X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21627
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy realizacji
Poznanie i wdrożenie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, analiza przepisów:
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późn. zm.
-Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela
- publikacje dotyczące awansu zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
-realizacja planu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-określenie mocnych i słabych stron własnej działalnośc

Samokształcenie i udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego:
-udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
-udział w kursach okres stażu zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie aktywnych metod nauczania
-dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
-tworzenie pomocy dydaktycznych(schematy, plansze, wykresy)
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej protokoły z Rad Pedagogicznych
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających
Prowadzenie spotkań z rodzicami
- Rozmowy z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
-Rozmowy z rodzicami uczniów zdolnych
-Kontakty z Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem Szkolnym, z Logopedą i Terapeutą
6. Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez:
- współorganizowanie Pasowania I klas
- współorganizowanie Andrzejek szkolnych
- współorganizowanie Klasowych „Mikołajek”
- organizacja Wigilii klasowej
- itp.

7. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych:
- wyjazdy do teatru,
- wycieczki szkolne,
- imprezy szkolne i środowiskowe.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:
-opracowywanie testów i sprawdzianów
-przygotowywanie ćwiczeń
- korzystanie z zasobów komputerowych w przygotowywaniu się do zajęć dydaktycznych

Korzystanie z Internetu przez uczniów w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych :
-prowadzenie zajęć komputerowych
Wykorzystanie technologii informatycznej:
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje na stronach WWW
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
-przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach życiowych
Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Poznanie zasad funkcjonowania, zadań i organizacji pracy szkoły:
-analiza Statutu Szkoły
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej
Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP
Analiza przepisów prawa oświatowego
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.

Podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.