X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21486
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - analiza podstawowych aktów prawnych
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego - Lipiec - sierpień 2010
- wrzesień 2010
- wrzesień 2010 Kopia wniosku,
plan rozwoju zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa i zawarcie kontraktu
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju
- opracowanie projektu sprawozdania
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna Wrzesień 2009
Początek stażu

Koniec stażu
Raz w miesiącu

Kontrakt, harmonogram spotkań, plan rozwoju

Sprawozdanie,
scenariusze zajęć, wnioski
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego - gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego W trakcie stażu Zgromadzona dokumentacja,
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
- uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli języków obcych W trakcie stażu Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna - opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja W trakcie stażu Konspekty, arkusze obserwacji
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, przedłożenie Dyrektorowi szkoły
- analiza dokumentacji, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2013 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Doskonalenie warsztatu, metod i organizacji pracy - zaplanowanie pracy zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej
- opracowanie kryteriów oceniania oraz rozkładów nauczania uwzględniając poziom wiedzy uczniów i ich możliwości
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy pierwszej zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
- przeprowadzenie testu z języka angielskiego w klasach pierwszych sprawdzającego wiadomości i umiejętności po klasie szóstej (test poziomujący)
- własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznych (testy pisemne, plakaty)
- prowadzenie koła języka angielskiego o charakterze zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego (zapoznanie uczniów ze strategiami oraz standardami egzaminacyjnymi, ćwiczenie czterech sprawności językowych) oraz zajęć filmowo-muzycznych (analiza tekstów piosenek, poszerzanie słownictwa i prowadzenie dyskusji na podstawie obejrzanych filmów anglojęzycznych)
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i pomoc w przygotowaniach do nich
- organizowanie konkursów językowych
- przeprowadzenie w szkole konkursów organizowanych przez placówki zewnętrzne
- czynne korzystanie z wiedzy zdobytej podczas szkoleń głownie tej dotyczącej egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i dzielenie się nią z koleżankami z zespołu przedmiotowego
- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Longman oraz Nowa Era
- studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez wyszukiwanie lub
przygotowanie pomocy dydaktycznych (plansze, mapy, gry, itp.), wyszukiwanie ciekawych czasopism w języku angielskim oraz pozycji literatury anglojęzycznej celem wykorzystania ich na zajęciach
- prowadzenie konkursów języka angielskiego wybranych z ofert przysyłanych do szkoły Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu Rozkłady materiału oraz kryteria

Plan pracy wychowawcy

Przykładowe testy, plakaty

Plan pracy,
scenariusze zajęć

Scenariusze i sprawozdania

Zaświadczenia

Notatki własne

Potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach

Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - znajomość dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny) oraz stosowanie zawartych w nich procedur
- znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- stosowanie w praktyce Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Wrzesień 2010 Notatki
Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego - analiza przepisów prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN W trakcie stażu Notatki
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym - Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w Zespole Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły
- aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego
- udział w tworzeniu dokumentów szkolnych - praca w ramach przydzielonego zespołu zajmującego się opracowaniem planu pracy W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu Potwierdzenie obecności.
Potwierdzenie przewodniczącego
Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych. - Aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych W trakcie stażu Potwierdzenie współ-organizacji

§7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów - rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi
- diagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
- integracja zespołu klasowego
przez imprezy klasowe, wycieczki,
pomoc koleżeńską
- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą Według harmonogramu szkolnego i w zależności od potrzeb

W trakcie stażu; zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Potwierdzenia od wychowawców i pedagoga o współpracy

Zdjęcia

§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Korzystanie z komputera

- opracowywanie ćwiczeń, scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych
- dokumentowanie efektów własnej pracy i ich archiwizacja przy pomocy plików komputerowych
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauczaniem języka angielskiego
- śledzenie informacji w serwisach internetowych MEN i CODN dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego
- wykorzystanie internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

Np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, konspekty

Adresy przykładowych stron

Wykaz przyswojonych aktów prawa oświatowego

Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej - poznanie nowych aplikacji
- pogłębianie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych W trakcie stażu Praktycznie

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Samokształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki - studiowanie literatury, czasopism fachowych
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych W trakcie stażu

W trakcie stażu; zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Notatki

Opis przypadku
Doskonalenie kompetencji osobo-wartościowych - kształtowanie umiejętności nawiązywanie dobrego kontaktu z uczniami
- prowadzenie spotkań z rodzicami.
- konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu Opinia opiekuna stażu

Notatki
Współpraca z rodzicami - spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami i konsultacje W trakcie stażu Plan współpracy z rodzicami


§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty -analiza dokumentacji
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
- udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego W trakcie stażu.

W trakcie stażu

W trakcie stażu

Systematycznie Własne notatki

Własne notatki,
Zbiór przeanalizowanych dokumentów

Zaświadczenia

Potwierdzenie obecności,
Własne notatki

....................................

podpis nauczyciela kontraktowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.