X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20943
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Elżbieta Lelewska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie
ubiegająca się o stopień nauczyciela
dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
/Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu./

Posiadane kwalifikacje:
• Pedagogika wczesnoszkolna – studia magisterskie.
• Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania oświatą „Menager Oświaty”.
• Podyplomowe Studia – Technologie informacyjne.
●Kurs kwalifikacyjny- Terapia pedagogiczna........................................ ........................................
data złożenia data zatwierdzenia


........................................
Podpis dyrektora szkoły§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

(Tabela - dop. red.)


1 Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
VIII-IX 2011
IX 2011
IX 2011
Okres stażu
Okres stażu

Znajomość przepisów prawa i poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego

Gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, itp.

Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego

2 Samodzielne i zorganizowane pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi. Udział w pracach zespołu samokształceniowego i spotkaniach metodycznych.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach.

Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie ich w pracy.

Na bieżąco
Kilkakrotnie w okresie stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Zaświadczenia
Zaświadczenia, świadectwa
Notatki
Wykaz bibliografii

3 Opracowanie i wdrożenie autorskich projektów edukacyjnych. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć wyrównawczych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla klas 1-3
Opracowanie nt. „Wykorzystania programów komputerowych do pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi”
Opracowanie projektu dotyczącego pokonywania trudności ortograficznych- „Codziennik ortograficzny”
Opracowanie programu „ Edukacja regionalna i europejska w pierwszym etapie kształcenia.
2011-2014
Opracowany program, ewaluacja

4 Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Stosowanie metod ewaluacyjnych dotyczących własnych działań pedagogicznych

Wykorzystywanie różnych metod do pracy z dziećmi: metodami aktywizującymi, metod twórczego myślenia, metod i technik integracyjnych, zabaw relaksujących i wyciszających, gier i zabaw przeciw agresji.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Opieka nad salą lekcyjną, dbałość o estetykę.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Na bieżąco zgodnie z potrzebami
Karty ewaluacji, wnioski
Zestawy ćwiczeń, scenariusze
Przykłady środków dydaktycznych, kserokopie, scenariusze
Materiał zdjęciowy

5 Sporządzenie planu spotkań i współpracy z rodzicami Wdrożenie planu współpracy z rodzicami
Prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach zebrań.
Przeprowadzenie badań sondażowych poświęconych opiniom, poglądom lub oczekiwaniom rodziców. Okres stażu
Kilka razy w roku
XI 2012
Plan współpracy
Opis pedagogizacji, potwierdzenia rodziców
Narzędzia, opis i analiza wyników badań, wnioski

6 Obserwacja, diagnoza i analiza możliwości oraz problemów wychowawczych ucznia, a także systematyczny pomiar jego osiągnięć Zebranie informacji wg przygotowanych narzędzi badawczych (karty obserwacji, wstępna diagnoza, testy, sprawdziany, karty samooceny) Na bieżąco Narzędzia badawcze, analiza wyników testów, ankieta dla rodziców i uczniów, wnioski

7 Podejmowanie innych działań wpływających na jakość pracy Organizowanie wycieczek, imprez klasowych, również z udziałem rodziców, konkursów klasowych i szkolnych.
Czynne włączanie się do imprez szkolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych. Praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami. Zgodnie z planem wychowawczym
Zgodnie z harmonogramem imprez i konkursów Karty wycieczek, sprawozdania, scenariusze imprez
Scenariusze imprez, potwierdzenia


§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
Wykorzystanie programów komputerowych do opracowania oceny opisowej.
Wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych jako dodatkowego źródła informacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej Okres stażu
Scenariusze zajęć, testy, przykładowe pomoce dydaktyczne

2 Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności korzystania technik informatycznych Ukończenie kursów:
- tworzenie stron WWW.
-praca z tablicą interaktywną.
Okres stażu
Własna strona WWW.
Scenariusze zajęć

3 Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych i programów edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych do pracy z dziećmi.
Komunikowanie się i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Publikacje na stronie internetowej.
Okres stażu
Przykłady pomocy dydaktycznych.
Adresy stron WWW.

4 Prowadzenie zajęć z uczniami
kl.1-3 z wykorzystaniem komputera. Wykorzystanie gotowych programów edukacyjnych do zajęć komputerowych.
Praca z uczniem zdolnym. Okres stażu Scenariusze zajęć.

