X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20993
Przesłano:

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego - pedagoga szkolnego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

XXXXXXXXXXX

PEDAGOGA SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ XXXX
W GLIWICACH

Rozpoczęcie stażu – 2 wrzesień 2013 r.
Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu – 31 maj 2016
Staż pracy ogółem – 9 lat, staż pracy jako pedagoga szkolnego – 8 lat;

I. WSTĘP
Przygotowując plan rozwoju zawodowego miałam na uwadze kierunek rozwoju placówki, w której pracuję, potrzeby
i zainteresowania dzieci, a także własne zainteresowania i umiejętności, które mogą dać pozytywne efekty w oddziaływaniach pedagogicznych w pracy z dziećmi. Jednocześnie planując zadania, które umożliwią mi zdobycie awansu zawodowego uwzględniłam wymogi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393). Realizując plan rozwoju zawodowego zamierzam dążyć do własnego rozwoju zawodowego poprzez poszerzanie swoich kompetencji, swojej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy. Zamierzam wykorzystywać nowoczesne metody pracy oraz realizować dodatkowe zadania, które wpłyną na podniesienie jakości pracy mojej szkoły.

II. PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póź. zm.) - Rozdział 3a -
Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393).

III. CELE:

W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zamierzam zrealizować następujące cele:

1. Doskonalenie jakości pracy opiekuńczo – wychowawczej.
2. Podejmowanie zadań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystywanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
4. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
5. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
6. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

IV. W okresie stażu planuję podjąć następujące zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393):

§ 8 ust. 2 pkt. 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań; - czynny udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki;- udział w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;- systematyczny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,;- udział w spotkaniach grup roboczych w ramach powołanych Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach procedury „Niebieskiej Karty” - wg harmonogramu spotkań zespołu;- wg potrzeb;- wg harmonogramu;- wg harmonogramu; - protokoły z posiedzenia zespołów;- potwierdzenie dyrektora szkoły;- potwierdzenie dyrektora szkoły;- potwierdzenie dyrektora szkoły;
2. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole przydzielonych przez dyrektora; - współtworzenie dokumentów szkolnych: Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, Planu Pracy Szkoły, - modyfikowanie Zestawu Procedur Szkolnych;- koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;- koordynator ds. kontaktów z domem dziecka;- członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej;- koordynator ds. zmian w statucie szkoły;- koordynator ds. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;- pełnienie zastępstw za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora (wg przydziału czynności dodatkowych na każdy rok szkolny);
3. Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna; - prowadzenie indywidualnych spotkań - konsultacje dla rodziców i uczniów;- prowadzenie zajęć/warsztatów dla rodziców w ramach pedagogizacji;- organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami w ramach pedagogizacji); - cały okres stażu;- cały okres stażu;- wg potrzeb; -dziennik pracy pedagoga;-dziennik pracy pedagoga;-dziennik pracy pedagoga;
4. Praca diagnostyczna; - diagnozowanie uczniów z oddziału przedszkolnego pod kątem dojrzałości szkolnej;- diagnozowanie uczniów klas I-III pod katem ryzyka dysleksji;- sporządzanie opinii pedagogicznych dot. zdiagnozowanych uczniów;-wykorzystywanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych; - cały okres stażu; -dziennik pracy pedagoga;- sprawozdania z pracy pedagoga;
5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; - prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej;- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;- prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii;- prowadzenie zajęć wychowawczych;- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją;- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych; - cały okres stażu; -dzienniki zajęć specjalistycznych;
6. Działania z zakresu profilaktyki szkolnej; - prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach realizacji szkolnych programów;§ profilaktyka uzależnień,§ przeciwdziałanie przemocy i agresji,§ profilaktyka zdrowia,- organizowanie pogadanek dla uczniów ze specjalistami;- przygotowywanie odpowiednich treści w formie ulotek informacyjnych, gazetek, artykułów dla rodziców i uczniów; - cały okres stażu;- cały okres stażu;- cały okres stażu; - dziennik pracy pedagoga;- dziennik pracy pedagoga;- sprawozdania z pracy pedagoga;
7. Dokonywanie ewaluacji własnych działań terapeutycznych; - ewaluacja postępów uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego;- ankieta ewaluacyjna; - cały okres stażu;- cały okres stażu; - dzienniki zajęć specjalistycznych;- wyniki analizy ankiety;
8. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego, uzyskanie dodatkowych kompetencji pedagogicznych; - uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym;- szkolenia on-line; - cały okres stażu; - kserokopie zaświadczeń;
9. Samokształcenie; - samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej,- korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych; - cały okres stażu; - sprawozdania z pracy pedagoga;
10. Planowanie pracy pedagoga szkolnego - plan pracy pedagoga szkolnego uwzględniający specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz potrzeby; - wrzesień 2013;- wrzesień 2014;- wrzesień 2015; § plany pracy pedagoga;
11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego; - gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.);- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;- złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym; - cały okres stażu- maj 2016 r.; - założenie teczki awans zawodowy;

