X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2117

Ćwiczenia stosowane na zajęciach wyrównawczych w nauczaniu zintegrowanym

Przykłady ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach wyrównawczych w nauczaniu zintegrowanym.

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową.

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:

1. Odróżnianie jednakowych figur, rozpoznawanie jednakowych kształtów:
* różnicowanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości i koloru
* rozpoznawanie figur geometrycznych
* dobieranie odpowiedniego rysunku do wzoru

2. Prawidłowe wyróżnianie figur narysowanych:
* rysowanie prostych kształtów figur
* łączenie kropek
* obrysowywanie konturów prostych figur
* odrysowywanie przez kalkę
* loteryjka geometryczna

3. Wyróżnianie i odtwarzanie układu kształtów figur:
* układanki mozaikowe
* rysunkowe abstrakcje
* domino graficzne
* loteryjka z figurami
* odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów
* rysowanie wzorów i szlaczków na gładkim papierze, w linię , w kratkę

4. Umiejętność składania figur z części:
* zabawy prostymi składankami jedno i wielobarwnymi po uprzednim
rozcięciu
* układanie na wzorze
* układanie wg pomysłu dziecka.

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

1. Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach:
* loteryjki obrazkowe
* układanie obrazków wg zasady podobieństwa
* domino obrazkowe
* rozpoznawanie obrazków opisanych słownie
* zabawy: ,, kto zmienił miejsce? ”, ,, co zostało schowane? ”
* wyszukiwanie różnic i podobieństw
* łączenie w pary
* określanie znaczeń przedmiotów

2. Rozpoznawanie czynności przedstawianej na obrazkach:
* dobieranie obrazków do określonej czynności
* nazywanie czynności
* szukanie obrazków przedstawiających czynności
* pokazywanie ruchem przedstawionej na obrazku czynności

3. Rozumienie przedstawionej sytuacji:
* wyszukiwanie obrazków opisywanych słownie
* odgrywanie przedstawionej na obrazku akcji
* układanie z obrazków prostego opowiadania nauczyciela

4. Rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawianych na obrazkach:
* porządkowanie historyjek obrazkowych
* dobieranie dobrych i złych obrazków do podanego opisu
* opowiadanie historyjki obrazkowej
* dobieranie par obrazków
* układanie zakończenia podanej historyjki obrazkowej

5. Dokonywanie syntezy sytuacji przedstawionej na obrazkach:
* układanie pociętych obrazków np. pocztówek

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową.

1. Odtwarzanie struktur dźwiękowych:
* różnicowanie liczby dźwięków
* odtwarzanie rytmu
* graficzne odtwarzanie słyszanego układu dźwięków

2. Różnicowanie sygnałów dźwiękowych:
* rozpoznawanie różnych głosów w przyrodzie i za oknem
* rozpoznawanie głosów wydawanych przez różne instrumenty i
przedmioty
* określanie strony, z której dochodzi dźwięk
* zastosowanie poleceń słownych przez sygnały dźwiękowe np. śpiew

3. Wyróżnianie wyrazów:
* wyodrębnianie wyrazów w zdaniach
* budowanie zdań z podanym wyrazem
* podział zdania na wyrazy
* kończenie przez dziecko rozpoczętego zdania
* rozróżnianie zdań
* graficzne układanie zdania ( pocięte paski papieru)

4. Wyróżnianie sylab:
* podział wyrazu na sylaby
* podział wyrazu na sylaby ze słuchu
* zabawa w kończenie słów
* zabawa w,,telegram”
* loteryjki obrazkowe
* wyodrębnianie podanej sylaby w wyrazach
* liczenie sylab
* ćwiczenie z instrumentem muzycznym

5. Wyróżnianie głosek:
* ćwiczenia na syntezę głoskową
* wybieranie, których nazwa rozpoczyna się bądź kończy daną głoską
* ćwiczenia na analizę głoskową
* szukanie głoski, która leży w środku wyrazu
* rozpoznawanie głosek powtarzających się w wyrazie
* różnicowanie wyrazów podobnych fonetycznie ( bat-but, las- lis)
* zabawa w ,, łańcuszek słów”

6. Czytanie:
* odczytywanie sylab, wyrazów, części zdania i całego zdania
* czytanie głośne oraz ciche , indywidualne i grupowe
* czytanie z odpowiednią intonacją
* czytanie ze zrozumieniem
* czytanie z podziałem na role

Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie.

