X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21594
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Woźniak
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Nazwa szkoły: Gimnazjum w Bolkowie
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012

Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1.
§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z dyrektorem, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim podczas tworzenia i wprowadzania zmian
w dokumentacji szkolnej, organizacji uroczystości i imprez, wycieczek, wyjazdów na zawody sportowe i inne.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjazdów na zawody i wyjść pozaszkolnych oraz dyskotek szkolnych.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Zgodnie z terminarzem uroczystości i imprez szkolnych

Cały okres stażu
- protokoły rad pedagogicznych;
- potwierdzenie przewodniczącego zespołu;

2.
§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz-szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
- udział w radach szkoleniowych;
- udział w pracach związanych z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego i maturalnego;
- udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach itp.
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Cały okres stażu
- protokoły ze szkoleniowych rad pedagogicznych,
- zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego,
- potwierdzenie przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.

3.
§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Segregator z wydrukami aktów prawnych
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1.

Sporządzenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
Opracowanie projektu, a następnie planu rozwoju zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela mianowanego

Złożenie wniosku
wraz z planem rozwoju zawodowego do analizy Dyrektorowi szkoły

IX 2009
- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego
2.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

Ustalenie zasad współpracy:

- korzystanie z pomocy opiekuna w sporządzaniu dokumentacji pedagogicznej.

- obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.

- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora


- omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji.

-opracowanie projektu sprawozdania, a następnie sprawozdania
IX 2009

Praca ciągła przez cały okres stażu zgodnie z harmonogramem obserwowanych i prowadzonych zajęć

Po zakończeniu stażu
- kontrakt (umowa) z opiekunem stażu określający zasady współpracy
-arkusze obserwacji zajęć,
-konspekty lekcji
- arkusze ewaluacji zajęć
- testy i sprawdziany
- sprawozdanie z realizacji stażu

3. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli:
-Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu,
- Karta Nauczyciela
- Postępowanie Administracyjne
• Gromadzenie
(w segregatorze) na własny użytek tekstów aktów prawnych dotyczących awansu,
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, strona „Głosu Nauczycielskiego”)
Śledzenie zmian w prawie oświatowym przez cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem szkoleń

-segregator z aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

- zaświadczenia lub inne potwierdzenia udziału w szkoleniach

4. Opracowanie planów dydaktyczno-wychowawczych z wychowania fizycznego dla poszczególnych klas, współpraca z przewodniczącym zespołu
Analiza podstawy programowej i programu wychowania fizycznego
- Realizacja planów dydaktyczno-wychowawczych Wrzesień- każdego roku
praca ciągła przez cały rok szkolny
-kopie dokumentów
5. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i narzędzi do badania osiągnięć ucz. Omówienie z uczniami wymagań programowych i przedmiotowego systemu oceniania Początek roku szkolnego.
- kopie dokumentów
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, uzupełnianie brakującego i zużytego sprzętu sportowego Monitowanie do dyrektora o zakup brakującego sprzętu sportowego i środków dydaktycznych do wychowania fizycznego

W razie potrzeby

- spis potrzebnego sprzętu
7. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie modyfikacji planu pracy, ocena skuteczności podejmowanych działań
Nanoszenie korekt do planu pracy
- Wyróżnienie w planach zadań wykraczających poza podstawę programową i ścieżek edukacyjnych

Podczas tworzenia rocznego planu pracy

8. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego Udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zgodnie z harmonogramem szkoleń przez cały okres stażu

- zaświadczenia lub inne potwierdzenia udziału w szkoleniach

9. Dokumentowanie osiągnięć uczniów i własnych
Sprawdzenie osiągnięć sportowych uczniów na tle innych gimnazjów poprzez udział w zawodach pozaszkolnych i szkolnych Zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych
- dyplomy, zdjęcia,
- program zawodów,
- podziękowania
- inne osiągnięcia uczniów
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Obserwacja i analiza rozwoju fizycznego uczniów
Stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, Ośrodkiem Zdrowia w Bolkowie i rodzicami
- analiza udostępnionej przez wychowawców indywidualnej dokumentacji uczniów Praca ciągła
- potwierdzenia,
- zapisy w dziennikach

2. Diagnoza potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zainteresowań sportem
Badanie ankietowe i pogadanki z uczniami na temat ich potrzeb w zakresie rozwoju fizycznego i ich zainteresowań Wrzesień każdego roku

- ankieta do uczniów

3. Rozwijanie sprawności fizycznej oraz zainteresowań sportem poprzez organizację zajęć dodatkowych Praca w małych zespołach
w celu przygotowywania uczniów do zawodów sportowych, pozaszkolnych,
- praca z uczniem zdolnym i mniej sprawnym fizycznie Praca ciągła
- program SKS,
- dziennik zajęć dodatkowych


4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, w tym wynikających ze specyficznych warunków środowiska
i szkoły

Dostosowanie wymagań do możliwości fizyczno-rozwojowych uczniów,
- uwzględnienie w planie pracy i realizacja zadań podstawowych i ponadprogramowych oraz ścieżek edukacyjnych,
- przygotowanie i udział uczniów w zawodach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych),
- udział uczniów i własny w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych organizowanych przez gimnazjum,
- aktywne włączenie się w organizację Między-gimnazjalnych Zawodów Sportowych,
- współpraca z nauczycielami w-f lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów. Zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i szkolnych - zapisy w dziennikach,
- plan pracy,
- dyplomy,
- podziękowania itp.

