajomość procedur awansu zawodowego.
notatki
teczka „awansu zawodowego”
sprawozdania
notatki

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Formy realizacji:
-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.( IX .2013r.)

-zredagowanie planu rozwoju zawodowego(IX .2013r.)

-spotkania, konsultacje, rozmowy( według harmonogramu)
Dowody realizacji:
-kontrakt
-plan rozwoju zawodowego
-plan harmonogramu

3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie
Formy realizacji:
-opracowanie miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych
-przygotowanie kalendarza uroczystości
Dowody realizacji:
-plany miesięczne
-kalendarz uroczystości
* w okresie trwania stażu
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji:
-warsztaty metodyczne, szkolenia
-kursy doskonalące,
-czytanie literatury pedagogicznej,
-śledzenie stron internetowych (literka.pl, profesor.pl, przedszkolak.pl, nauczyciele przedszkola.pl, edukator.pl, eduforum.pl, eduinfo.pl)
Dowody realizacji:
-zaświadczenia,
-potwierdzenia,
-świadectwo ukończenia kursów
notatki
* w okresie trwania stażu
5. Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy
Formy realizacji:
-gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji
-studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych
-odwiedzanie stron internetowych
Dowody realizacji:
-zbiór pomocy dydaktycznych
-notatki
* w okresie trwania stażu
6.Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
Formy realizacji:
-wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy,
- wykorzystanie ich w pracy z dziećmi
Dowody realizacji:
kserokopie,
scenariusze
* w okresie trwania stażu
7.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Formy realizacji:
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
- pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
- korzystanie z zasobów multimedialnych
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- rozwijanie swoich możliwości w zakresie technologii informacyjnej
- opracowywanie dyplomów i podziękowań dla dzieci i rodziców
Dowody realizacji:
- dokumentacja,
- kserokopie prac,
- prezentacje
* w okresie trwania stażu
8.Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym; publikowanie własnych materiałów (scenariuszy)
Formy realizacji:
opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć
Dowody realizacji:
adres strony internetowej
* X .2013r.
w okresie trwania stażu
9.Posługiwanie się dokumentacją szkolną
Formy realizacji:
- Statutem szkoły,
- Uchwałami Rady Pedagogicznej,
- Programem wychowawczym i profilaktycznym,
- Planem Nadzoru pedagogicznego
Dowody realizacji:
-notatki
* w okresie trwania stażu
10. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Dowody realizacji:
-udział w zajęciach warsztatowych,
-zbieranie i gromadzenie informacji,
-autorefleksja i samoocena
Dowody realizacji:
zaświadczenia, materiały szkoleniowe
* w okresie trwania stażu

II. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniami.
Zadania do wykonania:
1.Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
Formy realizacji:
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, - analiza i ocena działań, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
dowody realizacji:
-scenariusze zajęć
-scenariusze zajęć, notatki
2.Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy realizacji:
-poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej:
Metoda ruchu wg W.Sherborne
Bajkoterapia
Pedagogika zabawy
Zabawy wg „KLANZY
Dowody realizacji:
* w okresie trwania stażu (1 raz w miesiącu)

Gromadzenie wydrukowanego materiału, notatki
* broszurka dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych
Przykładowe konspekty
3.Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji:
-tworzenie planów wychowawczych( raz w roku)
-praca w komisjach powołanych w szkole(według potrzeb)
-udział w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych( według harmonogramu)
dowody realizacji:
-plany wychowawcze
-potwierdzenia
4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Formy realizacji:
-realizacja założeń szkolnego programu wychowawczego z uwzględnieniem celów głównych.
-współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
-aktywne uczestnictwo w zespole samokształceniowym nauczycieli oddziałów przedszkolnych : – przygotowanie referatów,
– prowadzenia warsztatów
– prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców
Dowody realizacji:
-plany wychowawcze
-potwierdzenia, zdjęcia scenariusze
-harmonogram prac zespołu
* w okresie trwania stażu
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Formy realizacji:
-udział w zajęciach warsztatowych,
-zbieranie i gromadzenie informacji,
-autorefleksja i samoocena
Dowody realizacji:
zaświadczenia, materiały szkoleniowe
* w okresie trwania stażu
III. Wspieranie rozwoju małego dziecka.

Zadania do wykonania:
1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Formy realizacji:
-obserwacja dzieci
-rozmowy z dziećmi
-zebrania z rodzicami,
-rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb,
Dowody realizacji:
notatki, arkusze
listy obecności, protokoły spotkań,
* w okresie trwania stażu
2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy
Formy realizacji:
-organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
-upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjścia do kina i na spektakle teatralne
-organizowanie uroczystości grupowych
-współpraca z innymi przedszkolami- wspólne zabawy i zajęcia
Dowody realizacji:
-potwierdzeni
* w okresie trwania stażu
3.Współpraca ze specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Formy realizacji:
-korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy przy rozwiązywaniu problemów
Dowody realizacji:
-potwierdzenia
4.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Formy realizacji:
- spotkanie z policjantem ruchu drogowego w celu poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach( IX.2013)
-udział przedszkolaków w akcji „Dzień Pluszowego Misia”(Biblioteka Miejska) (według terminarza)
-oglądanie wystaw o różnorodnej tematyce ( Polkowickie Centrum Animacji) ( według terminarza)
Dowody realizacji:
potwierdzenie, zdjęcia
potwierdzenie, zdjęcia
potwierdzenie, zdjęcia

5.Współpraca z rodzicami i dziadkami
Formy realizacji:
-organizowanie uroczystości przedszkolnych tj.: Dnia Babci i Dziadka, , Dnia Matki, Ojca, Wigilia, Zakończenia Roku,
-zapraszanie rodziców i dziadków do wspólnego czytania dzieciom w przedszkolu ,
-prowadzenie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy,
-angażowanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach otwartych (warsztaty rodziców z dziećmi) w życiu grupy i przedszkola;
Dowody realizacji:
scenariusze,
sprawozdania,
zdjęcia
* w okresie trwania stażu
6.Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną
Formy realizacji:
-udostępnienie środków artystycznych, takich jak: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie...)
-przygotowanie prac w formie upominków dla najbliższych
-udział dzieci w konkursach plastycznych
Dowody realizacji:
-prace dzieci
-zdjęcia
* w okresie trwania stażu
7.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Formy realizacji:
Opieka nad powierzonym zespołem
objęcie szczególną opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z trudnościami oraz dzieci zdolne
* w okresie trwania stażu
Dowody realizacji:
tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia
8. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Formy realizacji:
-rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie nowych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
Dowody realizacji:
przykładowe scenariusze zajęć
*w okresie trwania stażu
9.Tworzenie indywidualnego programu pracy.
Formy realizacji:
-sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji w celu określenia kierunków pracy dla dzieci oczekujących pomocy oraz dla dzieci zdolnych
Dowody realizacji:
-arkusz obserwacji
* 1- 2 semestrze
10.Pedagogizacja rodziców
Formy realizacji:
-rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem( systematycznie)
- opracowanie zbioru wskazówek dla rodziców (poradniki o tematyce edukacyjno – wychowawczej(4 razy w roku)
Dowody realizacji:
-potwierdzenie
-zbiór poradników

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.