§ 8 ust. 2 pkt. 2 – Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji; - wykorzystanie technologii komputerowej do:§ sporządzanie narzędzi diagnostycznych,§ opracowywania różnorodnych kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczych i terapeutycznych,§ opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych, dyplomów, zaproszeń,§ wykorzystanie komputera do sporządzania sprawozdań z działalności pedagoga szkolnego;§ wykorzystanie technologii komputerowej do opracowywania dokumentacji awansu zawodowego;§ korzystanie z Internetu w poszukiwaniu informacji dot. pracy z dzieckiem oraz nowości i innowacji pedagogicznych,§ systematyczne korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych; - cały okres stażu; - sprawozdanie z pracy pedagoga;
2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu do komunikowania się z innymi: - korzystanie z sieci szkolnej:§ elektroniczny kontakt z dyrekcją, nauczycielami i instytucjami;§ przesyłanie informacji drogą elektroniczną; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
3. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy terapeutycznej; - korzystanie z programów diagnostycznych dla uczniów;- korzystanie z programów edukacyjnych-multimedialnych dla uczniów;- sporządzanie opinii pedagogicznych;- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dla rodziców i nauczycieli;- opracowywanie materiałów dydaktycznych dla rodziców i uczniów;- sporządzanie artykułów i umieszczanie ich na stornie internetowej szkoły; - cały okres stażu; - sprawozdanie z pracy pedagoga;
4. Publikowanie materiałów dotyczących stażu na portalach internetowych; - publikacje on-line:§ Plan Rozwoju Zawodowego,Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego; - wrzesień 2013;- czerwiec 2016; - kopie zaświadczeń dot. publikacji;
§ 8 ust. 2 pkt. 3 – Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramachwewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Stała współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas , psychologiem szkolnym, logopedą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów; - udzielanie nauczycielom wskazówek do pracy z uczniami sprawiającymi problemy dydaktyczno-wychowawcze;- pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;- udostępnianie opracowanych przez siebie scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy dydaktycznych; - cały okres stażu;- cały okres stażu;- cały okres stażu; - dziennik zajęć pedagoga;- dziennika zajęć pedagoga;- potwierdzenia dyrektora szkoły;
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami podczas spotkań Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki i Zespołu ds., Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; - systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki i Zespołu ds., Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;- wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów; - cały okres stażu; - protokoły z posiedzenia zespołów, potwierdzenie dyrektora szkoły;
3. Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami z Radą Pedagogiczną; - prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli w ramach WDN-u; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
4. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z innych placówek w ramach różnych form doskonalenia zawodowego; - szkolenia, warsztaty, konferencje, referaty, prelekcje; - cały okres stażu; - potwierdzenie podmiotów zewnętrznych;
5. Publikowanie artykułów z zakresu terapii pedagogicznej, opieki i wychowania na portalach edukacyjnych, czasopismach, gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły; - publikacje internetowe;- artykuły;- opracowania; - cały okres stażu; - kopie zaświadczeń, artykułów, opracowań;
6. Pełnienie funkcji opiekuna młodych nauczycieli;- pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego; - wsparcie merytoryczne w sferze organizacyjnej i osobistej;- pomoc w napisaniu PRZ, pomoc w prowadzeniu dokumentacji dot. stażu;- prowadzenie i omawianie zajęć w obecności nauczycieli;- obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;- sprawozdania z realizacji PRZ;
§ 8 ust. 2 pkt. 4aOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Kontynuowanie współautorskiego programu dot. bezpieczeństwa uczniów„Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” napisanego przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Gliwicach; - realizacja programu na zajęciach wychowawczych dla uczniów klas I-VI;- organizowanie pogadanek dla uczniów ze specjalistami;- organizowanie wyjść do instytucji współpracujących ze szkoła: Komendą Miejską Policji, Strażą Pożarną;- organizowanie i prowadzenie spotkań i prelekcji dla rodziców;- przeprowadzenie ewaluacji; - wrzesień 2013-czerwiec 2014 - sprawozdanie z realizacji programu – kopia;
2. Opracowanie i wdrożenie programu dot. bezpiecznego korzystania z mediów „Bezpieczeństwo w sieci”; - realizacja programu na zajęciach wychowawczych dla uczniów klas I-VI;- organizowanie pogadanek dla uczniów ze specjalistami;- organizowanie wyjść do instytucji współpracujących ze szkoła: Komendą Miejską Policji, Strażą Pożarną;- organizowanie i prowadzenie spotkań i prelekcji dla rodziców;- przeprowadzenie ewaluacji; - wrzesień 2013-czerwiec 2014 - sprawozdanie z realizacji programu – kopia;
3. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla rodziców – treningu umiejętności wychowawczych połączonego z profilaktyką narkomanii: „Każdy z nas może być dobrym rodzicem” - realizacja programu na zajęciach warsztatowych dla rodziców – cykl 10-ciu spotkań;- przeprowadzenie ewaluacji; - styczeń 2014-maj 2014; - sprawozdanie z realizacji programu – kopia;
4. Kontynuowanie programu dla rodziców w ramach treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”; - realizacja programu na zajęciach warsztatowych dla rodziców – cykl 10-ciu spotkań;- przeprowadzenie ewaluacji; - cały okres stażu; - sprawozdanie z realizacji programu – kopia;
5. Kontynuowanie realizacji programu Interkl@sa, w ramach uzyskanego certyfikatu dla szkoły na okres trzech lat; - realizacja programu wg poszczególnych kryteriów; - cały okres stażu; - sprawozdanie z realizacji programu – kopia;
6. Opracowanie programów zajęć specjalistycznych dla uczniów; - realizacja programu zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją;- realizacja programu zajęć z terapii pedagogicznej;- realizacja programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnej;- realizacja programu zajęć psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii; - cały okres stażu; - kopie programów;
7. Kontynuowanie pracy i działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej; - tworzenie programu pracy świetlicy na dany rok kalendarzowy;- sporządzanie sprawozdań z działalności świetlicy: kwartalnych, półrocznych i rocznych;- bieżące kierowanie pracą w świetlicy; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
8. Opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów mających problemy z zachowaniem „Jak radzić sobie z gniewem”; - realizacja programu,- przeprowadzenie ewaluacji; - 2014 rok; - kopia programu;
§ 8 ust. 2 pkt. 4cPoszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Kontynuowanie studiów podyplomowych: Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej; - nabycie uprawnień socjoterapeuty,- możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów i rodziców; - październik 2013-luty 2014; - potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów;
2. Organizacja konkursów dla uczniów; - konkurs na „Najkulturalniejszą klasę w szkole”;- konkurs dla uczniów dot. bezpieczeństwa w sieci;- konkurs dla uczniów dot. bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły; - październik 2013-maj 2014; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych: - organizowanie apeli tematycznych dla uczniów;- uroczyste obchody Dnia Praw Człowieka;- uroczyste obchody Dnia Bezpiecznego Internetu;- Happening „Bezpieczni w sieci”;- inne imprezy wg harmonogramu uroczystości szkolnych;- organizacja Spartakiady Świetlicowej; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym; - podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym:§ organizacja happeningów i uroczystości;§ artykuły prasowej w lokalnej prasie; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;- kopie artykułów prasowych;
5. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych; - systematyczne wzbogacanie biblioteczki pedagoga szkolnego, terapeuty pedagogicznego i socjotrapeuty, gier edukacyjnych, programów multimedialnych; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;

