X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21070
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )
2. Niniejszy plan rozwoju zawodowego zawiera opis zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przewidzianych do realizacji w trakcie trwania stażu, jednakże z możliwością dokonywania zmian w tymże planie, w razie takiej konieczności.
§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.).

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku stażu.

Ewentualne zmiany w przedmiotowym systemie oceniania
i wykazie wymagań na poszczególne oceny.

Literatura: Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Analiza dokumentów prawa oświatowego.
Pedagogizacja rodziców .

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

Korzystanie z e-czasopism np.: Trendy, e-Mentor.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Opracowanie, wykonanie i aktualizacja własnej witryny internetowej.

Założenie witryny w ramach pracy uczniów metodą projektu.

§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Uczestnictwo w zebraniach zespołów.

Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych
nauczycieli.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach samokształcenia
Rady Pedagogicznej (temat po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły) lub Zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie programu Koła Przyrodniczego
Młodzi odkrywcy.
Opracowanie i wdrożenie 6-tygodniowego programu profilaktycznego: Medialna sieć.
§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Ukończenie kursu na egzaminatora.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji.

§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych:
Olimpiada anatomiczna
Wyjazdy do kina, muzeum, teatru.
§ 8. ust. 2. pkt 4. e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Współpraca z policją (np. organizacja spotkań młodzieży z policjantem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu ).
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Identyfikacja problemu.
Propozycja rozwiązania.
Efekty oddziaływań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.