X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21145

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Planu Rozwoju Zawodowego
w zakresie awansu
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Jolanta Okońska Nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany (2000 r.)
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Staż pedagogiczny: 17 lat
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Posiadane kwalifikacje:
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu w zakresie filologii angielskiej (1998r.)
Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Płocku (1996r.)

Plan rozwoju zawodowego opracowany został zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartym w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz.U. Nr 134, poz. 1426)

Cel główny: Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywnej postawy i kształtowanie postaw społecznych.

Cele szczegółowe:
• Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno- wychowawczych.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
• Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe.
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Autor zastrzega sobie prawo naniesienia zmian w planie zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

§ 8 ust. 2 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

§ 8 ustęp 2 pkt 1

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania
Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Analiza przepisów Prawa Oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2. Skierowanie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
3. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju poprzez gromadzenie materiałów i dokumentów
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

1.Analiza:
- Statutu Szkoły
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Programu Profilaktycznego Szkoły
- Programu Wychowawczego Szkoły
- Planu Rozwoju Szkoły IX 2013r.

IX 2013.

IX 2013r.

Okres stażu


VI 2016r. Znajomość procedur


Złożenie wniosku


Złożenie projektu

Skompletowanie teczki planu rozwoju zawodowego

Złożenie sprawozdania
2. Przypomnienie zasad
funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Okres stażu Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach. Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
3. Uczestnictwo
w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań 1.Udział w systemie wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli.
2. Współpraca z rodzicami (zebrania,
konsultacje, kontakty indywidualne)
3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
4. Udział w pracach Zespołu Humanistycznego.
Okres stażu Zaświadczenia, protokoły Rad Pedagogicznych, sprawozdania pracy Zespołu Humanistycznego, protokoły spotkań z rodzicami.

4. Pogłębianie wiedzy
poprzez udział w różnych formach kształcenia 1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. w kursach i szkoleniach
organizowanych przez PODN w Mławie oraz
wydawnictwa językowe, udział w kursach
online (webinariach) ze szczególnym
uwzględnieniem:
* sprawdzianu szóstoklasisty
* metod i form pracy w przedszkolu
* wymogów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia, rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych, motywowania uczniów do nauki, komunikacji interpersonalnej w pracy wychowawczej.
2.Korzystanie z portali internetowych typu „45minut.pl”, „nauczyciel.pl”,”edux.pl” w celu poszerzenia swojej wiedzy.
5. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej. Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych. Wzbogacanie pracowni językowej w nowe środki dydaktyczne, troska o wystrój i estetykę klasy. Przygotowywanie gazetek tematycznych w klasopracowni oraz na szkolnym korytarzu. Okres stażu Zebrane zbiory, zdjęcia
6. Angażowanie rodziców w życie szkoły. Angażowanie rodziców w przygotowywanie i uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i klasowych.

Realizacja projektu „Zawody naszych rodziców” Spotkania na godzinach wychowawczych.
Okres stażu

Kl.VIa: - styczeń 2014
- marzec 2014
kolejne wychowawstwo:
- 2015
- 2015
- 2016
- 2016 Uczestnictwo rodziców m.in. podczas Festynu Rodzinnego, pieczenie ciast oraz pomoc w przygotowaniu poczęstunków w imprezach klasowych i szkolnych.
Wpisy w dzienniku szkolnym-Praca zawodowa naszych rodziców - spotkania z zaproszonymi gośćmi (strażakiem, pielęgniarkami)

§ 8 ustęp 2 pkt 2
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania
Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego – Librus. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

1. Udostępnianie rodzicom loginów do dziennika elektronicznego Librus w celu monitorowania frekwencji uczniów oraz postępów w nauce.
2. Opracowywanie dokumentacji, np.: teczki wychowawcy, sprawozdania ze sprawdzianu po kl. VI. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy uroczystości szkolnych, prezentacji komputerowych w Power Point. Korzystanie z urządzeń multimedialnych, projektora podczas lekcji i zajęć dodatkowych.
Okres stażu. Dziennik Librus, scenariusze uroczystości szkolnych, testy,
prezentacje komputerowe.
2. Ukończenie szkoleń, kursów dotyczących stosowania technik informacyjnych i komputerowych.
Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących stosowania technik informacyjnych i komputerowych organizowanych przez PODN w Mławie, np.: kurs „Multimedialnie – niebanalnie. Zastosowanie tablicy multimedialnej na lekcjach j. obcego”. Szczególne uwzględnienie następującej tematyki:
*Zastosowanie komputera w nauczaniu
*przygotowywanie prezentacji
*metoda WebQuestu

Okres stażu Zaświadczenia
3. Wykorzystywanie Internetu. 1. Opublikowanie swojego Planu Rozwoju Zawodowego na stronach portalu edukacyjnego w celu dzielenia się wiedzą.
2. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli zamieszczających materiały dydaktyczne i porady na forach internetowych.
3. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
4. Umieszczanie na stronie internetowej naszej placówki, w zakładce j. angielski informacji z przeprowadzonych konkursów językowych. X 2013r.