§ 8 ust. 2 pkt. 4e - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracyz innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Stała współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci; - Ośrodkiem Pomocy Społecznej;- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;- Sądem Rejonowym;- kuratorami zawodowymi i społecznymi;- Komendą Miejską Policji;- Strażą Miejską;- Strażą Pożarną;- stowarzyszeniami i fundacjami; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
2. Stała i bieżąca współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach, w tym z PPP „Partner” oraz innymi poradniami specjalistycznymi; - kierowanie uczniów do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami;- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do diagnozy;- sporządzanie opinii na potrzeby poradni;- korzystanie z oferty warsztatowej prowadzonej przez PPP; - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
3. Organizowanie różnych form pomocy materialnej dla uczniów; - wyprawka szkolna;- stypendia szkolne, - współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna – udział w akcji: „Szlachetna Paczka”;- pomoc rzeczowa – współpraca z parafią pw. Św, Krzyża; - cały okres stażu;- rok szkolny 2013/14;- cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora szkoły;
4. Stała współpraca z wychowawcami z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach; - koordynowanie spraw uczniów-wychowanków domu dziecka:§ organizowanie indywidualnych spotkań z wychowawcami w celu omówienia spraw dzieci,§ organizowanie spotkań z dyrektorem i pracownikami domu dziecka (minimum jeden raz w roku szkolnym); - cały okres stażu; - potwierdzenie dyrektora;
5. Współpraca z doradcą metodycznym w zakresie organizowania warsztatu pracy własnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez doradcę metodycznego w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych;- indywidualne konsultacje z doradcą metodycznym; - cały okres stażu;- w miarę potrzeb; - kopie zaświadczeń;- potwierdzenie doradcy metodycznego;
§ 8 ust. 2 pkt. 5umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniemspecyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole; - opis i analiza dwóch przypadków:§ zdiagnozowanie wybranych problemów dydaktycznych lub wychowawczych,§ ustalenie i zastosowanie środków zaradczych (prognoza negatywna/pozytywna),§ efekty,§ wnioski. - w trakcie stażu; - opis i analiza dwóch przypadków;

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom za zgodą dyrektora szkoły.

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.