X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20952
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
MGR EMILII BANACH
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach
Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.
Dyrektor szkoły: mgr Beata Cieślak


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 214 poz. 1580)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania Formy realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN i portalach dla nauczycieli

Systematyczna współpraca
z opiekunem stażu i innymi nauczycielami

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli, wykorzystanie opinii osób hospitujących lekcje jako wskazówek do dalszej pracy minimum

Pogłębianie znajomości dokumentacji szkolnej Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły:
- Statut szkoły
- Regulamin szkolny
- Szkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy Szkoły
- Program Profilaktyczny Szkoły
- Regulamin Rady Rodziców
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Prowadzenie dokumentacji nauczyciela
i wychowawcy (poprawne prowadzenie dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych)

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
-protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej,
-opracowywanie sprawozdań nauczyciela i wychowawcy,
- analizowanie badań osiągnięć uczniów,
- analizowanie wyników nauczania, wyników sprawdzianu szóstoklasisty,
-opracowywanie wniosków do dalszej pracy.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Podnoszenie efektywności zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania, ciekawych form utrwalania i sprawdzania wiadomości, pomocy dydaktycznych
Przeprowadzanie diagnozy wstępnej dla uczniów klasy IV
Dostosowywanie planów wynikowych oraz rozkładów materiału zgodnie z nową podstawą programową
Wykonywanie ściennych pomocy dydaktycznych.
Modyfikowanie programu koła matematycznego i zajęć wyrównawczych z matematyki wg możliwości i potrzeb uczniów
Konstruowanie własnych narzędzi do diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów, analiza przeprowadzanych testów, sprawdzianów
Weryfikowanie wiedzy uczniów, badanie efektywności nauczania poprzez udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”
Opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych.
Przeprowadzanie ankiet, wywiadów, obserwacji do podnoszenia efektów swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej
Analiza wyników przeprowadzonych dokumentów i formułowanie wniosków z nich wypływających
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli ukierunkowane również na pracę wychowawczą
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
Ocena realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego
Analizowanie i omawianie z opiekunem stażu przebiegu stażu
Ewaluacja własnych działań, ocena własnych możliwości oraz umiejętności
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji
Poznanie środowiska uczniów i ich rodziców
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów
Kontakty z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów:
Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej – udział w imprezach klasowych, szkolnych, współpraca z trójką klasową wg potrzeb
Diagnoza zainteresowań i potrzeb uczniów
Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami
i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów
Udział w imprezach szkolnych oraz klasowych (np. dyskoteki szkolne, wigilia klasowa)
Obserwacja i analiza możliwości uczniów Zbieranie informacji na temat uczniów podczas prowadzonych lekcji, rozmowy z innymi nauczycielami
Zapoznanie ze zgromadzonymi w szkole opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Modyfikacja warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów
Ukazywanie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Uwzględnienie w planie wychowawczym oraz realizacja tematów dotyczących: przemocy i agresji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, szkodliwości alkoholu, tytoniu i narkotyków, zagrożeń wynikających z korzystania z sieci Internet, ekologii, promocji zdrowia, mediów i reklamy oraz innych problemów społecznych
Organizowanie gazetek, prezentacji multimedialnych dotyczących problemów społecznych i cywilizacyjnych
Samodzielne studiowanie literatury fachowej
Wykorzystanie dostępnych pozycji książkowych oraz zasobów portali edukacyjnych
Opieka nad uczniami zdolnymi i uczniami mającymi trudności w nauce
Prowadzenie koła matematycznego dla uczniów zdolnych
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, mających trudności w nauce, pomoc w opanowaniu minimum programowego
Organizacja próbnych sprawdzianów szóstoklasisty
Analizowanie wyników sprawdzianów i tworzenie wniosków do dalszej pracy
Pomoc uczniom w przygotowaniu się do sprawdzianu szóstoklasisty
Prowadzenie zajęć koła matematycznego dla klas szóstych mających na celu lepsze przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty
Organizowanie imprez ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki
Współpraca z Samorządem Szkolnym w organizowaniu uroczystości szkolnych, prowadzenie dodatkowych zajęć opiekuńczych w czasie ferii zimowych dla chętnych uczniów
Organizowanie akcji dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Koordynowanie w szkole akcji dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć oraz przerw, nadzór nad salą lekcyjną