Okres stażu Publikacja w internecie -potwierdzenie

Wpisy - www.zpo1.mlawa.pl
4.Poszerzanie wiedzy informatycznej 1. Ukończenie kursów on-line według harmonogramu wydawnictw językowych(Pearson, Nowa Era) dotyczących aktywizowania uczniów poprzez zastosowanie technik komputerowych i multimedialnych . Okres stażu Zaświadczenia

§ 8 ustęp 2 pkt 3

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu 1. Regularne służenie pomocą i radą nauczycielowi kontraktowemu p. Monice Żak ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:

• Obserwacje zajęć, lekcje pokazowe
• Konsultacje metodyczne
• Dzielenie się wiedzą po szkoleniach
• Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Do zakończenia stażu Prowadzenie teczki opiekuna stażu

Przykładowe arkusze oceny lekcji prowadzonej przez stażystę


Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli szkoły.
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli dotyczących wykorzystania technik komputerowych i multimedialnych w aktywizowaniu uczniów.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Rok szkolny 2014/2015

Według harmonogramu pracy zespołu humanistycznego. Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli
3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. 1.Przyjmowanie studentów na praktyki obserwacyjne. Pokazanie praktykantowi warsztatu pracy nauczyciela, prowadzenie lekcji otwartych dla praktykanta, sprawdzanie konspektów do lekcji prowadzonych przez praktykanta, obserwowanie i omawianie lekcji prowadzonych przez praktykanta.
Okres stażu Potwierdzenia Dyrekcji , ocena pracy praktykanta.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowywanie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, uroczystości szkolnych, projektów związanych z życiem szkoły, akcjami profilaktycznymi.

Tworzenie Planu Wychowawczego Szkoły.

Według harmonogramu zespołu, planu uroczystości i planu profilaktyki.

IX 2013

Przykłady wspólnie opracowanych scenariuszy, programów.

4. Realizacja co najmniej trzech z sześciu zdań
§ 8 ustęp 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.

2.Opracowanie i wdrożenie planu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

3.Opracowywanie i wdrożenie programu edukacji europejskiej.

Opracowanie i wdrożenie programu własnego do nauki języka angielskiego w przedszkolu.”Na tropie angielskiego ze smokiem Waldo”.
Studiowanie literatury fachowej na temat metod pracy z dziećmi w przedszkolu.

Opracowanie i wdrożenie tematyki dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla kl. VI

Opracowanie i wdrożenie programu własnego edukacji europejskiej ”Od Mławy do Bratysławy”, realizowanego podczas lekcji j. angielskiego i godzin wychowawczych w kl. IV-VI . I 2014 - opracowanie programu

Okres stażu - praca z programem

Rok szkolny 2013/14

X 2013 – opracowanie programu

Wpisy do dziennika przedszkolnego
Przykładowe scenariusze lekcji
Opublikowanie programu na stronie internetowej naszej placówki
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

4.Opracowanie planu wychowawczego

5.Opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Opracowanie planu wychowawczego dla kl.VIa na rok szkolny 2013/14.


Opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu integracji wymienionych powyżej środowisk. IX 2013

IX 2013, IX 2014, IX 2015 Plan pracy w teczce wychowawcy, wpisy do dziennika lekcyjnego

Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

§ 8 ustęp 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów


2.Praca z uczniem zdolnym
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego - zajęcia wyrównawcze


2. Zachęcanie, zgłaszanie i przygotowanie uczniów do międzyszkolnych konkursów językowych, np.: Yes-Yes, No-No”, „Festiwalu Młodych Naukowców”
IX 2013 – VI 2014

Według harmonogramu konkursów Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Dyplomy/Podziękowania potwierdzające uczestnictwo w konkursach
5. Organizowanie konkursów
1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „What? Where?” dla klas IV-VI oraz „Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej”
* opracowanie regulaminów
* podanie uczniom zakresu materiału
* ułożenie i napisanie testów konkursowych
* przeprowadzenie konkursów
* sprawdzenie testów oraz wyłonienie
laureatów
* zakup lub pozyskanie nagród od
sponsorów(wydawnictw językowych)
* wręczenie nagród
* sporządzenie protokołów
* umieszczenie informacji o odbytych
konkursach na stronie internetowej
naszej placówki w zakładce język angielski Według harmonogramu Zdjęcia, wycinki prasowe, informacje na stronie internetowej naszej placówki w zakładce poświęconej j. angielskiemu, protokoły z przeprowadzonych konkursów

