X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21129
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Wiatr

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2013 r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 V 2016 r.


Cele główne :

• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciel dyplomowanego
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych

Lp. Zadanie
Forma realizacji
Termin

1. § 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. • Poznanie procedury awansu zawodowego - IX 2013.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego - IX 2013.
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych oraz posiedzeniach zespołu uczących w kl. IV-VI - wg harmonogramu.
• Współpraca z samorządem szkolnym, pedagogiem szkolnym.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
• Udział w zebraniach rodzicielskich, kontakt z rodzicami uczniów - wg harmonogramu.
• Współtworzenie planu i programu spotkań z rodzicami .
• Aktywny udział w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych.
• Dalsze rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Praca z uczniem słabym na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych.
• Prowadzenie rozmów z uczniami na nurtujące ich tematy. Pomoc w rozwiązywaniu ich problemów i konfliktów w szkole i życiu osobistym - na bieżąco.
• Doskonalenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych poprzez uczestniczenie w warsztatach dla nauczycieli j. obcych oraz warsztatach internetowych.
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
• Opracowanie nowych i w miarę potrzeb modyfikacja poprzednich rozkładów materiału.
• Sprawowanie opieki nad pracownią j. angielskiego.
• Zaprojektowanie narzędzia badawczego do określania efektywności zajęć edukacyjnych.
• Badanie poziomu umiejętności językowych uczniów i dalszego nabywania wiedzy.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach i szkoleniach ) adekwatnych do potrzeb moich i szkoły, np. „Awans zawodowy nauczyciela” - wg harmonogramu rad pedagogicznych i kursów szkoleniowych.
• Udział w konferencjach metodycznych.
• Przygotowanie szeregu pomocy dydaktycznych oraz materiałów pomocniczych służących uatrakcyjnieniu i doskonaleniu warsztatu pracy - na bieżąco.
• Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i słabych.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Udział w szkoleniach WDN.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach j. angielskiego.
• Organizacja w szkole konkursów j. angielskiego: Ogólnopolskiego Konkursu J. Angielskiego English ACE, II Szkolnego Konkursu J. Angielskiego, mini konkursu - Szkolny Mistrz Angielskich Czasowników Nieregularnych
• Prezentacja pracowni językowej, materiałów dydaktycznych oraz technik nauczania przygotowana dla uczniów i ich rodziców, np. w ramach dnia otwartego szkoły.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju opartego na
analizie stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,
wskazanie zrealizowanych, lecz niezaplanowanych zadań (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) - VI 2016.
• Złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o postępowanie egzaminacyjne – VI 2016.

Cały okres stażu

2.

§ 8 ust.2 pkt 2


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
• Prowadzenie zajęć j. angielskiego z zastosowaniem modułu interaktywnego.
• Opracowanie dokumentów, prezentacja wyników, danych, zestawień
w formie tabelarycznej i graficznej.
• Opracowanie testów, sprawdzianów, zadań dodatkowych dla uczniów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.
• Komputerowe wypisywanie świadectw końcowo rocznych z wykorzystaniem programu LIBRUS.
• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego.
• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych.
• Zamieszczanie informacji dot. szkolnej i pozaszkolnej działalności uczniów w zakresie j. angielskiego (np. udział i osiągnięcia w konkursach) na stronie internetowej SP 119.

Cały okres stażu

3.
§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
• Wymiana doświadczeń z członkami RP.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
• Przygotowywanie uroczystości szkolnych oraz współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu akademii.
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu.

Cały okres stażu

4. § 8 ust.2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
• Opracowanie i wdrożenie programu koła j. angielskiego.
• Opracowanie programów wychowawczych dla kl VB (IX 2013) i kl VI B (IX 2014) w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, z naciskiem na kształtowanie jednostki do indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie jej umiejętności do funkcjonowania w grupie.
• Opracowanie i wdrożenie programu dodatkowych zajęć z j. angielskiego, przygotowujących do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, (zajęcia dla kl VI).

Cały okres stażu


5.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Prowadzenie koła zainteresowań oraz Kącika J. Angielskiego.
• Organizowanie wycieczek klasowych, będących cyklem ścieżek dydaktycznych z przedmiotów takich, jak np. przyroda, j. polski, historia, technika, imprez klasowych, konkursów itp.
• Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu English ACE na terenie szkoły i odesłanie kart odpowiedzi do wydawnictwa.
• Uczestniczenie w międzyszkolnych konkursach j. angielskiego lub konkursach językowo-plastycznych.- np. kaligramy
• Sprawowanie opieki nad studentami-stażystami, uczenie i demonstrowanie jak właściwie zaplanować i przeprowadzić różne rodzaje zajęć dydaktycznych.
Cały okres stażu

6.
§ 8 ust. 2 pkt 4 d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

• Ukończenie kursu z języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym.


Do końca odbywania stażu

7. § 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

• Współpraca a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i pomocy społecznej, ( np. ze świetlicą środowiskową). Cały okres stażu

8.
§8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

• Rozpoznawanie, opis i analiza przypadku oraz rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Zgromadzenie niezbędnych dokumentów.
• Opisywanie i analizowanie wybranych uczniów, grupy lub zjawiska zgodnie z §8 ust. 2 pkt 5
• Współpraca z wychowawcami w zakresie rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia.

Cały okres stażu


Zatwierdzam: Sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.