X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21273
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Ewa Nejman
Nauczyciel mianowany
Niepubliczne Przedszkole
Integracyjne Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo
w Łbiskach.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Na podstawie powinności i wymagań wynikających
z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

Termin rozpoczęcia stażu - 01.09.2010
Termin zakończenia stażu - 31.05.2013
Okres stażu- 2 lata i 9 miesięcy

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
EFEKTY
TERMIN

Plan sporządzono w formie tabelarycznej

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie).
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. VIII/IX 2010
2.Wstępna ocena własnych umiejętności, doskonalenie własnego warsztatu
i metod pracy.
Określenie swoich słabych i mocnych stron- autorefleksja, samoocena.
Doskonalenie form i metod pracy.
Opracowywanie scenariuszy zajęć, systematyczne zapoznanie się z ofertą wydawniczą, gromadzenie własnych materiałów pomocniczych. Okres stażu.
3.Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
Udział w konferencjach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Udział w kursach według potrzeb placówki. Okres stażu.
4. Samodzielne studiowanie literatury w zakresie wychowania przedszkolnego
w celu uzupełnienia swoich wiadomości, pogłębienia wiedzy merytorycznej
i podnoszenia kompetencji.
Zapoznanie się na bieżąco z ukazująca się literaturą, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Korzystanie z zasobów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej. Okres stażu.
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Wdrożenie programu współpracy z rodzicami.
Zorganizowanie kiermaszu Wielkanocnego dla rodziców. 2011r.
6. Uczestnictwo w badaniach nad jakością pracy przedszkola.
Przewodzenie trzem projektom ewaluacyjnym. Okres stażu.
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Poznanie i stosowanie różnych technik i metod pracy z dziećmi. Okres stażu.
8. Organizowanie imprez okolicznościowych oraz uroczystości.
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć (wybór scenariuszy, podział ról, przygotowanie dekoracji).
Przygotowanie i prowadzenie:
-Święto Niepodległości
-Święto Nauczyciela
-Inauguracja roku przedszkolnego
-Pasowanie na zerówkowicza.
Okres stażu.

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

1. Doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem technik komputerowych.
Ustawiczna nauka własna związana z pogłębieniem wiedzy informatycznej.
Opracowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć planowanych i zabaw dydaktycznych w przedszkolu. Okres stażu.
2. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej.
Wykorzystanie komputera
w codziennej pracy (pisanie ogłoszeń, zaproszeń). Okres stażu.
3. Korzystanie z Internetu.
Poszukiwanie i korzystanie z programów edukacyjnych.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu.
4. Opracowanie narzędzi.
Ankiety, spotkanie zespołu ewaluacyjnego. Okres stażu.

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt. 3

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Dzielenie się własnymi doświadczeniami z młodymi nauczycielami.
Ustalenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązków.
Pomoc i właściwa opieka nad nauczycielami kontraktowymi. Okres stażu.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Omówienie zajęć.
Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Omówienie zajęć.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych przedszkoli. Okres stażu.
3. Współpraca ze wszystkimi nauczycielami przedszkola.
Spotkanie zespołu rady Pedagogicznej.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów). Okres stażu.
4. Opieka nad studentką odbywającą praktykę.
Ustalenie zasad wzajemnej współpracy. Dzielenie się własnymi doświadczeniami. Okres stażu.

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

1. Opracowanie programu terapii dla dzieci 6-letnich.
Obserwacje dzieci w grupie 6-latków.
Stosowanie programu terapii dla dzieci z gr. 6-latków z elementami ćwiczeń logopedycznych.
Wdrożenie programu terapii do pracy w zerówce. 2010/2011r.
2. Opracowanie programu logopedycznego „Ładnie mówię”.
Wdrożenie programu do pracy z dziećmi. 2011/2012.

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

1.Przeprowadzenie Ekologicznego Konkursu plastycznego dla przedszkoli.
Zachęcenie dzieci do wzięcia udziału w konkursie.
Wystawa prac.
Przygotowanie dyplomów dla uczestników konkursu. 2010r.
2. Prowadzenie zajęć logopedycznych z chłopcem z upośledzeniem umysłowym.
Obserwacje i opis sytuacji dziecka.
Postawienie diagnozy.
Praca indywidualna z chłopcem na zajęciach z logoterapii. Okres stażu.
3. Udział w różnych formach doskonalenie zawodowego.
Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne. Okres stażu.
4. Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych.
Spotkania integracyjne z rodzicami:
-Święto pieczonego ziemniaka;
-Piknik rodzinny;
-Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego dla 3-latków.
-Udział w teatrze „Personel” w sztuce pt „Zamieszanie w krainie bajek”, „Szewczyk Dratewka” i „Jest taki kwiat”.
Okres stażu.
5. Udział w akcjach charytatywnych.
Zbieranie nakrętek.
Zbiórka produktów żywnościowych w Wielkim Poście dla rodzin ubogich i potrzebujących.
Zbiórka odzieży dla chłopca z ubogiej rodziny.
Zbiórka darów dla powodzian z Sandomierza.
Okres stażu.
6. Badanie losów absolwentów.
Opracowanie ankiet.
Skierowanie ankiet do nauczycieli klas I Szkoły Podstawowej.
Podsumowanie wyników, wyciągnięcie wniosków. 2011r.

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

1. Współpraca ze Szkołą Podstawową.
Zwiedzanie szkoły. Udział w zajęciach odbywających się na terenie szkoły. Okres stażu.
2. Zorganizowanie z grupą 6-latków wycieczki do Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Udział dzieci w lekcji dydaktycznej w Instytucie Badawczym Leśnictwa. 2011r.
3. Współpraca z innym przedszkolem.
Wspólny udział zaproszonych gości (6-latków) i dzieci z naszego przedszkola w spotkaniu Andrzejkowym. Okres stażu.
4. Współpraca z psychologiem.
Wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Okres stażu.
5. Podjęcie współpracy z mgr Ewą Zielińską.
Uczestnictwo w zajęciach otwartych za zakresu edukacji matematycznej w gr. 5,6-latków. 2008-2013r.
6. Edukacja ekologiczna. Zaproszenie do przedszkola Ekologa.
Zaangażowanie dzieci w sprawy ochrony środowiska.
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego. IV.2011- IV.2013r.
7. Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Łbiskach.
Integrowanie dzieci.
Zaproszenie dzieci z Ośrodka na przedstawienia teatru „Personel”. Okres stażu.

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

1. Dokonanie szczegółowej analizy dwóch przypadków oraz opracowanie indywidualnych form pomocy dla tych dzieci.
Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków i stworzenie planu pracy.
Systematyczna praca nad rozumieniem problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci.
Obserwacja dzieci, poznawanie ich środowiska domowego.
Opracowanie narzędzi umożliwiających diagnozowanie poszczególnych dzieci. Okres stażu.
2. Praca indywidualna z dziećmi na logoterapii.
Badanie i właściwe diagnozowanie dotyczące rozwoju mowy dzieci.
Właściwy dobór form i metod pracy odpowiedni do możliwości indywidualnych dziecka. 2010/2011r.
3. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci w grupie.
Ukierunkowane obserwacje
z zastosowaniem skali Gotowości szkolnej.
Określenie zakresu wspierania dzieci w osiągnięciu lepszego przygotowania do nauki szkolnej.
Przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 2010/2011r.
4. Doskonalenie umiejętności planowania pracy dydaktycznej.
Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Modyfikacja IPETów na podstawie dokonanej WOPF.
2010-2013r.

Zatwierdzenie planu do realizacji.

........................................
Data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.