X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20957
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anna Nizio
Nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych
w Tarnowie


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela mianowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby.


Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7. Ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Zadania

Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Termin realizacji
Wrzesień
Sposób dokumentowania
-Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
-Rozmowa z opiekunem ,zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy
Wrzesień
Pisemny kontrakt

3. Opracowanie rocznych planów pracy na dany rok.
Opracowanie :
-rozkładów materiału,
-planów wynikowych,
-przedmiotowych systemów oceniania,
Wrzesień
Rozkłady materiału,
-Plany wynikowe,
-Przedmiotowe systemy oceniania.

4. Opracowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów uczniów z orzeczeniami z poradni pedagogicznej.
-Obserwacja uczniów, zbieranie informacji, konsultacja z wychowawcą uczniów.
Wrzesień
Opracowane i zatwierdzone przez dyrektora indywidualne programy nauczania.

5. Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego.
-Udział w spotkaniach , wymiana informacji, doświadczeń zawodowych.
Okres stażu
Przeprowadzenie spotkania szkoleniowego zespołu na temat sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

6 .Organizowanie szkolnego konkursu przedmiotowego
-Zaplanowanie konkursu,
-Przygotowanie scenariuszy,
-Zorganizowanie drobnych nagród oraz przygotowanie dyplomów.
Według harmonogramu
Scenariusze, dyplomy . Zoorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczestników konkursu.

7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

-Uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN,
- Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-Prowadzenie lekcji otwartych,
-Uczestnictwo w konkursach i szkoleniach dla nauczycieli fizyki i matematyki.
Według harmonogramu
Listy obecności.
Przedstawienie opracowanych przeze mnie wyników egzaminu gimnazjalnego części mat.-przyr.

8.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu , konsultacja.
-Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Według harmonogramu
Wnioski z obserwacji

9. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
Rozpoczęcie i ukończenie studiów MU z przedmiotu matematyka.
Okres stażu
-Dyplom

10. Samoocena własnej pracy
-Ocena skuteczności własnych działań, a działaniach razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach
Okres stażu
Notatka

11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć.
Okres stażu
-Dokumentacja

12.Przygotowanie projektu sprawozdania
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2013r.
Sprawozdanie


§ 7.ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami.
Formy realizacji
-Systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, wychowawcami, psychologiem, rodzicami.
Termin realizacji
Na bieżąco
Sposób dokumentowania.
Udział w spotkaniach z rodzicami,
-Notatki służbowe z rozmów.

2. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego.
- Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcania do udziału w konkursach, próby oraz ćwiczenia wykonywania zadań konkursowych.
Według harmonogramu
Zdjęcia , ewentualnie dyplomy.

3.Uwzględnianie w pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych.
-Przygotowanie cyklicznych gazetek szkolnych poruszających problemy dorastania.
Raz w semestrze
- Wyeksponowanie gazetki,


§
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania
1.Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji
- Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
Termin realizacji
-Na bieżąco
Sposób dokumentowania
-Środki dydaktyczne, układanki ,
testy, zadania , krzyżówki.

2.
Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
-Opracowanie dokumentacji szkolnej,
- Dokumentowanie przebiegu stażu,
-Na bieżąco
-Dokumentacja szkolna i dorobku zawodowego

3.
Korzystanie z internetu
Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.
-Na bieżąco

4.
Publikacje w internecie
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Wrzesień


§ 7ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.
Formy realizacji
-Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb moich i szkoły
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
-Zaświadczenia

2.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Udział w Radach Pedagogicznych,
-Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej,
-Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych
-Rozpoznanie sytuacji rodzinnej , materialnej, zdrowotnej uczniów.
W okresie stażu
Dokumentacja szkolna, dzienniki, harmonogram dyżurów

3.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych edukacyjnych wychowawczych uczniów.
-Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych edukacyjnych wychowawczych
W okresie stażu
Poświadczenie wychowawcy klasy

4.
Analiza opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Opracowanie notatek o uczniu i wykorzystanie zaleceń PPP, w pracy pedagogicznej.
Wrzesień / Październik
Notatki

5.
Praca jako wychowawcy klasy podczas stażu.
Współpraca ze starszymi stażem wychowawcami.


§ 7ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania
1. Poznanie przepisów prawnych
Formy realizacji
- Zapoznanie się z :
Kartą Nauczyciela, ustawą o pomocy społecznej, przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich
Termin realizacji
Okres stażu

2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym
-Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie uczniów z trudnościami wychowawczymi.
Okres stażu
Notatka i opis


Opracowany plan ma charakter otwarty i może ulec zmianom, wynikającym z konieczności realizowania zadań związanych z bieżącymi potrzebami i problemami szkoły.


mgr Nizio Anna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.