X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21492
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Doroty Wobolewicz

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM w SĘPOPOLU

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO


DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU- 1.09.2013
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU-31. 05. 2016


Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI TERMIN

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Udział w ogólnopolskich internetowych konkursach

Opracowanie i realizacja programu własnego

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Opublikowanie swojego planu rozwoju na stronach portalu edukacyjnego.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy zajęć okolicznościowych, gazetek zamieszczanych na tablicy informacyjnej
Upowszechnienie wśród rodziców zagadnień dotyczących pedagogizacji.

Zastosowanie komputerowych programów edukacyjnych do zajęć i zabaw dydaktycznych

Przystąpienie do konkursu plastycznego organizowanego pod patronatem „ Bliżej Przedszkola”:
„ Drugie życie śmieci”

Udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym
„ Dziecko w obiektywie”

Opracowanie programu proekologicznego” Natura i Ja”

Przekazanie programu „ Natura i Ja” do Biblioteki szkolnej, do Oddziałów Przedszkolnych w gminie

Dokonanie analizy dwóch przypadków

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w ...
Opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem z dysfunkcjami

Opracowanie regulaminu szkolnego konkursu piosenki: „ Piosenka z dawnych lat”

Opracowanie regulaminu konkursu ekologicznego dla grup przedszkolnych z gminy : „ Woda najcenniejszy skarb”.

Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego dla grup przedszkolnych: „ Jestem Eko”

Ewentualne opinie nauczycieli.
Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.

Rozwój sprawności manualnej i spostrzegawczości dziecka

Zwiększenie atrakcyjności zajęć i zabaw. Dziecko umiejętnie korzysta ze sprzętu komputerowego.

Zachęcenie dzieci i rodziców do upcyklingu. Rozwijanie kreatywności.

Zdobycie nowych możliwości zaprezentowania fotograficznego obrazu innym osobom w dowolnym miejscu i czasie

Zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców. Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody

Zdobycie wiedzy, nowych doświadczeń i opinii osób zainteresowanych, oraz zaangażowanych w realizację programu

Rozpoznanie, zapobieganie i niwelowanie problemów wychowawczo- dydaktycznych

Dostosowanie metod, form i zadań do możliwości dziecka

Promowanie zdolności i umiejętności dzieci.
Utrwalanie tradycji regionalnych.

Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.

Uświadomienie dzieciom koniczności segregacji śmieci
Potwierdzenie

Przykładowe propozycje kart pracy

Adresy stron internetowych

Potwierdzenie udziału

Program

Potwierdzenie, recenzja , opinie innych nauczycieli

Studium przypadku

Plan działań

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
XI 2013r

2013- 2016r.

Według potrzeb

XII 2013r

II semester roku szkolnego2014/ 2015

XI 2013r

XII 2013r.

II semester roku szkolnego 2014/ 2015

I semestr roku szkolnego 2014/ 2015

V 2014r

IV 2015r

IV 2016r

Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Uczestnictwo w pracach związanych z badaniem jakości pracy szkoły.

Poszerzenie zakresu działań przedszkola, dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych

Organizacja uroczystości przedszkolnych i grupy elementarnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Organizacja wycieczek

Uczestnictwo w pracach zespołu ewaluacyjnego : Rodzice są partnerami przedszkola.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

Współpraca z Nadleśnictwem w Bartoszycach

Zachęcenie dzieci do dbałości o ochronę środowiska przyrodniczego.

Gromadzenie materiału siewnego ( kasztanów i żołędzi) i przekazanie ich leśniczemu najbliższego leśnictwa.

Współpraca z Zakładem Gospodarki Odpadami w Bartoszycach.

Przystąpienie do akcji : „ Sprzątanie Świata”

Zdobycie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej
„ Zielona Flaga” poprzez
udział w projektach , programach i akcjach ekologicznych

Realizacja programu : „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

Realizacja programu:
„ Kubusiowi przyjaciele natury”

Uczestnictwo w akcji :” Zużyte baterie”

Uczestnictwo w akcji:
„ Zakręcona akcja”.

Włączenie oddziału przedszkolnego do projektu edukacyjnego:” Czytaj dzieciom, bo warto”

Codzienne czytanie dzieciom wybranych fragmentów książek.

Zorganizowanie happeningu: ”Jestem otwarty na potrzeby bliźnich”

Wzbogacenie kącika ekologicznego w przedszkolu

Opracowanie okazjonalnych scenariuszy imprez i uroczystości:

- Pasowanie na przedszkolaka,
- Basiowy Bal Pasiastych,
-Dzień Babci i Dziadka,

-Dzień Matki i Ojca,

Opracowanie programu „ Chcę być bezpieczny”

Nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej

Organizowanie spotkań z funkcjonariuszem policji

Spotkanie ze strażakiem:

Spotkanie z ratownikiem medycznym

Spotkanie z funkcjonariuszem straży granicznej

Udział w przedsięwzięciach o tematyce ekologicznej. Organizacja wycieczek poznawczych.
Zdobycie wiedzy na ww temat. Aktywna współpraca z zespołem

Poznanie przez rodziców toku zajęć dydaktycznych w przedszkolu. Obserwacja dziecka w trakcie trwania zajęć.