5.

6. Udział
w realizacji programów profilaktycznych

Respektowanie od uczniów przestrzegania zasad bhp
Stała współpraca z pielęgniarką i pedagogiem

Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy z uczniami (odpowiedni dobór sprzętu do zajęć sportowych, odpowiedni strój, obuwie itp.),
- pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny uczniów Według potrzeb

Praca ciągła

- potwierdzenie współpracy z pielęgniarką i pedagogiem ,
- zapisy w planie pracy
- zapisy w dziennikach

7. Rekreacja, turystyka, promocja zdrowia
Kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych (aktywny i zdrowy tryb życia),
- organizowanie wycieczek pieszych, rajdów, wyjazdów na basen, kontaktu z przyrodą,
Praca ciągła - zapisy w dziennikach lekcyjnych,
- karty wycieczki,
- program wypoczynku zimowego

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem

Udział w szkoleniach i kursach informatycznych
-wykorzystanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznej i innych czynności związanych z odbywaniem stażu,
- korzystanie z publikacji edukacyjnych zamieszczonych w Internecie,

Praca ciągła

- zaświadczenia,
- własna dokumentacja pedagogiczna (sporządzona komputerowo),
- wydruki publikacji np. scenariusze zajęć,

2. Wykorzystanie
w swojej pracy technologii informacyjnej Wyszukiwanie informacji nt. awansu zawodowego
- wykorzystanie komputera
i Internetu w czasie zajęć
z uczniami (wyszukiwanie informacji sportowych, korzystanie z programów multimedialnych),

Praca ciągła
- wydruki z Internetu związane z odbywaniem stażu,
- zapisy w dziennikach,
- autorskie dyplomy dla uczniów za udział w zawodach i konkursach,
3. Publikacja własnego planu rozwoju w Internecie
Zamieszczenie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego, jako publikacji Do końca roku 2009 - własna publikacja (plan rozwoju zawodowego)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych Udział w konkursach, warsztatach i konferencjach metodycznych służących poszerzeniu wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy, Cały okres stażu

- dyplomy,
- inne formy potwierdzenia,

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez samokształcenie Korzystanie z publikacji i rozporządzeń zamieszczonych w Internecie oraz z artykułów prawnych z „Głosu Nauczycielskiego”,
-samodzielne studiowanie literatury metodycznej Praca ciągła
- wydruki ważniejszych zapisów,
- wykaz lektur wykorzystanych w czasie odbywania stażu,
3. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego,
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych przy współpracy rady pedagogicznej i rodziców,
- diagnozowanie efektywności własnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
- wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i prawa oświatowego w tworzeniu własnej dokumentacji i w pracy z uczniami.

Praca ciągła

Pod koniec roku szkolnego

Według potrzeb
- potwierdzenie przewodniczącego zespołu wychowawczego, pedagoga, ew. wychowawców klas,

- ankieta ewaluacyjna do uczniów

4. Udział w pracach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją zadań szkoły
Udział w tworzeniu ew. wprowadzaniu zmian w dokumentacji szkoły,
- udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych po gimnazjum (przygotowanie sal, członek szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu, Zgodnie z terminem egzaminu

-potwierdzenie przewodniczącego zespołu, dyrektora lub przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego:
– Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty (przede wszystkim zapisy dotyczące pracy nauczyciela w gimnazjum) Analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących udzielania uczniom pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich,
- współpraca z pedagogiem, policją i kuratorem ds. dla nieletnich,
- udział w doskonaleniu zawodowym (kursy, szkolenia)

Praca ciągła, według potrzeb

- wydruki ważniejszych zapisów aktów prawnych,
- potwierdzenia o współpracy (pedagoga, kuratora, przedstawiciela policji)
- zaświadczenia

2.
Uczestnictwo w pracach zespołów wewnątrzszkolnych

Udział w pracach rady pedagogicznej (zespołach):
- wychowawców klas
- komisji do przeprowadzenia egzaminu po gimnazjum,
- komisjach zawodów sportowych ew. konkursów przedmiotowych,
- tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji własnej i szkolnej (WSO, Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy itp.
- udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych
Zgodnie z harmonogramem pracy zespołów, konkursów lub według potrzeb

Według potrzeb

Zgodnie z harmonogramem
- zapisy w protokołach,
- sprawozdania,
- karta wycieczki lub wyjazdu na zawody,
- dyplomy,
- potwierdzenia

3. Znajomość dokumentacji szkolnej Analiza:
- Statutu Gimnazjum,
- WSO,
- Programu Rozwoju Szkoły,
- Planu Wychowawczego i Profilaktycznego,
- Regulaminu Rady Pedagogicznej i innej Praca ciągła przez cały okres stażu
segregator z dokumentacją własną (biblioteczka nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.