3. Organizowanie imprez okolicznościowych , uroczystości szkolnych 1. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego
2013/2014 – wspólne przygotowanie
części artystycznej
2. Przeprowadzenie konkursu na
najciekawszą dynię na Halloween
3. Udział w realizacji imprez wpisanych
w tradycję szkoły: akcja „Sprzątanie
Świata”, pasowanie na „żaczka”, bal
karnawałowy, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy –zbiórka
pieniędzy, Festyn Rodzinny
4. Współorganizowanie imprezy: Najpiękniejsze słowa dla mojej Many
IX 2013

XI 2013

Według harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych

V 2014 Potwierdzenia dyrektora
Scenariusze imprez
zdjęcia

zdjęcia
4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci
1. Organizowanie i przeprowadzenie wyjść do lasu/pizzerii/kręgielni
2. Współorganizowanie wycieczek
Według planu wychowawcy

Poznań i okolice- V/VI 2014

Zapisy w dzienniku lekcyjnym oraz księdze wyjść

5. Praca opiekuna Samorządu Szkolnego

1. Współprzygotowanie i realizacja planu pracy Samorządu Uczniowskiego: m.in. *organizacja dyskoteki z okazji Dnia
Chłopaka *pomoc w przygotowywaniu części
artystycznej do obchodów
ogólnoszkolnych Mikołajek,
*współprzygotowanie balu
karnawałowego
*włączenie się w przygotowanie
obchodów dnia wiosny
*współorganizowanie wystawy prac
uczniów ukazującej tradycje Świąt
Wielkanocnych
*włączenie się w przygotowanie
uroczystości szkolnych z okazji Dnia
Dziecka
*współorganizowanie wyborów do SU *współorganizowanie grilla z okazji
podsumowania pracy SU
Według planu pracy SU
Plan pracy SU,
Sprawozdanie z realizacji planu

6. Zachęcanie uczniów do wykonywania plakatów, projektów językowych oraz świątecznych dekoracji klasowych Systematyczne ocenianie i prezentowanie projektów uczniów na tablicach korkowych w sali językowej, cykliczne dekorowanie klasopracowni z okazji świąt Według planu wychowawcy Wywieszanie projektów uczniów w klasopracowni, potwierdzenia Dyrekcji, zdjęcia
§ 8 ustęp 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 1. Kierowanie uczniów na badania i
konsultacje do poradni. Analiza i
wdrażanie zaleceń
sformułowanych w opiniach
poradni
Okres stażu Opinie uczniów z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
2. Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
1. Zbiórka pieniędzy Styczeń 2014r. Zaświadczenia, podziękowania

3. Współpraca z wydawnictwami
1. Pozyskiwanie książek , pomocy dydaktycznych, dyplomów, np.: flag, plakatów do pracowni językowej
2. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo Okres stażu

Według harmonogramu szkoleń wydawniczych Potwierdzenie współpracy

Zaświadczenia o szkoleniach
4. Współpraca z kuratorami
Sądowymi Diagnozowanie sytuacji rodzinnej poprzez kontakty z kuratorami Okres stażu Potwierdzenie współpracy
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym Konsultacje, rozmowy, wspólne diagnozowanie zachowań ucznia, szukanie przyczyny niepowodzeń szkolnych, zapraszanie pedagoga szkolnego na godzinę wychowawczą, wizyty domowe u uczniów w towarzystwie pedagoga szkolnego Według planu wychowawcy Potwierdzenie pedagoga szkolnego
6. Współpraca z pielęgniarką szkolną .Rozmowy na temat zdrowia uczniów, kierowanie uczniów do pielęgniarki w celu zaradzenia kłopotom zdrowotnym Zapraszanie pielęgniarki na godzinę wychowawczą, np.: w celu realizacji tematu: ”Higiena ciała i ubioru” Okres stażu

Według planu wychowawcy
Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej

Wpis w dzienniku szkolnym- Higiena ciała i ubioru-spotkanie z pielęgniarką

§ 8 ustęp 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów: * edukacyjnych
* wychowawczych związanego z
pełnieniem funkcji
wychowawcy klasowego 1. Obserwacja dzieci - na bieżąco podczas zajęć, imprez
szkolnych, przerw
śródlekcyjnych
2. Identyfikacja problemu –
eliminowanie problemów
związanych z dyscypliną na
lekcjach w kl.VIa
3. Prognoza
4. Propozycja rozwiązania
problemu
5. Wdrożenie
6. Analiza efektów kl.VIa –rok szkolny 2013/14

Na bieżąco Potwierdzenia pedagoga szkolnego, Dyrekcji, wizyty w domu wychowanka w towarzystwie pedagoga szkolnego(jeśli będzie tego wymagała sytuacja)
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych Studiowanie literatury fachowej Okres stażu Lista przeczytanych lektur

Opracowała:

Jolanta Okońska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.