X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21126
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

ZADANIA
1.Uzupełnienie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
2.Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy
-wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów.
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną
-udoskonalenie pomieszczenia świetlicy zgodnie z potrzebami jej wychowanków
3.Organizowanie imprez świetlicowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych
-organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych:
-pasowanie na „ Świetliczaka ‘’
-Andrzejki
-Wigilia
-Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
-111 urodziny szkoły
4.Organizacja konkursów (świetlicowych, szkolnych ) , promujących świetlicę i szkołę
-przeprowadzenie konkursów o różnorodnej tematyce.
5..Dbanie o wystrój sali świetlicowej oraz korytarza szkolnego
-dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci.
6.Udział w zajęciach otwartych
-obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
7.Organizowanie wycieczek
-wycieczki tematyczne i okolicznościowe.
8.Praca z uczniem słabym i zdolnym
-podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych
-zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym
-rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych
9.Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla świetliczaków
-prowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III sprawiających problemy wychowawcze.
10.Organizacja kółka teatralnego
-występy dzieci na forum szkoły, przedszkola, świetlicy socjoterapeutycznej

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA
1.Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej
-wprowadzenie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej : przygotowanie pomocy do zajęć, opracowanie dyplomów, zaproszeń, listów pochwalnych , medali, komputerowe opracowywanie materiałów zamieszczanych w kronice świetlicy , tworzenie potrzebnych dokumentów
2.Wykorzystanie zasobów internetowych
-systematyczne śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy . Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej
3.Korzystanie ze środków audiowizualnych
-słuchanie bajek , utworów muzycznych z płyt CD ,oglądanie bajek i filmów z płyt DVD.
4.Prezentacje multimedialne
-wykorzystanie opracowanych prezentacji w czasie zajęć świetlicowych i innych
5.Współtworzenie szkolnej strony internetowej
-umieszczanie informacji na temat działalności świetlicy na stronie internetowej szkoły

§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem zajęć
-opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie
2.Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
-umieszczenie planu rozwoju w Internecie
3.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
-aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z wychowawcami
4.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole np. w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, tekstów, kart pracy, scenariuszy imprez, konkursów świetlicowych oraz innych materiałów, propozycji cyklu zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniem
-gromadzenie i udostępnianie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prac innym nauczycielom
5.Prowadzenie kroniki świetlicy. Udostępnianie jej treści i formy dyrekcji i zainteresowanym nauczycielom
-umieszczanie sprawozdań, zdjęć z ważniejszych wydarzeń świetlicy
6.Przekazywanie na Radach Pedagogicznych wiedzy zdobytej na kursach doskonalących
-opracowanie sprawozdań z odbytych kursów

§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA
1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu „ Program świetlicy szkolnej ’’
-prowadzenie zajęć w świetlicy w oparciu o program własny.


§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA
1.Promowanie działalności świetlicy
-przygotowanie wystaw prac uczniów w szkole i poza szkołą
2.Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnictwem. Udział świetlicy w akcji ,,Świetlica i rodzice czytają dzieciom ’’
-prowadzenie zajęć czytelniczych
- opracowanie bibliografii i skompletowanie biblioteczki dla dzieci
- współpraca z biblioteką szkolną
3.Współpraca nauczyciela i wychowanków z różnymi instytucjami: samorządem lokalnym, biblioteką publiczną, lokalnymi mediami, strażą pożarną itd.
-organizowanie wycieczek, przedstawień teatralnych, zapraszanie do świetlicy ciekawych osób.
4.Wdrażanie wybranych elementów kinezjologii Paula i Gail Dennisona
-prowadzenie zajęć wykorzystując ,,gimnastykę umysłu ’’
5.Pilotowanie działań zmierzających do poprawy ,,bazy’’szkoły
-organizowanie kiermaszy prac uczniów i loterii, podarowanie części własnego księgozbioru do biblioteki szkolnej
6.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły
-opracowanie tematyki i regulaminu
- powiadomienie środowiska
- zorganizowanie nagród
- przeprowadzenie konkursu
- wyłonienie zwycięzców

§8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA
1.Współpraca z policją, strażą pożarną
-organizacja spotkań z policjantem, strażakiem
- przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa
- wyświetlanie filmów edukacyjnych.
2.Współpraca z pielęgniarką szkolną
- organizacja spotkań z pielęgniarką mających na celu promowanie zdrowego stylu życia
-współpraca z Ośrodkiem Dziennej Aktywności
-organizacja spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi – wspólne zabawy, przedstawienia
3.Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną MORPA
- wspólne wykonanie upominków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
-zorganizowanie przedstawienia
4.Współpraca z oddziałem dziecięcym Szpitala Powiatowego
-zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci ze świetlicy
-podarowanie drobnych upominków.
5.Współpraca ze schroniskiem dla psów
-zbiórka funduszy na rzecz schroniska
6.Współpraca z pedagogiem szkolnym
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- zapoznanie się z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- konsultacje wychowawcze.
7.Współpraca z Samorządem Szkolnym
-wspólne działania świetlicy i Samorządu
8.Współpraca z nauczycielami
-opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych
9.Pozyskiwanie sponsorów
-odnowienie pomieszczenia świetlicy

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA
1.Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
-zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie i wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.