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy nauczyciela
i wychowawcy
Przygotowanie za pomocą komputera dokumentacji wymaganej do procedury uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Opracowywanie za pomocą komputera scenariuszy zajęć, prac pisemnych uczniów, pomocy dydaktycznych, plakatów, informacji dla rodziców, dokumentacji wychowawczej, scenariuszy uroczystości, dyplomów, zaproszeń, konkursów matematycznych
Przygotowywanie i korzystanie na lekcjach z prezentacji multimedialnych
Przygotowywanie na uroczystość zakończenia klas szóstych prezentacji multimedialnych
Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania ciekawych informacji na lekcje, ciekawostek matematycznych, informacji biograficznych, ciekawych zadań
Wyszukiwanie na portalach edukacyjnych publikacji innych nauczycieli oraz opracowań naukowych pomocnych przy realizacji tematów zajęć wychowawczych
Prowadzenie statystyki wyników sprawdzianu w oparciu o arkusz kalkulacyjny
Przedstawianie wyników analizy sprawdzianów szóstoklasisty w postaci wykresów
Uzyskanie drogą internetową wiedzy na temat szkoleń oraz awansu zawodowego nauczycieli Zaznajomienie z ofertą szkoleń proponowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, terminami konferencji i warsztatów organizowanych przez wydawnictwa oświatowe
Udział w kursach e-learningowych dla nauczycieli
Komunikacja w zespole przedmiotowym
Komunikowanie się z innymi nauczycielami z zespołu przedmiotowego również za pośrednictwem poczty elektronicznej
Organizowanie szkoleń, kursów z zakresu obsługi komputera
Przeprowadzanie szkoleń, kursów w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli z zakresu obsługi komputera
Redagowanie szkolnej strony internetowej
Umieszczanie na szkolnej stronie internetowej artykułów, zdjęć z uroczystości szkolnych, planów zajęć, komunikatów dla rodziców, szkolnych planów nauczania oraz innych dokumentów szkolnych
Obsługa programu do wypełniania i drukowania świadectw szkolnych
Wprowadzanie danych do programu Świadectwa na 6+.
Drukowanie świadectw szkolnych
Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet
Przeprowadzanie zajęć lekcyjnych z zakresu zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci Internet
Przeprowadzanie pedagogizacji rodziców z zakresu zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci Internet
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych Zamieszczenie na stronach internetowych portali edukacyjnych dokumentów np. własnego planu rozwoju, sprawozdania

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy realizacji
Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służących poszerzeniu wiedzy z tych dziedzin
Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych
Kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Analizowanie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej
Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
Tworzenie i realizowanie indywidualnego programu nauczania z matematyki zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Realizacja zadań ujętych w planie pracy wychowawczej szkoły, realizacja tematów zawartych w klasowym planie wychowawczym
Realizacja na zajęciach wychowawczych tematów dotyczących: relacji międzyludzkich, akceptacji siebie samego, sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Współpraca z gminnym pedagogiem szkolnym
w zakresie pomocy pedagogicznej
i psychologicznej
Analiza wyników w nauce
Systematyczna kontrola wyników w nauce przez wychowawcę
Bieżące rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych, planowanie i wdrażanie działań naprawczych
Ocena działań wychowawczych
Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych


§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania Formy realizacji
Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów, opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących systemu oświaty w Polsce
Stworzenie podręcznej biblioteczki ze zbiorem aktów prawnych obowiązujących w szkole i oświacie
Zapoznanie się z wybranymi dokumentami prawa oświatowego, samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN
Uwzględnienie zasad prawa oświatowego we własnej pracy, wykazanie się znajomością przepisów, właściwe wykorzystanie przepisów prawnych w pracy zawodowej (np.klasyfikowanie i promowanie uczniów)
Znajomość dokumentów regulujących pracę szkoły Znajomość WSO, Statutu szkoły, regulaminów, programów i planów
Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych
Udział w pracach komisji szkoły Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych powołanych przez dyrektora szkoły
Aktywny udział w pracach komisji konkursów matematycznych:
-tworzenie regulaminu konkursu,
-tworzenie broszur z informacjami o konkursach,
-tworzenie testów konkursowych,
-sprawdzanie prac konkursowych. minimum 1 w cigu stażu potwierdzenie dyrektora
Organizowanie pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce Opracowanie programu pracy zajęć wyrównawczych.
Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych.

Opracowała: Emilia Banach
12 września 2012r.

Zatwierdzam do realizacji:


data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.