X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2136
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym

„Warto żyć na sportowo”

Program zajęć sportowych realizowanych z młodzieżą o charakterze profilaktycznym

I. Autor programu: Dariusz Kieglerski – nauczyciel wychowania fizycznego, ukończył szkolenie dla osób realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą o charakterze profilaktycznym zorganizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Chcę realizować zajęcia z młodzieżą, jednocześnie zamierzam pomagać w prawidłowym rozwoju psychofizycznym i duchowym młodego człowieka, jego osobowości i odnalezieniu się w dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.
Niniejszy program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Jest zgodny z wytycznymi do spraw wychowawczych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto został opracowany w oparciu o podstawy prawne programu profilaktyki dzieci i młodzieży oraz zawarty w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Ma on służyć pomocą w integralnym wychowaniu dzieci i młodzieży.

II. Opis miejsca wykonywanego zadania: zajęcia sportowe będą odbywać się w sali gimnastycznej i na boisku tartanowym szkoły. Zajęcia będą realizowane również w terenie naturalnym przylegającym do placówki.

III. Cele kształcenia i wychowania.
Zasadniczym celem zajęć sportowych jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka. Można to osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych.
2. Kształtowanie wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego.
3. Wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia.
4. Zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie).
5. Rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój.
6. Kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.
7. Rozwijanie postawy asertywności.
8. Eksponowanie pozytywnych zachowań ćwiczących.
9. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
10. Ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, w zespole.
11. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczącego.
12. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
13. Wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia i samowychowania.
Działania te mają równocześnie charakter profilaktyki pierwszorzędowej, która ma dwa podstawowe cele: rozwój umiejętności życiowych potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w życiu (promocję zdrowia) i opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu problemowych zachowań młodych ludzi, powodujących problemy wychowawcze. Zatem profilaktyka pierwszorzędowa będzie realizowana w celu utrzymania zdrowia i osiągania coraz wyższej jego jakości.

IV. Charakterystyka grupy: program zajęć sportowych przeznaczony jest przede wszystkim dla chłopców w wieku gimnazjalnym, będących uczestnikami zajęć profilaktycznych. Uczestnictwo chłopców w zajęciach będzie potwierdzone pisemną zgodą ich rodziców. Lista uczestników nie jest listą zamkniętą, tym samym istnieje możliwość dopisania chętnych do udziału w zajęciach sportowych.

V. Zawarty kontrakt / umowa z grupą będzie zawierać:
- wypracowane jasne zasady oraz normy postępowania, które uczestnik ma przestrzegać w czasie zajęć,
- konsekwencje, które poniesie w przypadku złamania ustalonych zasad,
- przywileje, jakie uzyska postępując zgodnie z ustaleniami,
- czas trwania podjętych w kontrakcie ustaleń i zostanie zapisany w formie regulaminu zajęć oraz zobowiązanie uczestników do jego przestrzegania.
Funkcje kontraktu / umowy:
- uczy nastolatka odpowiedzialności za własne wybory,
- uczy podejmowania decyzji,
- pozwala zapoznać się z prawem przyczyny i skutku,
- uczy, że wolność to nie życie bez ograniczeń lecz świadomość dokonywanych wyborów,
- przygotowuje do życia w świecie dorosłych opartym na umowach i kontraktach.

VI. Szczegółowe zadania do realizacji:
- rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
- opracowanie planów pracy na podstawie diagnozy wewnętrznej,
- prowadzenie pracy z grupą tak, aby mogła stać się konstruktywną grup rówieśniczą,
- organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym umożliwiających ich uczestnikom opanowanie zasad zdrowego stylu życia,
- prowadzenie dokumentacji pracy z grupą,
- współpraca z instytucjami, towarzystwami i organizacjami społecznymi wspierającymi rodzinę.

VII. Obszary tematyczne profilaktyki przewidziane do realizacji:
- promocja zdrowego stylu życia,
- ochrona przed niebezpieczeństwami,
- współdziałanie w grupie, rywalizacja, rozwiązywanie konfliktów,
- radzenie sobie ze stresem, z napięciami,
- organizacja czasu wolnego.

VIII. Harmonogram planowanych działań.
Zajęcia sportowe będą prowadzone z zakresu piłki nożnej (przepisy, zasady sędziowania oraz elementy techniki i taktyki), a także gier i zabaw ruchowych (przepisy, zasady i organizacja) i odbywać się będą w piątki w godz. 1530 – 1700 w II semestrze nauki roku szkolnego 2006/2007. Każde spotkanie poprzedzone będzie treściami teoretycznymi dotyczącymi w/w obszarów tematycznych profilaktyki.
W czasie trwania zajęć zostaną zastosowane następujące metody pracy:
- pogadanka,
- dyskusja,
- pokaz z objaśnieniem,
- metoda sytuacyjna,
- giełda pomysłów,
- zajęcia praktyczne.
Podczas spotkań przeważać będzie forma pracy zespołowej.

IX. Zakładane rezultaty realizacji programu:
- poprawa relacji z rówieśnikami
- poprawienie sprawności fizycznej,
- zwiększenie kultury osobistej,
- zdrowe radzenie sobie z nadmiernym stresem i napięciem,
- umiejętność nabywania zachowań asertywnych,
- stosowanie zdrowego stylu życia i samodzielnego
organizowania sobie czasu wolnego.

Kontrakt pomiędzy uczestnikami zajęć sportowych i prowadzącym

Kontrakt ma na celu zmianę postawy młodzieży do zdrowego stylu życia oraz poprawę komunikacji między rówieśnikami. Kontrakt każdorazowo powinien przypominać uczestnikom zajęć sportowych obowiązujące zasady:
1. Przestrzegamy warunki bhp podczas zajęć.
2. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach wynikających z programu zajęć sportowych.
3. Ćwiczymy tylko w stroju i obuwiu sportowym.
4. Przestrzegamy estetyki wyglądu zewnętrznego i czystości stroju.
5. Wykorzystujemy przybory i przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Współpracujemy w organizowaniu zajęć.
7. Odpowiadamy za siebie i grupę.
8. Przestrzegamy zasadę „fair play” w czasie gry sportowej.
9. Podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego zajęcia.
10. Opuszczamy miejsce ćwiczeń tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.
11. Zostawiamy po sobie porządek w miejscu ćwiczeń.
12. Pomagamy sobie wzajemnie podczas wykonywanych ćwiczeń.
13. Umiemy pogodzić się z przegraną.
14. Nie lekceważymy przeciwnika.
15. Nie krytykujemy.
16. Nie kradniemy.
17. Nie przerywamy mówiącym.
18. Nie stosujemy przemocy.
19. Wyznajemy cztery zasady: zasada dyskrecji, wzajemnej tolerancji, szczerości i otwartości.
20. Nie używamy żadnych środków zmieniających nastrój, w tym:
- alkoholu,
- papierosów,
- narkotyków.

Nie wypełnianie wyżej wymienionych obowiązków powoduje skreślenie mnie z listy uczestników zajęć grupowych.
Przestrzeganie powyższych zasad zapewni mi zdobycie czołowego miejsca w rankingu na najlepszego uczestnika zajęć sportowych.
Czas obowiązywania kontraktu: II semestr nauki w roku szkolnym 2006/2007.

.................................................. ..................................................
Podpis prowadzącego zajęcia Podpis uczestnika

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.