X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20874
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.


Imię i nazwisko: Wioletta Jarecka
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.


ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI ZADANIA
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
DOWODY REALIZACJI (sposób dokumentowania)
(Tabela - dop. red.)


§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. 1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego.

2.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły.

3.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

4.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy szkoły(promocja szkoły w środowisku lokalnym).

5. Wykorzystywanie nowatorskich metod pracy.

6. Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej.

•Analiza przepisów prawa oświatowego:
-)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela art.9 Roz.3a;
-)Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-)Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada2007r- zmiany w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego;
-)Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
•Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych;

•Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły;

•Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;

•Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

•Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, regulaminy.

•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(warsztaty, kursy, szkoleniowe Rady Pedagogiczne);
•Samokształcenie
( pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury; opracowywanie scenariuszy zajęć).

•Podejmowanie zadań dodatkowych wynikających z bieżących spraw placówki;

•Czynny udział w pracach nad ewaluacją określonych obszarów pracy szkoły
( opracowanie ankiet dla uczniów i rodziców oraz ich analiza i podsumowanie);

• Organizowanie konkursów szkolnych i gminnych;
•Przygotowywanie wychowanków do udziału w różnych konkursach;

•Dbałość o estetykę wnętrz placówki;

•Współpraca z rodzicami
( zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły, współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, angażowanie rodziców w bieżące sprawy oddziału przedszkolnego).

•Gromadzenie niezbędnych materiałów; poszukiwanie nowatorskich metod pracy.

Zajęcia ukierunkowane na rozwój słownej twórczości dziecięcej.

Sierpień, wrzesień 2010r.
Wrzesień 2010r.
Wrzesień 2010r.
Czerwiec 2013r.
Czerwiec 2013r.
Wrzesień 2010r.
Cały okres stażu.
Okres stażu.
Cały okres stażu.
Okres stażu.
Cały okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

•Materiały o awansie zawodowym z INTERNETU( rozporządzenia);

•Wniosek o rozpoczęcie stażu;

•Plan Rozwoju Zawodowego;

•Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;

•Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne;

Uwzględnienie potrzeb szkoły w Planie Rozwoju Zawodowego.

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia; zgromadzona dokumentacja; potwierdzenia dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły;

Projekt ewaluacji, zbiór ankiet wraz podsumowującą analizą, sprawozdanie;

Opracowanie regulaminów; dyplomów;

Wykonywanie dekoracji;


Potwierdzenie dyrektora.

Opisy, scenariusze.

Zbiór opowiadań, bajek i słuchowisk dla dzieci.


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji.

2.Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3.Prowadzenie zajęć komputerowych.

4.Publikacje na stronie internetowej. Komputerowe opracowanie: plany dydaktyczne, plan wychowawczy, arkusze obserwacyjne, ankiety, sprawozdania, pomoce dydaktyczne, informacje dla rodziców, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, materiały do rad szkoleniowych oraz materiały do pedagogizacji rodziców.

Zajęcia z dziećmi w oparciu o różne programy przeznaczone dla przedszkolaków.


Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, informacji, artykułów, zdjęć na temat różnych imprez okolicznościowych szkoły.

Cały okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Maj 2011r.

Opracowane materiały.

Prace dzieci wykonane podczas zajęć komputerowych.

Materiały zamieszczone na stronach internetowych.


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.

2.Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego.

3.Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż. •Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

•Prowadzenie rady szkoleniowej na temat wynikający z bieżących potrzeb placówki.

•Prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach WDN, opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, dzielenie się doświadczeniem.

•Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

•Opracowanie scenariuszy zajęć.

•Udostępnianie materiałów zgromadzonych w teczce tematycznej.

Okres stażu
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Protokoły posiedzeń.
Referaty; potwierdzenie dyrektora szkoły.
Scenariusze zajęć, potwierdzenia innych nauczycieli.
Scenariusze zajęć, potwierdzenia osób obecnych na zajęciach.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenia nauczycieli.


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego dla klas IV-VI. •Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści;
•Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów,
•Wdrożenie do realizacji.

Luty- czerwiec 2011r.
Wrzesień 2011r do czerwiec 2012r.

Własny program koła teatralnego dla klas IV-VI. Potwierdzenie dyrektora szkoły.


§8 ust. 2 pkt4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

2.Prelekcje dla rodziców.

3.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi dla dzieci.

4.Włączenie rodziców do współpracy na rzecz szkoły i oddziału przedszkolnego.

5.Pozyskiwanie środków na rzecz placówki.

•Pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań.

•Zaproszenie policjanta, pielęgniarki, strażaka, itp.
•Współorganizowanie uroczystości i imprez wynikających z kalendarza imprez szkolnych.

•Wykonywanie ozdób na kiermasze świąteczne.

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Cały okres stażu.
Okres stażu.

Scenariusze zajęć.
Referaty.
Potwierdzenie zaproszonych osób.
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora.


§8 ust.2 pkt4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Radomiu.

2.Współpraca z Samorządowym Przedszkolem w Zakrzewie.

3.Aktywna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami.

4.Opieka nad praktykantami.

5.Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji. •Zapraszanie psychologa, pedagoga oraz logopedy w celu przeprowadzenia wstępnych badań specjalistycznych.

•Konsultacje, rozmowy, porady specjalistów;
•Prelekcje dla rodziców; pomoc dzieciom wymagającym terapii pedagogicznej i logopedycznej.

•Udział w konkursach, wymiana doświadczeń.

•Współpraca z kuratorem sądowym,
•Udział w zajęciach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu;
•Współpraca z kinem HELIOS w Radomiu;
•Spotkania z policją i strażą pożarną w Radomiu;

•Prowadzenie zajęć pokazowych; udzielanie rad i wskazówek do pracy z dziećmi.

•Organizowanie wycieczek klasowych, imprez promujących placówkę.

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Potwierdzenie zapraszanych osób.
Potwierdzenie dyrektora przedszkola.
Potwierdzenia instytucji.
Potwierdzenie dyrektora.
Karty wycieczki, scenariusze imprez.


§8 ust.2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych. •Podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i identyfikację problemu.

Okres stażu.

Opracowane pisemne dwa przypadki edukacyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.