X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21268

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Paulina Kaszna
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Poznańska 46 64 – 510 Wronki

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Skrzypczak - Andrzejczak

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Izabela Świniarska
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013

Posiadane kwalifikacje:
2010-2013 Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu kierunek Pedagogika Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
2008-2010 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Szczecinie kierunek Pedagogika Terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
2005-2008 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu kierunek Fizjoterapia

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 647, z późniejszymi zmianami).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Omawianie ich, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Podniesienie kwalifikacji, pogłębienie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego bądź pozaszkolnego oraz przez samokształcenie.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. 1.1. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
1.2. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 647, z późniejszymi zmianami).
Rozpoczęcie stażu z dniem 1.09.2013 roku. Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień 2013
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad i form współpracy.
2.3. Wspólne opracowanie i podpisanie kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą. Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu.

Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem a stażystką.
Opiekun stażu Wrzesień 2013

Wrzesień 2013
Na bieżąco przez okres stażu
3. Opracowanie drogi
rozwoju zawodowego. 3.1. Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.
3.2. Przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi szkoły.
3.3. Publikacja planu w Internecie.
Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

Adres strony: Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Wrzesień 2013 rok

Do 20.09.2013 roku

Październik 2013 rok
4. Zapoznanie się
z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. 4.1. Zapoznanie się ze sposobem wypełniania dzienników lekcyjnych
i zajęć pozalekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie tychże dokumentów.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- „Podstawa programowa kształcenia ogólnego”,
- „Statut Szkoły”,
- „Wewnątrzszkolny System Oceniania”,
- „Program Wychowawczy”,
- „Program Profilaktyki”,
-„ Prawa i obowiązki ucznia”,
- „Regulamin dyżurów nauczycieli”,
- „ Regulamin wycieczek szkolnych”,
- „Arkusz ocen ucznia”. Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki. Opiekun stażu Wrzesień 2013 rok oraz cały okres stażu
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. 5.1. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP obowiązującymi w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Notatki własne.
Potwierdzenie odbycia szkolenia.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Wrzesień 2013
6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami oraz zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. 6.1.Analiza planu lekcji.
6.2. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Obserwacja
Notatki z Rad Pedagogicznych Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2013 rok -
oraz cały okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 7.1. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, konspektów, notatek, dyplomów, zdjęć. Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu -
rok szkolny 2013/2014
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. 8.1. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnienie zmian i modyfikacji dokonanych w nim.
8.2. Dokonanie autoanalizy. Sprawozdanie z realizacji całego stażu Opiekun stażu Maj 2014 rok
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją 9.1. Sporządzenie wniosku.
9.2. Przygotowanie dokumentacji. Pisemny wniosek
Dokumentacja z realizacji stażu Opiekun stażu Maj 2014 rok

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. 1.1. Analiza „ Podstawy programowej kształcenia ogólnego” – edukacja wczesnoszkolna. Notatki własne Opiekun stażu Wrzesień 2013 rok

2. Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym
i samokształceniu. 2.1. Udział w pracach zespołu samokształceniowego – edukacja wczesnoszkolna.
2.2. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

2.3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje, seminaria).
2.4. Samodzielne studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki. Plan pracy zespołu samokształceniowego

Plan pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Lista obecności

Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
Recenzje przeczytanych książek, artykułów
Kserokopie artykułów
Spis literatury metodyczno-pedagogicznej Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Lider zespołu samokształceniowego
Liderzy WDN
Inni nauczyciele Cały okres stażu -
rok szkolny 2013/2014
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 3.1. Wykorzystanie Internetu, słowników multimedialnych, interaktywnych gier i zabaw w pogłębieniu wiedzy własnej i uczniów.
3.2. Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć, testów, sprawdzianów.
3.3. Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych w formie elektronicznej.
3.4. Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
3.5. Publikacja w Internecie planu
rozwoju zawodowego. Spis stron internetowych
Scenariusze zajęć

Teczka stażysty – przykładowe testy, sprawdziany

Płyta CD z zapisem elektronicznym

Teczka stażysty

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego
w Internecie W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

Październik 2013 roku

4. Organizowanie i udział
w klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych konkursach. 4.1. Współorganizacja szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II „Matematyczny Mistrz”.

4.2. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zaplanowanych przez inne instytucje i szkoły. Regulamin szkolnego konkursu matematycznego
Zdjęcia
Wyniki poszczególnych etapów
Dyplomy

Zdjęcia
W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. 5.1. Udział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych – dekoracje.
5.2. Prowadzenie zajęć gry i zabawy ruchowe.
5.3. Współorganizacja apeli okolicznościowych dla grupy wiekowej klas 0 – III.
5.4. Organizacja jednodniowych wycieczek klasowych.

Plan pracy zajęć rozwijających - gry i zabawy

Scenariusze apeli
Zdjęcia
Karty wycieczek
Zdjęcia W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Współpraca z rodzicami 1.1. Udzielanie rodzicom/ prawnym opiekunom informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce
i zachowaniu oraz informacji
o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
1.2. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami na temat: Kształtowanie kompetencji językowych – ćwiczenia ortofoniczne oraz Zapobieganie wadom postawy – ćwiczenia korekcyjne - warsztaty.
1.3. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych (rozmowy indywidualne z rodzicami/prawnymi opiekunami), domowe wizyty. Notatki w dzienniku z rozmów
z rodzicami/prawnymi opiekunami

Scenariusze spotkań
Dokumentacja fotograficzna

Notatki własne Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

2. Pomoc uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce. 2.1.Usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki.
2.2. Współpraca z rodzicami /prawnymi opiekunami, szkolnym pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
2.3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów.
2.4.Napisanie we współpracy z wychowawcą klasy II b Programu Działań Wspierających.
2.5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Opinie i orzeczenia z PPP

Scenariusze lekcji
Analiza opinii i orzeczeń z PPP
Wdrażanie wniosków do pracy Opiekun stażu

Pedagog
Psycholog
Logopeda W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych zgodnych z Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym Szkoły. 3.1. Wnikliwa analiza treści Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki.
3.2. Kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych uczniów – realizacja zadań związanych z projektem edukacyjnym pt. „ Nasz Patron” – poznanie postaci Kornela Makuszyńskiego. Wnioski z analizy dokumentów do dalszej pracy

Projekt pt. „Nasz Patron”
Zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań
Scenariusze zajęć Lider do spraw Programu Wychowawczego
I Programu Profilaktyki
Opiekun stażu
W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych. 1.1. Opracowanie harmonogramu i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych przez stażystę.
Harmonogram spotkań Opiekun stażu Wrzesień/ Październik 2013
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. 2.1. Systematyczne (raz w miesiącu) hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna.
2.2. Analizowanie zajęć pod kątem metod, toku lekcji, indywidualizacji nauczania.
2.3. Krótkie omówienie spostrzeżeń. Harmonogram hospitacji
Arkusz hospitacyjny

Wnioski własne
z obserwowanych zajęć Opiekun stażu W ciągu - stażu rok szkolny 2013/2014
(raz w miesiącu)
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. 3.1. Nauka opracowywania scenariuszy zajęć.
3.2. Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacje z osobą hospitującą, analiza. Ewaluacja.
3.3. Systematyczne (raz w miesiącu) prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna lub Dyrektora. Scenariusze zajęć

Arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. 4.1. Działanie antyrefleksyjne.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy uczniem.
4.2. Ocenianie własnych umiejętności , posiadanej wiedzy pod kątem jej przydatności w czasie prowadzonych zajęć, wprowadzanie udoskonaleń. Wnioski i uwagi do dalszej pracy
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014
Plan opracowała: Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.