X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21270
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Katarzyna Masiukiewicz
2. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Rodzinne „Ziarenko”
3. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika wczesnoszkolna
- studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika wczesnoszkolna

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2014
3. Opiekun stażu: .............................
4. Dyrektor Przedszkola: ....................

III. CELE STAŻU

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543).

V. PLAN DZIAŁANIA

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami) Opiekun stażu Wrzesień 2013
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa dotycząca przebiegu stażu, określenie formy współpracy.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Napisanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu i Dyrektorem Przedszkola. Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Przygotowany plan rozwoju Opiekun stażu Wrzesień 2013

Wrzesień 2013

Na bieżąco przez okres stażu
Wrzesień 2013
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Dyrektor Przedszkola Wrzesień 2013
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola Analiza dokumentów regulujących organizację pracy pracowników przedszkola oraz pobyt wychowanków w placówce: Statut Przedszkola, Regulaminy wewnętrzne, Program wychowawczy, Podstawa Programowa, Programy pomocnicze, Programy autorskie dopuszczone do użytku, Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy.
Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
Notatki własne

Listy obecności, notatki z rad pedagogicznych
Zaświadczenia
Notatki z opisem
Opracowane notatki własne Opiekun stażu

Wrzesień 2013
Październik 2013

Cały okres stażu rok szkolny 2013/2014
5. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkola Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP w placówce i regulaminu przeciw pożarniczego. Notatki własne
Potwierdzenie odbycia instruktażu
Potwierdzenie odbycia szkolenia Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2013
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Dziennik zajęć
Karty obserwacji
Plany miesięczne
Dokumenty pracy pedagogicznej Opiekun stażu
Nauczycielki Wrzesień 2013
Cały okres stażu rok szkolny 2013/2014
7. Poznanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz zasad współpracy Dyrektora z pracownikami
Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Zapisy w dzienniku zajęć, plany miesięczne
Notatki z Rad Pedagogicznych Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2013
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, dyplomy, zdjęcia. Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu rok szkolny 2013/2014
9. Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu Czerwiec 2014

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania Studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki.

Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych. Recenzje przeczytanych książek, artykułów
Kserokopie artykułów
Spis literatury metodyczno-pedagogicznej
Spis stron internetowych W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego do potrzeb własnych i placówki. Zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów
Opiekun stażu
Dyrektor
W ciągu stażu rok szkolny 2012/2013
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Teczka stażysty

Płyta z zapisem elektronicznym

Teczka stażysty

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014

Październik 2013

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Współpraca z rodzicami Rozmowy indywidualne z rodzicami:
-wypełnianie kart obserwacji
-sprawy bieżące.
Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
Zebrania z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie. Notatki z rozmów z rodzicami
Karty obserwacji

Listy obecności
Dokumentacja fotograficzna Opiekun stażu
Nauczycielki poszczególnych grup W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci i sposobów ich zaspokajania Prowadzenie kart obserwacji.
Stała obserwacja dziecka.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem.
Współpraca z rodziną.

Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów dziecka. Arkusze obserwacji dziecka
Zapisy własne w karcie obserwacji dziecka

Spotkania indywidualne z rodzicami.
Zaświadczenia Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014

W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014
3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych. Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu.
Udział w wycieczkach przedszkolnych.
Przygotowanie dzieci do różnych konkursów. Potwierdzenie nauczyciela współpracującego.
Dokumentacja fotograficzna. Pracownicy przedszkola. W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowywanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Scenariusze zajęć.
Notatki
Arkusz hospitacji zajęć. Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014
1 raz w miesiącu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna Obserwacja zajęć.
Omawianie zajęć. Notatki własne.
Scenariusze zajęć.
Wnioski z obserwacji. Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2013/2014
1 raz w miesiącu.


Plan opracowała: Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.