X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21161

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego wychowania fizycznego ubiegająca się o stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły(§ 8 ust. 2 pkt 1)
Zadanie
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-analiza zmian w przepisach prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN)
Dowody realizacji
wniosek o rozpoczęcie stażu
projekt planu rozwoju zawodowego
sporządzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Zadanie
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez CDN
Dowody realizacji:
potwierdzenie udziału w kursach szkoleniach, warsztatach, konferencjach
Formy realizacji:
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i szkoleniach organizowanych przez ZSO w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli np. szkoleniowe rady pedagogiczne
Dowody realizacji:
- zaświadczenia
Formy realizacji:
-samokształcenie poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej:
psychologiczno – pedagogicznej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, pracy z uczniem aktywnym i słabym fizycznie
Dowody realizacji:
-opracowanie , przeprowadzenie i przeanalizowanie ankiety – określenie słabych i mocnych stron swojej pracy
- ankiety
Zadanie:
3. Realizacja zadań wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły.
Formy realizacji:
- zorganizowanie plebiscytu na „Najlepszego Sportowca” wśród chłopców i dziewcząt – opracowanie regulaminu
Dowody realizacji
-regulamin, wykaz wyników uczniów
Formy realizacji:
- współorganizacja Turnieju Piłki Siatkowej Absolwentów i Miłośników Gostyńskiego Liceum Dowody realizacji:
-opracowanie regulaminu,
Formy realizacji:
- organizowanie wraz z innymi nauczycielami i uczniami imprez szkolnych
Dowody realizacji:
-zaświadczenia o przeprowadzonych przedsięwzięciach

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)
Zadanie:
4. Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Formy realizacji:
-prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu Microsoft Word do tworzenia list uczniów i zawodników, sprawozdań, planów metodycznych itp.
-przygotowanie w programie PowerPoint prezentacji multimedialnej
Dowody realizacji:
- program nauczania z wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej
-opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń na zawody sportowe - wykorzystanie programu Microsoft Word
Dowody realizacji:
-wzory dyplomów
Formy realizacji:
pozyskiwanie niezbędnych informacji z Internetu
- korzystanie z portali edukacyjnych jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
Dowody realizacji
-adresy stron
-komunikowanie się z nauczycielami, uczniami i rodzicami za pomocą korespondencji elektronicznej i tradycyjnej
Dowody realizacji:
-e-mail, dziennik elektroniczny, wpisy do dzienniczka
5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć otwartych
Dowody realizacji:
-plany metodyczne lekcji
Formy realizacji:
- uczestnictwo w pracach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli wychowania fizycznego
- wygłoszenie referatów: „ Edukacja zdrowotna i styl życia”, „Rola środków dydaktycznych w wychowaniu fizycznym”, „Znaczenie lekcji wychowania fizycznego w kształtowaniu osobowości uczniów”
Dowody realizacji:
-potwierdzenia nauczycieli
- protokoły zebrań
Formy realizacji:
- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju i planów metodycznych Dowody realizacji:
adresy strony
Formy realizacji:
-współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi wychowawcami
Dowody realizacji
-potwierdzenia

III. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Zadanie
6. Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
Formy realizacji:
- opracowanie i wdrożenie do realizacji programu nauczania z wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej
Dowody realizacji:
-kopia opracowanego programu

IV. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych(§ 8 ust. 2 pkt 4 c)
Zadnie
7. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Formy realizacji:
- organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
- prowadzenie zajęć w ramach SKS – przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych
Dowody realizacji:
-wpisy w dzienniku zajęć
-wpisy w dzienniku zajęć
Formy realizacji:
-ukończenie kursu instruktora z piłki ręcznej lub aerobiku
Dowody realizacji:
- zaświadczenie

V. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami(§ 8 ust. 2 pkt 4 e)
Zadanie
8. Współpraca z organami samorządowymi, pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty
Formy realizacji:
-współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną okres stażu
spotkania, wpisy w dzienniku
Formy realizacji:
-współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym (organizowanie Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt)
Dowody realizacji:
-sprawozdanie

Formy realizacji:
-pomoc w organizacji imprez charytatywnych -współorganizowanie akcji WOŚP Dowody realizacji:
-zaświadczenie
Formy realizacji:
-współpraca z Wielkopolskim Związkiem Piłki Siatkowej – pełnienie funkcji drugiego trenera kadry wielkopolski
Dowody realizacji:
-zaświadczenie
Formy realizacji:
-współpraca z UKS „LIGO” - członek zarządu, organizowanie szkolnych mistrzostw sportowych
Dowody realizacji:
-sprawozdania, wykaz wyników uczniów
VI. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony(§ 8 ust. 2 pkt 5)
Zadanie
9.Analiza efektów pracy wychowawczej,
Formy realizacji:
- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów edukacyjno-wychowawczych
Dowody realizacji:
-opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.