X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21154
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji
i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewolucji własnych działań a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian
w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
2. Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
- Przedyskutowanie z nauczycielami metod i form pracy z uczniami na lekcjach wychowania fizycznego pod kątem rozwijania zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Uczestniczenie w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego; w kursach kwalifikacyjnych, seminariach, warsztatach, szkoleniach, konsultacjach metodycznych.
- Studia podyplomowe-przyroda
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu.
- Dokonywanie ewaluacji po przeprowadzonych lekcjach wychowania fizycznego.
- Przeprowadzanie ankiet dotyczących lekcji i zajęć dodatkowych
- Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,
- Zapoznanie się z pracami naukowymi z zakresu metodyki nauczania wychowania fizycznego, dydaktyki, pedagogiki, psychologii.
- Analiza prawa oświatowego.
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania
z wychowania fizycznego.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
4.Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- Publikacja scenariuszy lekcji.
5. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
- Przygotowanie lekcji otwartych
- Prowadzenie wewnątrzszkolnych rad szkoleniowych.
- Przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli
6. Tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych -wrzesień 2010 r.

-w ciągu całego roku szkolnego


-cały okres stażu

-4 semestry
- w zależności od potrzeb

-pod koniec roku szkolnego
-cały okres stażu

-cały okres stażu


-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu -kontrakt
-harmonogram spotkań z opiekunem stażu

-zwiększenie zainteresowania zajęciami dodatkowymi organizowanych
w ramach SKS i UKS
-zaświadczenie
o uczestnictwie
-dyplom ukończenia
-konspekty zajęć
-notatki
- wnioski z ankiet
-notatki
-notatki

-cały okres stażu

-kryteria oceniania
-wpisy do dziennika lekcyjnego

-potwierdzenia

-notatki,
-potwierdzenia

-informacje na stronie internetowej
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania
w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska rodzinnego i lokalnego uczniów.
- Rozmowy z uczniami i ich rodzicami.
- Spotkania z rodzicami-zebrania, rozmowy indywidualne, dni otwarte.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Zapraszanie pedagoga na godziny wychowawcze.
- Kierowanie uczniów na indywidualne konsultacje
z pedagogiem
- Włączanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze w życie szkoły.
- Współorganizowanie podsumowań programów profilaktycznych.
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
- Organizowanie lekcji wychowawczych z udziałem pielęgniarki szkolnej.
- Kierowanie uczniów na indywidualne konsultacje
z pielęgniarką szkolną.
4. Dostosowanie metod, sposobów pracy do możliwości uczniów.
- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów
z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
- Analizowanie opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w celu ustalenia metod pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i stawianych im wymagań edukacyjnych
- Opracowanie sprawdzianów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów.
5. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
- Prowadzenie dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego wynikających z zainteresowań uczniów.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w różnorodnych zawodach sportowych.
- Rozwijanie zainteresowań turystyką rowerową oraz pieszą poprzez organizowanie rajdów rowerowych, zajęć
w terenie
- Organizowanie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych
- Zachęcanie uczniów do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
- Prowadzenie zajęć w ramach UKS
6. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.
- Udział w organizowaniu imprez charytatywnych
- Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wojsławicach oraz Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli.

-cały okres stażu
-zgodnie
z harmonogramem spotkań
-cały okres stażu
-w zależności od potrzeb

-w zależności od potrzeb

-cały okres stażu

-w zależności od potrzeb
-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu
-cały okres stażu
-w zależności od potrzeb

-w zależności od potrzeb
-plan spotkań z rodzicami
-wpisy do dziennika

-zaświadczenie pedagoga


-zmiany w zachowaniu uczniów

-zaświadczenie pielęgniarki

-sprawdziany

-sprawozdanie z działalności SKS
-potwierdzenia udziału w zwodach sportowych

-potwierdzenia


-zapis w dzienniku lekcyjnym
-sprawozdanie
z działalności UKS
-informacje na stronie internetowej
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie warsztatu pracy z zakresu technologii informacyjne.
- Uczestniczenie w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego; rady szkoleniowe, warsztaty
2. Posługiwanie się technologią informacyjną podczas przygotowania się do zajęć.
- Uzyskiwanie informacji za pomocą portali edukacyjnych
- Korzystanie z materiałów edukacyjnych, filmów szkoleniowych umieszczonych na platformach edukacyjnych.
- Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
- Przygotowanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań
oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
3. Wykorzystywanie technologii informacyjnej na lekcjach
- Prezentowanie zdjęć, nagrań z Internetu
- Projekcja filmów instruktażowych.
4. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy własnej.
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z zakresu metodyki wychowania fizycznego.
- Opracowywanie tabel, wyników testów sprawności.
- Wyszukiwanie materiałów do gazetek szkolnych
- Przygotowanie ankiet dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli, raportu ewaluacji wewnętrznej
-cały okres stażu.
-cały okres stażu
-cały okres stażu
-cały okres stażu
-potwierdzenia
-scenariusze lekcji
-wzbogacenie własnego warsztatu pracy
-wzbogacenie własnego warsztatu pracy
-raport
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela..
1. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
- Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych aktualnym problemom wychowanków
- Kontaktowanie się z kuratorem sądowym
- Kontaktowanie się z pedagogiem i psychologiem Domu Dziecka
- Indywidualne kontakty z opiekunami wychowanków Domu Dziecka
- Organizowanie „Dnia Sportu”, „Dnia Dziecka”
- Koordynowanie współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem
- Organizowanie uroczystości klasowych(Dzień Chłopca, Mikołajki, wigilia klasowa, Dzień Kobiet,
- Organizowanie wycieczek, rajdów rowerowych, zajęć
w terenie, wyjazdów do Aquaparków
- Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, uroczystości, wyjść pozaszkolnych, pełnienie funkcji opiekuna
i kierownika wycieczek.
2. Kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska
- Uczestnictwo w akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,
- Organizowanie akcji oraz imprez ekologicznych
- Propagowanie postaw proekologicznych w ramach zajęć ekologicznych realizowanych na lekcjach wychowawczych.
- Udział uczniów w projektach edukacyjnych oraz konkursach ekologicznych.
3. Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia.
- Przeprowadzanie akcji informacyjnej wśród uczniów na temat Praw Dziecka.
- Organizowanie obchodów Uchwalenia Dek.Praw Dziecka.
4. Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
- Udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
- Opracowanie procedur postępowanie w sytuacjach kryzysowych -przez cały okres stażu

-w okresie całego stażu

-zgodnie z kalendarzem

-okres pełnienia funkcji
-wpisy do dziennika, karty wycieczek, scenariusze
-informacje n stronie internetowej
-sprawozdanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
-potwierdzenie

-procedury postępowania

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Znajomość dokumentów dotyczących systemu oświaty
- Analiza Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,
a także Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Znjomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
udział w przygotowaniu nowych rozwiązań, bądź modyfikacji w dokumentach szkolnych tj: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Program Współpracy z Rodzicami.
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
- Opracowanie Planu Pracy Szkoły, Programu Współpracy
z Rodzicami,
- Praca w zespole nadzorującym sprawdzian po szkole podstawowej.
4. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną
- Organizowanie spotkań z Policją w celu zwiększenia bezpieczeństwa wśród uczniów.
- Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wojsławicach oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-w ciągu całego stażu
-kwiecień 2013r.

-w zależności od potrzeb.
-w zależności od potrzeb

-notatki

-przedmiotowy system oceniania
-plan pracy wychowawcy klasowego

- Plan Pracy Szkoły, Program Współpracy
z Rodzicami,

-protokół

-wpisy do dziennika

-informacje n stronie internetowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.