1.Ćwiczenia oddechowe:
* dmuchanie w wiatraczek, gwizdek, balonik, na watkę, piórko
* zdmuchiwanie piłeczki ping-pong, kulki papieru, bibułki
* wąchanie kwiatów
* gaszenie płonącej świecy
* wdech z unoszeniem ramion do góry i wydech z opadanie ramion
* wydech połączony z artykulacją głoski ,,w”, ,, f”’
* długie wymawianie głoski ,, s ‘’
* na wdechu wypowiadanie wyrazów lub zdań
* zatrzymanie oddechu
2. Ćwiczenia słuchowe:
* rozpoznawanie tego samego dźwięku wśród innych
* rozpoznawanie długości trwania dźwięku
* rozpoznawanie wysokości dźwięku
* próba odtworzenia słyszanego dźwięku poprzez grę na bębenku

3. Ćwiczenia usprawniające myślenie i mowę wiązaną:
* rozumienie pojęć ogólnych
* wzbogacanie słownictwa
* wyszukiwanie wyrazów przeciwstawnych
* rozumienie realności przedmiotów i zjawisk
* swobodne i samorzutne wypowiedzi ucznia
* układanie odpowiedzi na zadane pytania
* układanie treści do podanego zadania

4. Ćwiczenia usprawniające mowę pod względem gramatycznym:
* stosowanie prawidłowych końcówek rzeczowników
* stosowanie prawidłowej wymowy czasowników
* prawidłowe formy czasu przeszłego i przyszłego
* stosowanie odpowiednich form fleksyjnych

5. Doskonalenie form wypowiedzi:
* rozumienie pojęcia pojedynczych wyrazów
* rozumienie pojęcia zdanie
* słuchanie treści opowiadań i próba ich opowiedzenia
* nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów
* układanie zdań
* samodzielne opowiadanie obrazków, historyjek obrazkowych
* układanie zakończenia historyjki, bajki
* nadawanie tytułów obrazkom
* tworzenie rymowanek, zagadek, wierszy
* recytacja wierzy
* tworzenie scenek scenek życia codziennego
* zrozumiałe wypowiadanie się

Ćwiczenia na koordynację wzrokowo- ruchową.

1. Polepszenie ogólnej koordynacji ruchowej:
* ćwiczenia w marszu, biegu, na równoważni
* ćwiczenia polegające na wymijaniu i pokonywaniu przeszkód
* zabawa woreczkami ( rzuty i chwyty)
* różne zabawy skoczne
* wyścigi z klockiem lub woreczkiem na głowie

2. Usprawnianie manipulacji przedmiotami:
* zabawy z piłka lub balonem ( toczenie, odbijanie, przerzucanie)
* zgniecenie kulek z papieru i rzucanie nimi do celu
* rzucanie krążków na patyk
* rozpoznawanie przedmiotów z zamkniętymi oczami- dotykiem
* dopasowywanie elementów tych samych kształtów

3. Kojarzenie doznań ruchowych z obrazami graficznymi:
* kreślenie dużych, płynnych linii w powietrzu, na piasku, na tablicy,
pędzlem na arkuszu papieru

4. Przyzwyczajanie do kontroli wykonywanego ruchu graficznego:
* obrysowywanie plastikowych figur
* kalkowanie przez kalkę maszynową i techniczną
* rysowanie po konturach
* kolorowanie płaszczyzn
* łączenie kropek
* labirynty, graficzne zagadki

5. Usprawnienie celowych ruchów rąk:
* wydzieranki, wycinanki, lepienie z plasteliny, zabawy konstrukcyjne
* układanie puzzli, układanek
* kropkowanie, kreskowanie itp. podanych płaszczyzn
* nawlekanie korali na nitkę
* pisanie szlaczków, liter na papierze w linię, kratkę


Ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną.

1. Wyrabianie orientacji na schemacie własnego ciała:
* różnicowanie ręki i strony ciała prawej i lewej
* odtwarzanie prostych układów pokazywanych przez nauczyciela
* wykonywanie układów pod dyktando ( podnieś rękę prawą)

2. Łączenie ruchów z obrazami wzrokowymi:
* układanie na stoliku przedmiotów zgodnie z poleceniem
* rysowanie figur pod dyktando
* rysowanie drogi zgodnie z poleceniem ( idź w lewo, prosto)
* drogi w labiryntach


3. Ćwiczenia umiejętności prawidłowego różnicowania układów
asymetrycznych:
* określanie położenia przedmiotów względem siebie
* rysowanie kółek
* układanie na polecenie: wyżej, niżej
* układanki obrazkowe

4. Kierowanie się w działaniu schematami przestrzennymi:
* wycinanki przestrzenne
* szlaczki z figur geometrycznych
* składanki geometryczne i obrazkowe
* utrwalanie kierunku od prawej do lewej itp.


Ćwiczenia usprawniające technikę pisania i
opracowywania tekstów:


1. Pisanie:
* odwzorowywanie wyrazów, zdań, tekstów
* uzupełnianie tekstu z lukami
* podpisywanie wyrazami lub zdaniami obrazków
* układanie i przepisywanie tekstów z rozsypanek wyrazowych,
zdaniowych, sylabowych
* doskonalenie płynności, czytelności, tempa, estetyki pisma
* pisanie wzorów, elementów literopodobnych i liter, cyfr

2. Opracowywanie tekstów:
* ilustrowanie treści czytanych tekstów w formach plastycznych,
muzycznych, ruchowych
* odszukiwanie fragmentów tekstu na podany temat
* ustalanie bohaterów
* ustalanie kolejności wydarzeń i powiązań między nimi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.