X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21095

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Michalina Przewoźnik
Wykształcenie: studia licencjackie, kierunek pedagogika, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Czas trwania stażu: 01.09.2013r.- 31.05.2014r. (9 miesięcy)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Kasprzak

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- karta Nauczyciela (tekst jednolity Dziennika Ustaw z 2006 roku Nr 97, pozycja 674).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CEL STAŻU:
1. Własny rozwój zawodowy.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola,
• poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie, jako obserwator, w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym tych zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z opiekunem.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. (§6 ust.1 pkt 1)
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance Zapoznanie ze:
- Statutem przedszkola
- Podstawą Programową
- Programem Wychowawczym na 2013/2014 rok
- Regulaminami przedszkola (regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, regulamin wycieczek, regulamin pracy rady pedagogicznej)
- innymi obowiązującymi dokumentami Wrzesień- październik 2013 Stosowanie przepisów w praktyce
2. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance Zapoznanie z:
- dziennikiem zajęć
- arkuszami obserwacji
- księgą ewidencji dzieci
- diagnozą dziecka 6-letniego
- księgą protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Wrzesień 2013- maj 2014 Prowadzenie dokumentacji na bieżąco
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy Analiza obowiązujących przepisów BHP Wrzesień 2013 Stosowanie przepisów BHP

2. Uczestniczenie, jako obserwator, w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym tych zajęć. (§6 ust.1 pkt 2)

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Obecność na zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Raz w miesiącu Zestawienie tabelaryczne
2. Omawianie z opiekunem stażu obserwowanych przeze mnie zajęć Rozmowa z opiekunem stażu na temat, prowadzonych przez niego, zajęć Bezpośrednio po zajęciach Rozmowa

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z opiekunem. (§6 ust.1 pkt 3)

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Obecność opiekuna stażu na zajęciach, prowadzonych przeze mnie Raz w miesiącu Zestawienie tabelaryczne oraz scenariusze zajęć
2. Omawianie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu Rozmowa na temat prowadzonych zajęć Bezpośrednio po zajęciach Rozmowa

4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. (§6 ust.1 pkt 4)

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Uczestniczenie w radach pedagogicznych Aktywna obecność na radach pedagogicznych Wrzesień 2013- maj 2014 Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Uczestniczenie w radach szkoleniowych Aktywna obecność na radach szkoleniowych Wrzesień 2013- maj 2014 Zaświadczenia
3. Udział w szkoleniach zorganizowanych przez Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance Aktywny udział w szkoleniach Wrzesień 2013- maj 2014 Zaświadczenia

5. Inne zadania.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Poznanie procedur awansu zawodowego Analiza przepisów Wrzesień 2013 Analiza Karty Nauczyciela oraz Dziennika Ustaw
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu Wrzesień 2013 Kontrakt
3. Bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji związanej ze stażem oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego Listopad 2013 luty 2014 czerwiec 2014 Dokumentacja
Sprawozdania
4. Udział w szkoleniach zewnętrznych Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych Wrzesień 2013- maj 2014 Zaświadczenia
5. Korzystanie z konsultacji ze specjalistami Konsultacje osobiste, telefoniczne lub e-mailowe ze specjalistami Wrzesień 2013- maj 2014 Rozmowa, poczta e-mail
6. Samokształcenie Wzbogacanie własnej wiedzy poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno- pedagogicznych
Wrzesień 2013- maj 2014 Zestawienie tabelaryczne
7. Działania na rzecz przedszkola Organizacja lub współorganizacja z innymi nauczycielami imprez grupowych i przedszkolnych
Pisanie artykułów na stronę internetową przedszkola
Opieka nad Galerią Przedszkolaka
Wystrój holu Wrzesień 2013- maj 2014 Imprezy i uroczystości przedszkolne
Artykuły na stronie internetowej przedszkola
Galeria Przedszkolaka
Wystrój holu
8. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja planu w Internecie
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (kolorowanki, karty pracy)
Tworzenie ogłoszeń, dyplomów Wrzesień 2013- maj 2014 Adres strony internetowej
9. Gromadzenie informacji o wychowankach Spotkania indywidualne
Rozmowy z rodzicami
Wywiady
Obserwacja codzienna
Diagnoza
Opinie specjalistów Wrzesień 2013- maj 2014 Rozmowa
Wywiad
Obserwacja
Diagnoza
Opinie specjalistów
10. Przekaz wiedzy o wychowankach Spotkania indywidualne
Rozmowy telefoniczne
Zebrania z rodzicami
Spotkania z udziałem specjalistów Wrzesień 2013- maj 2014 Rozmowa
Zebranie
Spotkanie
11. Nawiązanie współpracy z rodzicami Współorganizacja z rodzicami imprez grupowych Wrzesień 2013- maj 2014 Impreza ze współorganizacją rodziców

Podpis stażysty Podpis opiekuna stażu Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.