X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21614
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Aneta Małolepsza

nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 12 w Lublinie

Okres stażu: 1.09.2013r. – 17.01.2014r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Aneks do planu został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- śledzenie stron internetowych MEN, KO
- wniosek o kontynuacje stażu
- aneks do planu rozwoju zawodowego IX 2013 r.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy - (kontrakt IX 2013 r)
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wykaz obserwowanych zajęć)
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (wykaz przeprowadzonych zajęć,scenariusze zajęć)
3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

- opracowanie miesięcznych planów wynikających z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (miesięczne plany wynikające z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego)
- dokonywanie wpisów w dziennikach pracy indywidualnej(wpisy w dzienniku zajęć indywidualnych)
4. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych (zaświadczenia, lista obecności)
- udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli (wykaz obserwowanych zajęć)
-udział w różnorodnych formach kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje)-zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach
5. Organizacja i doskonalenie warsztatu oraz metod pracy pedagogicznej
- analiza i wybór programów nauczania, dobór odpowiednich podręczników (wpis na pierwszej stronie w dzienniku zajęć)
- stosowanie aktywizujących metod nauczania - wpisy w dzienniku zajęć
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej (spis zgromadzonych pozycji)
- korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej (spis przeczytanych pozycji)
- uzupełnianie zbioru samodzielnie wykonanych środków dydaktycznych (zbiór pomocy (m.in. karty pracy, dekoracja sali, gazetki ścienne).
6. Dokonywanie ewaluacji własnych działań
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków (grupowe sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, Teczki rozwoju dziecka)
- okresowe podsumowanie pracy nauczyciela (sprawozdanie z pracy nauczyciela na koniec semestru)

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

- Obserwacja, rozmowy z rodzicami (Znajomość sytuacji rodzinnej wychowanków)
- Przeprowadzenie ankiet (wzory ankiet)
- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań (wpisy w dzienniku zajęć)
3. Rozwijanie uzdolnień dzieci
- Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, konstrukcyjnych, dekoracji itp. (wystawy prac)
- Angażowanie dzieci w uroczystości okolicznościowe (scenariusze uroczystości)
- Udział dzieci w różnorodnych konkursach w placówce i poza nią (pisemne potwierdzenia)

4. Współpraca z innymi nauczycielami
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami poprzez zajęcia koleżeńskie, wspólne poszukiwanie rozwiązania problemów, wspólne organizowanie konkursów czy akcji w placówce (Adnotacje w dzienniku zajęć)

5. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
- Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie (notatki, zaświadczenia, scenariusze zajęć).
6.Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym (Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym)
- Udział dzieci w konkursach organizowanych poza placówką (Wpis do planu współpracy ze środowiskiem lokalnym)
- Organizacja i współorganizacja akcji charytatywnych: Zbiórka nakrętek dla LHD, Żółte pudełko, Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę, Cała Polska czyta dzieciom (Pisemne potwierdzenia)
- Nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wychowania (Pisemne potwierdzenia, notatki w dzienniku o spotkaniach z ciekawymi ludźmi i wyjściach do różnych instytucji kulturalno-oświatowych).
7.Współpraca z rodzicami
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami (Plan współpracy z rodzicami)
- Zebrania grupowe, konsultacje indywidualne w miarę potrzeb, zeszyty kontaktów (Lista osób obecnych na zebraniu, zeszyty kontaktów)
- Włączanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola oraz ich
angażowanie do aktywnego udziału
w uroczystościach poprzez przygotowywanie strojów, pomoc w nauce ról, przygotowanie poczęstunku itp. (Wpisy do planu współpracy z rodzicami)
- Organizacja zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców (Scenariusze zajęć, Wpis w dzienniku zajęć)
- Pedagogizacja rodziców poprzez artykuły na tematy wychowawcze (Artykuły)

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- Wykorzystanie komputera i Internetu do opracowania kart pracy, scenariuszy, dokumentów itp. (Opracowane materiały, scenariusze)
- Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową (Korespondencja)
- Przygotowywanie dyplomów,
zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera (Wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań)
- Opracowanie dokumentacji związanej awansem w programie Microsoft Office (Aneks do planu rozwoju zawodowego,
sprawozdanie)
- Przeglądanie stron internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty, LSCDN itp. (Znajomość informacji zawartych na stronach)

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym - Zamieszczenie aneksu do planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania na stronie internetowej www.edux.pl (Link do zamieszczonych dokumentów)
3. Przygotowywanie artykułów na tablice dla rodziców - Redagowanie artykułów dla rodziców (Artykuły)

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
- Współpraca z psychologiem, logopedą oraz pedagogiem/fizjoterapeutą poprzez wymianę doświadczeń, analizę problemów, udział w zespole do spraw integracji (Poświadczenie)
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy (Zaświadczenia)

2. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów
- Przeciwdziałanie konfliktom w grupie poprzez wprowadzanie zabaw i ćwiczeń interakcyjnych, głównie takich, w których nie ma miejsca na rywalizację i psychiczne napięcie.
- Propagowanie wśród wychowanków idei integracji i tolerancji w toku codziennego obcowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi (Scenariusze zajęć)

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
- Zgromadzenie zbioru aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu w wersji elektronicznej (Wykaz aktów prawnych)
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS (Znajomość przepisów prawa oraz zmian w nich zachodzących)
- Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
2. Dalsze poznawanie zadań oraz zasad organizacji i funkcjonowania placówki
- Analiza statutu, regulaminów, planów oraz innych dokumentów obowiązujących w placówce (Znajomość dokumentów obowiązujących w przedszkolu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.