5 Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej. Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej „Kącik dla rodziców”
Okres stażu
Adres szkolnej strony internetowej.

6. Współpraca z CKE Koordynacja przygotowań i wprowadzanie wyników sprawdzianu trzecioklasistów na stronę internetową CKE w ramach projektu OBUT.
V 2012, 2013,2014
Adres strony internetowej CKE.
Projekt OBUT.


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1 Praca w zespole nauczania zintegrowanego Grupowe i indywidualne przygotowanie materiałów na spotkanie
Wymiana opracowanych materiałów dydaktycznych
Na bieżąco
Protokoły ze spotkań zespołu, referaty

2 Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych Przygotowanie scenariuszy lekcji i prowadzenie lekcji
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora szkoły

3 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z gronem pedagogicznym szkoły, promocja własnych osiągnięć
Przygotowanie materiałów na radę szkoleniową prowadzenie rady.

Publikacje opracowanych materiałów, propozycji zajęć, inscenizacji, referatów, artykułów.
Okres stażu
Okres stażu
Protokoły, referaty
Adres strony internetowej.

4 Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej.
X.2011r.
Publikacje w Internecie

5 Pełnienie obowiązków opiekuna stażu
Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela, pomoc w opracowaniu planu rozwoju i jego realizacji, pomoc w budowaniu warsztatu pracy.
Rok 2012/2013
Zaświadczenie dyrektora szkoły o pełnieniu funkcji opiekuna stażu


§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1 Opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej i europejskiej „Edukacja regionalna i europejska w pierwszym etapie kształcenia”.
Współtworzenie i wdrożenie programu.
Okres stażu
Program, ewaluacja

2. Realizacja programu „U progu klasy czwartej”. Nawiązanie współpracy z nauczycielami uczącymi klasy czwartej. Udział w niektórych zajęciach klas 4.
Okres stażu
Sprawozdanie, ewaluacja


§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1 Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie
spotkań, imprez dla rodziców, dziadków.
Okres stażu
Scenariusze, sprawozdania

2 Organizacja wycieczek klasowych, zielonych szkół
Opracowanie harmonogramu wycieczek i zielonych szkół
Okres stażu
Sprawozdania, karty wycieczek

3 Organizowanie konkursów. Współorganizowanie konkursów:
● konkursu ortograficzno- gramatycznego dla klas 2-3 „Corrida językowa- czyli walka z bykami”.
● „Tydzień Europejski”
Okres stażu
Protokoły, regulaminy

4 Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje Udział w akcji, np. «Sprzątanie świata», «Pomóż czworonogom przetrwać zimę» Na bieżąco Potwierdzenie.


§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1 Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i placówkami wspierającymi pracę szkoły.
* Kontakt z policją, podejmowanie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Cykl spotkań „ Bezpieczeństwo dziecka”

*Współpraca z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia:

*Współpraca z Państwową Strażą Pożarną Zorganizowanie spotkań z pracownikami KP:
• Bezpieczeństwo na drodze”
• Jestem bezpieczny w domu i w szkole.
• „Znam przepisy ruchu drogowego”- przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.
• Prelekcja dla dzieci i rodziców nt. bezpieczeństwa w sieci „Cyberprzemoc” .

Zorganizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem .

Zorganizowanie spotkań ze strażakami.
Zwiedzanie placówki PSP.

Okres stażu
Potwierdzenia

2 Systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Kierowanie na badania uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi.
Wdrażanie zaleceń Poradni podczas pracy z dzieckiem.
Spotkanie spotkań rodziców z pracownikami poradni
Zgodnie z potrzebami
Arkusze obserwacji dziecka, wnioski opracowane na podstawie opinii lub orzeczeń poradni, opis podjętych działań.
Potwierdzenie współpracy.

3 Współpraca z Muzeum Narodowym w Szczecinie Organizacja cyklu lekcji, warsztatów w ramach poznawania historii Polski, regionu i Szczecina.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.

4 Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym Konsultacje, podejmowanie wspólnych działań na rzecz pomocy uczniom z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi
Na bieżąco
Notatki, opis i potwierdzenie działań


§8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1 Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Ukończenie kursu kwalifikacyjnego języka angielskiego.
Okres stażu
Świadectwo ukończenia


§8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1 Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
Nazwa problemu
Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań. Uzyskane rezultaty. Uwagi i wnioski końcowe Okres stażu
Opis analizowanych przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.