X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21082
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Kierunek rozwoju:
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (§ 7 ust. 1 pkt 1)
Zadania:
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z gronem pedagogicznym w:
a) Mikołaj;
b)Wigilia;
c) Jasełka;
d)Dzień Babci i Dziadka;
e)Wielkanoc;
f)Dzień Mamy i Taty;
g) Zakończenie roku szkolnego;
3. Współpraca z Radą Rodziców.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego ( § 7 ust. 1 pkt 2 ).
Zadania:
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, kursy, zajęcia warsztatowe (WDN).
2.Tworzenie własnego warsztatu pracy :
- Wykonanie gazetek tematycznych i dekoracji sali, na korytarzu
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty ( § 7 ust. 1 pkt 3 )

Zadania:
1.Zapoznanie się z:
-Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
-Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
-Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
-Statutem Przedszkola
- Koncepcją pracy przedszkola
-Innymi przepisami regulującymi prawo oświatowe.
2.Analiza przepisów.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
3.Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet).
4. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących temat zmian w prawie oświatowym.
5.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu (§ 7 ust. 2 pkt 1 )
Zadania:
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
- konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Tworzenie i doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- analiza i wybór programów nauczania
z uwzględnieniem jego merytorycznych wartości,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- wdrażanie pomysłów, zajęć zaczerpniętych
z czasopism, książek zasobów internetowych.
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
- wykonywanie gazetek tematycznych
oraz dekoracji w sali i w holu przedszkola.
3.Prowadzenie nauczania indywidualnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
4.Opracowanie i realizacja programu autorskiego wspierającego aktywność twórczą dzieci „Przedszkolak to potrafi”. - Podsumowanie i ewaluacja programu.
5. Dzielenie się wiedzą z innymi koleżankami: prowadzenie zajęć otwartych; autorefleksja i konsultacje w gronie koleżeńskim dotyczące realizacji procesu dydaktycznego, aktywne uczestnictwo w WDN, prowadzenie zajęć dla studentów.
6. Współpraca z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami.
- Ustalenie wspólnych oddziaływań wychowawczych.
- Organizowanie konkursów rodzinnych.
- Udział w zebraniach organizacyjnych i informacyjnych.
7.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- plany pracy, dzienniki
- arkusze obserwacji dzieci
- diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych dzieci.
- indywidualne i grupowe plany dla dzieci wymagających dodatkowej opieki lub wsparcia
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust .2 pkt 2 )
Zadania:
1.Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów wychowawczo edukacyjnych Przedszkola.
2. Realizowanie programu autorskiego utworzonego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego.
3. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych: przygotowywanie strojów i rekwizytów, tworzenie układów tanecznych, nauka tekstów.
4.Współorganizowanie dni otwartych w przedszkolu.
5.Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
6.Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
7. Współpraca z Parafią Św. Wawrzyńca w Rymanowie:
-uczestniczenie we Mszy Św. w kościele parafialnym lub kaplicy przedszkolnej
-adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę
-udział księży w uroczystościach przedszkolnych.
8.Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną w celu wspólnego przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz w domu rodzinnym.
9.Integracja ze środowiskiem lokalnym:
-czynny udział w imprezach organizowanych przez władze oświatowe i kulturalne gminy Rymanów,-organizowanie imprez dla społeczności lokalnej: jasełka, kiermasze świąteczne.
6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej(§ 7 ust . 2 pkt 3 )
Zadania:
1.Dokumentowanie przebiegu stażu.
2.Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
3.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
4.Sporządzanie dokumentów, scenariuszy, planów pracy.
5.Współredagowanie gazetki przedszkolnej dla dzieci i rodziców.
6.Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
7. Publikowanie własnych prac w Internecie.
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań(§ 7. ust 2. pkt 4. )
Zadania:
1.Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2.Samokształcenie zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
3.Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
4.Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
-logopedą,
-psychologiem,
-pedagogiem.
Konsultacja indywidualnych przypadków wychowawczo – dydaktycznych.
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. ust 2. pkt 5. )
Zadania:
. Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
2. Udział w radach pedagogicznych, opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrz przedszkolne.
3. Udział w pracach Zespołu ds. ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.