Uwrażliwienie na potrzeby ptaków i zwierząt w okresie zimy.

Uświadomienie dzieciom i ich rodzicom korzyści płynących z segregacji śmieci.

Promocja placówki.
Kultywowanie postaw proekologicznych dzieci i rodziców

Utrwalenie wśród rodziców i dzieci wiedzy o tym jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim.

Edukowanie dzieci w zakresie ochrony środowiska.

Zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej dbałości o czyste i zdrowe środowisko.

Zachęcenie społeczeństwa Sępopola do udziału w akcji charytatywnej ratującej zdrowie i życie innych osób

Umożliwienie dzieciom codziennego kontaktu ze słowem czytanym. Zaangażowanie rodziców do projektu

Przekazanie ważnego przesłania środowisku lokalnemu. Rozwijanie kreatywnej postawy w śród dzieci

Doposażenie Sali w nowe pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki podjętym działaniom dydaktycznym
( Projekty)

Integracja ze środowiskiem lokalnym.

Umożliwienie rodzicom i innym zaproszonym gościom obserwacji umiejętności i zdolności dziecka zdobytych w pierwszych miesiącach pobytu w przedszkolu

Zwiększenie tolerancji na odmienność rasową, wyznaniową, kulturową

Wyrabianie szacunku do osób starszych

Poznanie zawodów związanych z bezpieczeństwem

Przypomnienie i utrwalenia zasad dotyczących bezpieczeństwa dziecka w domu, przedszkolu i w drodze do przedszkola.

Uzmysłowienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą beztroska zabawa.

Zaprezentowanie dzieciom techniki resuscytacji.

Uświadomienie dzieciom roli pograniczników dbających o nienaruszalność polskich granic.

Bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą. Wielozmysłowe poznanie otaczającej nas przyrody. Możliwość obserwacji przyrody zgodnie ze zmiennością pór roku.
Zapisy dotyczące ewaluacji

Scenariusz, lista osób uczestniczących

Certyfikat

Wpisy w dzienniku, sprawozdanie z realizacji projektu

Certyfikat

Potwierdzenie koordynatora akcji

Potwierdzenie koordynatora

Lista rodziców uczestniczących w projekcie

Regulamin heppeningu

Scenariusze, sprawozdania, foto-galeria

Sprawozdanie ,foto-galeria

Sprawozdanie, foto-galeria

Sprawozdanie, foto-galeria

Projekt programu

Sprawozdania, fotogaleria

Wystawa prac wykonanych z zebranych materiałów przyrodniczych

Protokoły z wycieczek
II semestr roku szkolnego 2013/ 2014

Według potrzeb

II 2014r.

X 2013r

2013/ 2016

2015

2013/ 2014

2013/ 2014

2013/ 2014

2013- 2016r

2013/2014

VI 2014r

2014/2015

2013- 2016
XI 2013r

XII 2013r
I 2014

V 2014

2014/ 2015

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Praca w zespole samokształceniowym.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Wymiana doświadczeń, opinii w zespole.

Wspólne rozwiązywanie problemów dzieci z grupy elementarnej.

Przekazywanie wiedzy, umiejętności i materiałów ze szkoleń, kursów, warsztatów.

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich w ramach WDN

Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły:

- Ukończenie Kursu z Oligofrenopedagogiki

-Edukacja matematyczna w przedszkolu

-Ćwiczenia grafomotoryczne- sposoby zmniejszania napięcia nerwowego

-Pedagogika zabawy

- Trudne dziecko w grupie przedszkolnej – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami

- Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi młodszymi i w ramach terapii pedagogicznej.

Poszerzenie wiadomości, umiejętności i kompetencji

Umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności w pracy.

Zaprezentowanie nowatorskich metod i forma pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nabycie nowych umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi z dysfunkcjami.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

Wzbogacanie wiedzy na temat pracy z dzieckiem z trudnościami dydaktycznymi

Zwiększenie atrakcyjności zajęć i zabaw w przedszkolu

Zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo

Pogłębienie wiedzy na temat metod i form pracy z dzieckiem młodszym.

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

Lista obecności, scenariusz zajęć, opinia nauczycieli uczestniczących

Certyfikat

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie
2013- 2016r

Według potrzeb

2014 r.

II semestr roku szkolnego 2013/ 2014

2015r

2015r

2016r.

2016r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.