X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21092

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenia.

PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

L.p. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli Wrzesień 2013 Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2013r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Omówienie zasad współpracy
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Publikacja w Internecie Wrzesień 2013 Plan rozwoju zawodowego

Adres strony internetowej
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Obserwacja

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Wrzesień 2013
– Maj 2014 Lista obecności na Radach Pedagogicznych
5. Zapoznanie się z rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z gronem pedagogicznym Obserwacja
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Wrzesień 2013
– Maj 2014 Organizacja zajęć własnych

Udział w spotkaniach zespołów
6. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych

Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Prawa i obowiązki ucznia, Regulamin dyżurów, wycieczek, Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Wpisy w dziennikach
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu BHP

Lektura obowiązujących aktów prawnych Wrzesień 2013 – Maj 2014 Oświadczenie
o znajomości przepisów i ewentualne świadectwo ukończenia kursu
8. Określenie roli nauczyciela przedmiotów zawodowych Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu i nauczycielami przedmiotów zawodowych Wrzesień 2013 – Maj 2014 Autorefleksja
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty

10. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji stażu


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Raz w miesiącu
Wrzesień
2013
- Maj 2014 Wnioski z obserwacji i hospitacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Raz w miesiącu
Wrzesień
2013
- Maj 2014 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne

Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji Na bieżąco
Wrzesień
2013
- Maj 2014
Autorefleksja
Autoanaliza
Dokumentacja efektów własnej pracy
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy

Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach Wrzesień
2013
- Maj
2014
Zaświadczenia

Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami

Dzielenie się doświadczeniami

Analiza i samoocena Wrzesień
2013
- Maj
2014
Kontakty interpersonalne m.in. z uczniami i Gronem Pedagogicznym
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Wrzesień 2013
- Maj
2014 Portale internetowe
Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Wrzesień
2013
- Maj
2014
Teczka stażysty

Płyta z zapisem elektronicznym


3.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego, Wrzesień
2013
Wnioski z analizy
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
Wywiad Wrzesień
2013
- Maj 2014 Wyniki we współpracy z uczniem
Adnotacje w dzienniku
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Maj 2014 Teczka stażysty

4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu

Omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
Według harmonogramu Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności

Zaświadczenia
3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Plany wynikowe

Testy
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole

Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Na bieżąco Adres strony
5. Analiza
i samoocena swoich działań Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne
i wnioski do dalszej pracy
........................
Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.