X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21290
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Placówka oświatowa –
Dyrektor placówki –
Imię i nazwisko nauczyciela –
Imię nazwisko opiekuna stażu –
Okres stażu – 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2013-31.05.2016)

Imię i nazwisko nauczyciela –
Okres stażu – 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2013-31.05.2016)

Cel ogólny:
- uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Podnoszenie jakości pracy Przedszkola i wychowania przedszkolnego.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego został opracowany w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

3. Udział w szkoleniu podejmującym w/w temat.
IX.2013

podczas stażu

wrzesień 2013
opracowanie planu rozwoju zawodowego

notatki własne

zaświadczenie, notatki własne

2. Współpraca z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (wnioski z obserwacji).

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli (konsultacje, analizy scenariusza).

7. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora (konsultacje, opracowanie scenariuszy).

8. Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności.

9. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

10. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. IX. 2013

IX. 2013

IX. 2013

IX. 2013

4x w roku szkolnym

4x w roku szkolnym

według harmonogramu

na bieżąco

VI.2016 rok

VI. 2016 wniosek

kontrakt

plan rozwoju zawodowego

harmonogram spotkań

scenariusze zajęć, wnioski

scenariusze zajęć, wnioski

scenariusze zajęć, wnioski

notatki własne

sprawozdanie

wniosek

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
1. Udział w formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.

2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN). Wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy.

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

4. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

5. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

okres stażu

według harmonogramu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
notatki, zaświadczenia

zaświadczenia, notatki

notatki własne

spis lektur

scenariusze zajęć
4. Doskonalenie warsztatu pracy.
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji Sali.

2. Realizowanie elementów następujących metod i programów:
• Metoda gimnastyki twórczej Labana, Orffa;
• Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne;
• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
• Pedagogika zabawy Klanza;
• Program ,,Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

3. Opracowanie i systematyczna realizacja programów własnych:
• Program profilaktyki logopedycznej ,,Bawię się, ćwiczę i mówię prawidłowo”.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Rok szkolny 2013/2014 materiały, pomoce, zdjęcia

scenariusze zajęć

programy własne

program profilaktyki logopedycznej ,,Bawię się, ćwiczę i mówię prawidłowo”
5. Wykorzystywanie nowatorskich form.
1. Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych.

2. Organizowanie i udział w konkursach przedszkolnych, występach.

okres stażu

okres stażu
prace plastyczne

zdjęcia, zaświadczenia
6. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja. 1. Przeprowadzanie zajęć otwartych dla rodziców.

2. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w przedszkolu scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych, kart pracy.

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.

4. Przeprowadzenie szkoleniowej rady w ramach WDN na temat wynikający z potrzeb przedszkola.
okres stażu

okres stażu

okres stażu

wg harmonogramu scenariusze zajęć

scenariusze zajęć, zdjęcia, pomoce

materiały

notatki własne, prezentacja Power Point
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
1. Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.

2. Prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka.

3. Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej.

okres stażu

okres stażu

okres stażu
dziennik zajęć

arkusze obserwacji dzieci

miesięczne plany pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA
1. Współpraca z rodzicami. 1. Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami.

2. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

4. Włączenie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

5. Pedagogizacja rodziców. okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
lista obecności, protokoły zebrań

zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami
scenariusze zajęć

zdjęcia

notatki własne

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 1. Obserwacja dzieci na tle grupy. Rozmowy z dziećmi i rodzicami.

2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.
okres stażu

okres stażu

arkusze obserwacji

scenariusze zajęć

3. Praca z dziećmi z trudnościami.
Opieka nad dziećmi zdolnymi.
1. Prowadzenie zajęć indywidualnych wspomagających rozwój dzieci.

2. Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
okres stażu

okres stażu
scenariusze
wpisy do dziennika

scenariusze, wpisy do dziennika

4. Organizowanie i przygotowywanie imprez i konkursów przedszkolnych.
1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów, regulaminów. Przygotowywanie dyplomów, podziękowań.
wg harmonogramu
scenariusze
zdjęcia, regulaminy, protokoły
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
1. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

2. Organizowanie wycieczek do Biblioteki, Muzeum Wsi Radomskiej, Teatru, na koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

3. Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

4. Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Radomiu.

5. Współpraca z radomskimi Przedszkolami.

6. Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej i Schroniskiem dla zwierząt.

7. Udział w konkursach i festynach organizowanych przez środowisko lokalne.
okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
adnotacje w dzienniku

zdjęcia

legitymacja członkowska

dyplomy

dyplomy, zdjęcia

podziękowania

dyplomy, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA
1.Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: arkusze obserwacji, miesięczne plany pracy.

2. Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć;
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, ankiety, dyplomy).

3. Stworzenie e-maila grupowego na którym będą zamieszczane ważne wydarzenia z życia grupy, zdjęcia.

4. Wykorzystanie Internetu i programów komputerowych do redagowania i projektowania zaproszeń, dyplomów.

5. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

na bieżąco
arkusze obserwacji
miesięczne plany pracy

scenariusze, konspekty zajęć

obrazki, karty pracy, ankiety, dyplomy

adres e-mail

zaproszenia, dyplomy

wykaz stron internetowych

2. Publikacje w Internecie.
1. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

2. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

październik 2013

okres stażu
zaświadczenie

notatki
3. Wykorzystanie programów wspomagających pracę nauczyciela.
1. Gromadzenie filmów i programów edukacyjnych wspierających dzieci w wieku przedszkolnym.

okres stażu
spis programów, filmów

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA SPOSÓB RELIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

okres stażu

okres stażu

okres stażu
zaświadczenia

wykaz książek i czasopism

spis stron internetowych
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
na bieżąco wpisy do dziennika, notatki
3. Zgłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Współpraca z Logopedą ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu ul. Wjazdowa 4.

3. Ukończenie Studiów Podyplomowych na kierunku Logopedia.
• Opracowanie i wdrożenie Programu Profilaktycznego z Logopedii ,,Bawię się, ćwiczę i mówię prawidłowo” .
okres stażu

rok 2013/2014

rok 2014

rok 2013/2014
notatki

opinia logopedy dotycząca programu profilaktycznego ,,Bawię się, ćwiczę i mówię prawidłowo”
dyplom ukończenia studiów

program profilaktyki logopedycznej

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. 1. Analiza dokumentacji:
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej;
• Rozporządzenie MEN dotyczące programów nauczania;
• Konwencja o Prawach Dziecka.

2. Udział w konferencjach.

3. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych podejmujących w/w temat.

4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

akty prawne, notatki

zaświadczenia

notatki

notatki

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczo-opiekuńczych wychowanków
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej Przedszkola.

2.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

wg harmonogramu

okres stażu
notatki

zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami
3. Zapoznanie się z dokumentacją przedszkola. 1. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Przedszkola:
• Statut Przedszkola;
• Koncepcja Pracy Przedszkola;
• Obowiązujące procedury.

2. Udział w Radach Pedagogicznych;

3. Udział w pracach zespołów zadaniowych.

4. Opracowanie i modyfikacja dokumentacji przedszkola.
okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu notatki własne

notatki własne

opracowana dokumentacja w zależności od przynależności do zespołu

sporządzona dokumentacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.