X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20999

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 32
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pamięci Majdanka w Lublinie

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego.


Podejmujący staż: wychowawca świetlicy Małgorzata Kulik
Opiekun stażu: Elżbieta Szymula
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016 roku
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i rozporządzeniem MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
- Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
Wrzesień 2013r.

Okres stażu
- Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Zaświadczenia

2. Współpraca z opiekunem stażu. - Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
- Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
- Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
- Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem. Okres stażu - Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Scenariusze zajęć prowadzonych w obecności opiekuna .

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. - Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Udział w zajęciach otwarych realizaowanych przez nauczycieli. Okres stażu - Zaświadczenia o ukończonych warsztatach, o udziale w szkoleniach.
- Dokumentacja własna.

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. - Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej- czasopism oraz nowości książkowych dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej Systematycznie w okresie całego stażu. - Prezentacja bibligraficzna literatury zwartej i czasopism.

5. Własna organizacja pracy. - Współtworzenie rocznego planu pracy świetlicy oraz miesięcznych planów pracy grupy wychowawczej.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Okres stażu - Dokumentacja własna

6. Uczestnictwo w pracach organów szkoły. - Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Praca w zespole wychowawców świetlicy.
- Praca w zespole do spraw opiekuńczych szkoły-funkcja przewodniczącej zespołu.
- Praca w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Praca w zespole do spraw szkolnego programu profilaktyki. Okres stażu

Zgodnie z harmonogramem - Semestralne sprawozdania z pracy świetlicy.
- Harmonogram pracy zespołu do spraw opieki w szkole
- Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
- Notatki, sprawozdania.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy itp.
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o postepowaniu kwalifikacyjnym. Okres stażu

Maj 2016r.

Czerwiec 2016r.
- Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu.
- Treść sprawozdania.
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną.


§7 ust.2. pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. - Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
- Kontakty z rodzicami (indywidualne, współpraca z wychowawcami klas).
= Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami.
- Indywidualne rozmowy z uczniami. Okres stażu - Bieżąca dokumentacja ( adnotacje w dzienniku), notatki.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. - Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
- Współorganizowanie akcji o charakterze charytatywnym, np. zbiórka plastikowych nakrętek PET.
- Przygotowywanie wychowanków do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
- Współorganizowanie uroczystości w świetlicy (inscenizacje tematyczne).
- Organizowanie wyjścia do Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (recytacje okolicznościowe)
- Nawiązanie wpółpracy z Pocztą Polską, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury (zajęcia edukacyjne, warsztaty, wystawy) Okres stażu (według potrzeb)

Okres stażu - Adnotacje w dziennikach
- Fotografie, scenariusze

3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. - Pomoc z trudnościami w nauce – prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
- Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
- Rozwijanie twórczych inicjatyw uczniów (współorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla Świetlic Miasta Lublin pt. „Bezpieczny możesz być i Ty”).
- Eksponowanie prac plastycznych uczniów – wystawki dziecięce. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Aktywny udział w projektach szkolnych. Okres stażu (według potrzeb)

Okres stażu - Ćwiczenia/karty pracy.
- Scenariusze zajęć.
- Regulamin konkursu/karta zgłoszenia/wzór dyplomów.
- Notatki własne.
- Zapisy w dzienniku.

4. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne. - Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, domu i na ulicy.
- Cykl zajęć na temat „Jak radzić sobie ze złością?”
- Cykl zajęć dotyczących problemów i potrzeb kolegów niepełnosprawnych i osób starszych. Okres stażu - Scenariusze zajęć.
- Zapisy w dzienniku.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. Wyłonienie uczniów przejawiających zainteresowania plastyczne. Opracowanie tematyki zajęć plastycznych. Okres stażu - Opis tematyki zajęć.
- Zdjęcia prac plastycznych uczniów.§ 7 ust.2. pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. - Dokumentowanie przebiegu stażu.
- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- Korzystanie z internetu (wykorzystanie portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy) na komputerze.
- Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video. Okres stażu - Scenariusze.
- Wzory kart pracy ucznia.
- Plany pracy.

2. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych, - Wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
- Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.szkola.net/awans i innych.
Okres stażu - Strona internetowa (wydruki).§ 7 ust.2. pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych, - Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Okres stażu - Potwierdzenia udziału (zaświadczenia).

2. Gromadznie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
- Studiowanie literatury z dziedziny psychologii i pedagogiki. Okres stażu
(na bieżąco) - Dokumentacja własna.
- Bibligrafia.

3. Integracja zespołu świetlicowego. - Gry i zabawy integracyjne. Budowanie poczucia przynależności do grupy, współpracy w zespole świetlicowym oraz dbania o wspólne dobro. Wrzesień 2013r., 2014r., 2015r. - Scenariusze zajęć.

4. Podstawowe prawa dzieci wynikające z Konwencji Praw Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka.
- Prowadzenie zajęć na temat praw i wolności osobistych dziecka pt. „Znam swoje prawa
i szanuję prawa innych”. Wrzesień 2013r., 2014r., 2015r. - Scenariusze zajęć.

5. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią. - „Jak radzić sobie ze złością?” – ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi – gry i zabawy przeciwko agresji.
Okres stażu - Scenariusze zajęć.


§ 7 ust.2. pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. - Analiza podstawowych aktów prawnych - Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela
- Analiza dokumentacji szkolnej – Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Profilaktycznego Szkoły i innych. Okres stażu - Znajomość przepisów.
- Notatki własne z dokumentacji szkolnej.

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych.
- Praca w komisjach powołanych w szkole.
- Udział w pracach komisji konkursowych w świetlicy. Okres stażu - Dokumentacja własna.Proszę o zgodę dokonania korekt w Planie Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą Dyrekcji.


Zatwierdzam do realizacji: Plan sporządziła: mgr Małgorzata Kulik

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.