X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21625
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

1. Miejsce odbywania stażu
2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
3. Czas trwania stażu: 01.09.2013r. – 31.05.2014r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust.2 pkt.1)

Zadania
Formy realizacji
Terminy realizacji
Dowody realizacji
Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego :
• rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (z późniejszymi zmianami),
• Karty Nauczyciela.

Wrzesień 2013

Plan rozwoju zawodowego.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. 1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami pracy szkoły:
• Statutem Szkoły,
• Rocznym Planem Rozwoju Szkoły,
• Programem Wychowawczym Szkoły,
• Programem Profilaktyki,
• Regulaminem Pracy,

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkoły.
Wrzesień 2013

Okres stażu

Karta doskonalenia zawodowego.

Poświadczenie opiekuna stażu.

Wpisy w dziennikach.
Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. 1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Wrzesień 2013 Potwierdzenie osoby upoważnionej.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły(§ 6 ust.2 pkt.2)
Doskonalenie umiejętności zawodowych. 1. Kontynuacja Studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja: Terapia pedagogiczna, w Akademii Pedagogiki Specjalnej.
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Samokształcenie: pogłębianie wiedzy metodycznej, przedmiotowej pedagogicznej oraz psychologicznej poprzez analizę literatury naukowej.
4. Udział w radach pedagogicznych
5. Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, mat tematycznych, dekorowanie sali.
6. Przygotowywane planów miesięcznej pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniających wymagania programu wychowania przedszkolnego wg którego pracuje przedszkole oraz możliwości rozwojowe dzieci i ich zainteresowania.
7. Współpraca z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami, korzystanie z ich doświadczeń oraz porad.
8. Współpraca z pedagogiem, psychologiem, terapeutą pedagogicznym oraz innymi specjalistami pracującymi w szkole. Okres stażu

Notatki własne.

Zaświadczenia z odbytych form doskonalenia zawodowego.

Notatki własne.
Pomoce dydaktyczne .
Scenariusze zajęć.
Wykorzystanie technologii
informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy. 1. Sporządzenie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
2. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
3. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu przygotowywania zajęć.
4. Korzystanie z multimediów podczas zajęć dydaktycznych:
• magnetofonu
• komputera
• tablicy interaktywnej. Okres stażu Teczka stażysty.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu , w wymiarze co najmniej 1 zajęć w miesiącu . 1. Opracowanie konspektów.
2. Przeprowadzenie i omówienie zajęć. Okres stażu Konspekty.
Karta zajęć prowadzącego.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt.3)

Poznanie środowiska uczniów oraz ich problemów wychowawczo-dydaktycznych. 1. Poznanie środowiska wychowawczego uczniów.
2. Obserwacja dzieci i rozmowy z nimi.
3. Rozmowy z rodzicami.
4. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Okres stażu Potwierdzeni opiekuna stażu, psychologa oraz pedagoga.
Współpraca z rodzicami. 1. Prowadzenie zebrań z rodzicami.
2. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
3. Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych. Okres stażu Protokoły z zebrań.
Notatki z rozmów
indywidualnych.

Podejmowanie działań na rzecz środowiska. 1. Uczestnictwo w akcjach na rzecz środowiska lokalnego:
• akcja „ Sprzątania świata”.
• Dzień otwarty szkoły.
• Akcja „ Szklanka mleka”.
• Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych OSP Białołęka.
2. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
3. Organizacja imprez klasowych:
• andrzejki,
• mikołajki,
• Jasełka,
• Udział w balu karnawałowym,
• Dzień babci i dziadka,
• I dzień wiosny,
• Śniadanie wielkanocne,
• Dzień Rodzinki.

4. Organizacja konkursu plastycznego dla klas „O”

Wrzesień 2013
Maj 2014
Okres stażu
Grudzień 2013

Okres stażu

Okres stażu

Grudzień 2013 Potwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia.

Potwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia.

Wpisy w dzienniku,
Zdjęcia.

Dyplomy, potwierdzenie.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt.4)
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki
zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć
obserwowanych i prowadzonych. 1. Stworzenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu. Wrzesień 2013 Notatki własne.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. 1. Obserwacja zajęć.
2. Omówienie zajęć i sporządzenie notatki. Okres stażu Notatki własne.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
stażu lub dyrektora. 1. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza.
2. Ocena własnych umiejętności, dostrzeganie mocnych i słabych stron własnej działalności. Okres stażu Notatki własne.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. 1. Samoocena Maj 2013


........................................ ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

Zatwierdzam do realizacji:
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.