X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20989
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego języka angielskiego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko: Sabina Patocka
2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu
3. Nauczany przedmiot: Język angielski
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
5. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
6. Data zakończenia stażu: 31.05.2016
7. Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności 1.Udział w warsztatach metodycznych, webinariach oraz szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
2.Korzystanie z portali internetowych typu „eduseek”, „nauczyciel.pl”, „edux.pl”, „literka.pl” w celu poszerzania swojej wiedzy
3.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej W terminach ogłoszonych przez organizatorów
2. Organizowanie konkursów szkolnych 1.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów: wiedzy o historii i symbolach Wielkiej Brytanii, konkursu strojów i plakatów na Halloween, konkursu kartek walentynkowych, najciekawszego projektu o kulturze anglojęzycznej klas IV-VI
2.Przygotowanie uczniów do różnorodnych konkursów (kuratoryjnych i miejskich języka angielskiego i in.) Okres stażu
3. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej Opracowanie programów i planów pracy zajęć oraz prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyrównawczych Na bieżąco, w miarę potrzeb
4. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej 1.Pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych, ewaluacja poprzez ankiety
2.Przeprowadzanie akcji charytatywnych oraz udział w ogólnopolskich kampaniach typu „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Orzeł może”
3.Współorganizowanie warsztatów profilaktycznych „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
4.Angażowanie rodziców w przygotowanie i uczestnictwo w uroczystościach i wycieczkach klasowych Okres stażu
5. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy Współtworzenie pracowni językowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych, systematyczny nadzór nad wystrojem i wyposażeniem multimedialnym klasy Na bieżąco
6. Popularyzowanie języka angielskiego jako narzędzia komunikowania się i poznawania kultur innych krajów Zachęcanie uczniów do nawiązywania kontaktu z uczniami z innych krajów za pomocą komunikatorów internetowych dla dzieci i młodzieży Okres stażu
7. Zaangażowanie w działalność artystyczną szkoły Przygotowanie projektów i inscenizacji w języku angielskim Okres stażu

§ 8 ust.2. pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Wykorzystanie wiedzy zdobytej na ukończonych wcześniej kursach, m.in.”Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” –
Opracowywanie dokumentacji, przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, scenariuszy uroczystości szkolnych, korzystanie z platform edukacyjnych i urządzeń multimedialnych na lekcji i podczas zajęć dodatkowych -wykorzystanie prezentacji w Power Point oraz tablicy interaktywnej Okres stażu
2. Ukończenie szkoleń, kursów dotyczących stosowania technik informacyjnych i komputerowych, samokształcenie - udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych
- kontakty z wydawnictwami językowymi, korzystanie z ich propozycji e-szkoleń, webinariów
- ukończenie innych dostępnych kursów informatycznych Okres stażu
3. Wykorzystywanie Internetu - śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli
- opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego
- koordynowanie kontaktów językowych uczniów – pomoc w korzystaniu z poczty elektronicznej w
j. angielskim Okres stażu

§ 8 ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów - wspólne opracowywanie scenariuszy zajęć, projektów związanych z życiem szkoły, akcjami profilaktycznymi
- konsultacje metodyczne z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i regionu
- przygotowywanie spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawień, warsztatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli
- wspólne doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania Okres stażu
2. Podejmowanie działań w ramach WDN - coroczne opracowywanie planu pracy zespołu
- aktywne uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN Na bieżąco
3. Pełnienie obowiązku opiekuna praktyk studenckich - przyjmowanie studentów na praktyki obserwacyjne
- opieka nad nauczycielem stażystą
-obserwacja ich lekcji i formułowanie oceny postępów dydaktycznych Na bieżąco

§ 8 ust. 2. Pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie planu wychowawczego dla klasy IV
- przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć wyrównawczych klas IV-tych
- opracowanie regulaminu klasopracowni językowej; prawidłowego korzystania ze sprzętu multimedialnego Początek roku szkolnego
2. Program profilaktyczny - współorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla rodziców i nauczycieli „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” Okres stażu

§ 8 ust.2. pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Współorganizowanie i udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych dla uczniów oraz uczestniczenie w różnych formach działalności kulturalnej - udział w wyjściach do kina, muzeum i na wystawy
- opracowywanie i realizacja planów wycieczek, opieka nad uczestnikami Okres stażu
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami - współpraca z biblioteką, miejskim i osiedlowym Domem Kultury, Biurem Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim i in. Okres stażu
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów - przeprowadzanie konkursów języka angielskiego na terenie szkoły
- organizowanie wystaw związanych ze świętami anglojęzycznymi
- opracowanie scenariuszy konkursów szkolnych i regulaminów
- zachęcanie uczniów do konkursów interdyscyplinarnych; m.in. konkursu piosenki angielskiej Na bieżąco
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych - systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki w literaturę, prasę angielską oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych
- opracowywanie przez uczniów plakatów, projektów, map związanych z historią i kulturą Wielkiej Brytanii Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną analiza i wdrażanie zaleceń sformułowanych w opiniach poradni, kierowanie uczniów na badania i konsultacje, współorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla rodziców Na bieżąco
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym konsultacje, rozmowy, zaproszenia na godzinę wychowawczą Na bieżąco
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim pomoc w wykonaniu kroniki szkolnej, redagowaniu artykułów z życia szkoły umieszczanych na stronie internetowej, opieka nad uczniami podczas dyskotek, akcji charytatywnych i projektów szkolnych przygotowywanych wspólnie z SU Na bieżąco
4. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, Caritas i świetlicą profilaktyczno-wychowawczą pomoc w gromadzeniu środków finansowych, zbiórka produktów żywnościowych i przyborów szkolnych dla potrzebujących, propagowanie idei wolontariatu Na bieżąco
5. Współpraca z wydawnictwami językowymi i pedagogicznymi organizacja warsztatu pracy, doposażenie pracowni, pozyskiwanie nagród i dyplomów do konkursów Na bieżąco

§ 8 ust.2 pkt.4e
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Publikacje referatów, scenariuszy związanych z wykonywaną pracą pisanie i zamieszczanie na stronach internetowych szkoły oraz portali edukacyjnych scenariuszy zajęć, referatów metodycznych Okres stażu
2. Uzyskanie innych osiągnięć w pracy zawodowej uzyskanie osiągnięć w postaci listów gratulacyjnych, dyplomów lub nagród dyrektora szkoły Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Opis i analiza przypadków wychowawczych - diagnozowanie problemów wychowawczych uczniów – opis co najmniej dwóch przypadków strategii rozwiązywania konfliktów Okres stażu
2. Przeciwdziałanie problemom wychowawczym - motywowanie uczniów do prawidłowych relacji interpersonalnych, wspierania dobrej samooceny, samodzielności i systematyczności
- przeciwdziałanie agresji, wulgaryzmom, nałogom,
słabej frekwencji, niskiemu poziomowi motywacji do nauki
- systematyczne integrowanie klasy i rodziców ze szkołą Okres stażu

Mielec, 10.09.2013 Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.