X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21481
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

mgr Anna Elżbieta Lasota
Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce

Staż w wymiarze: 2 lata i 9 miesięcy opiekun stażu
Data złożenia wniosku: 30. sierpnia 2010r. mgr Elżbieta Gajewska

Data rozpoczęcia stażu: 01. września 2010r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31. maja 2013r.

(zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego za zgodą Dyrektora szkoły)
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)

§ 7 ust.1 pkt.1

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym - Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej Potwierdzenia
Pełnienie dodatkowychfunkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - Organizacja konkursów z języka angielskiego oraz imprez szkolnych- Uczestnictwo i przygotowanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych- Udział w realizacji programów profilaktycznych - Uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych Według harmonogramuWedług potrzebCały okres stażuWedług potrzebj.w. Potwierdzeniaj.w.Karty wycieczek szkolnychPotwierdzeniaj.w.


§ 7 ust.1 pkt.2

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Określenie własnych potrzeb w zakresie doskonalenia 08/09 2010r.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych - Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie- Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli- Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe- Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego 2011 r.Cały okres stażuj.wj.w. Dyplom ukończenia studiów Świadectwa/zaświadczenia ukończenia doskonaleni azawodowegoj.w.j.w.

§ 7 ust.1 pkt.3

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Znajomość dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny)- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 09.2010r.j.w. NotatkiPotwierdzeniaj.w.
Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansuna stopień nauczyciela mianowanego - Analiza dokumentacji: Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego 09.2010r.Cały okres stażu NotatkiWłasna komputerowa bazaj.w.

§ 7 ust.2 pkt.1

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z opiekunem stażu - Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego - Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza 09.2010r.j.wj.w.Cały okres stażuj.w. KontraktPlan rozwoju zawodowegoStosowny zapis w kontrakcieUwagi i spostrzeżenia dotyczące obserwowanych lekcji w formie notatekKonspekty przeprowadzonych zajęć
Prawidłowe prowadzeniedokumentacji przebiegurealizacji planu zawodowego - Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy Cały okres stażu Dokumentacja
Tworzenie własnego warsztatu pracy - Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, konkursów- Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi- Gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych- Uaktualnianie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego Cały okres stażuj.w.Cały okres stażuNa bieżąco Pomoce, testyBaza łączyWłasna biblioteczka, notatkiPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
Wymiana doświadczeńz innymi nauczycielami - Uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli języka angielskiego- Przeprowadzanie lekcji blokowych przy współudziale nauczycieli innych przedmiotów Cały okres stażuW zależności od potrzeb PotwierdzeniaKonspekty lekcji
Publikowanie własnych prac - Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW- Publikacja scenariuszy lekcji Cały okres stażu Publikacje na stronach WWW
Prowadzenie dokumentacji szkolnej - Prowadzenie dzienników lekcyjnych- Prowadzenie dzienników pozalekcyjnych Cały okres stażu Zapisy w dziennikach

§ 7 ust.2 pkt.2

5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów - Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami- Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym Według harmonogramu szkolnego i w zależności od potrzebj.w. Potwierdzenie współpracy / notatki w dziennikach szkolnychj.w.

§ 7 ust.2 pkt.3

6. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej - Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz pogłębianie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych Cały okres stażu Zaświadczenia
Wykorzystanie technologii informatycznej - Opracowywanie ćwiczeń, scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych- Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej Cały okres stażu W zależności od potrzeb Zgromadzone materiały i pomoce Scenariusze lekcji


§ 7 ust.2 pkt.4

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Samokształcenie w zakresie psychologii,pedagogiki i dydaktyki przedmiotu - Studiowanie literatury, czasopism fachowych- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego- Aktywna praca nad samokształceniem Cały okres stażuj.w.j.w. Notatkij.w.j.w.
Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej poprzez aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - Udział w szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki Cały okres stażu Zaświadczenia

§ 7 ust.2 pkt.5

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Analizowanie Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego)- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Cały okres stażuj.w. Notatki j.w.
Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na stopień nauczyciela mianowanego - Analiza przepisów prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, rozporządzenia MENiS Cały okres stażu Notatki

podpis Dyrektora szkoły podpis Opiekuna stażu podpis Nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.