X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20873

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się
o stopień
nauczyciela dyplomowanego


JOLANTA WATKOWSKA
NAUCZYCIEL
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W
ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
W SIERPCU


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r
Data zakończenia stażu: 31.05.2012rCzynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia) VIII / IX 2009 poprawnie sformułowany wniosek o otwarcie stażu
2. Wstępna ocena własnych umiejętności - samoocena- świadomość posiadanych kompetencji i umiejętności zawodowych- złożenie wniosku o rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego IX 2009 autorefleksja
3. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - analiza dokumentacji szkoły: statut, program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania IX 2009 dokumentacja szkolna
4. Planowanie rozwoju - przedstawienie planu rozwoju zawodowego i uzyskanie akceptacji przez dyrektora szkoły IX 2009 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - systematyczne gromadzenie i porządkowanie dokumentów związanych z realizacją planu rozwoju cały okres stażu dokumenty:zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze
6. Analiza i ocena umiejętności i kompetencji zawodowych w chwili zakończenia stażu - autorefleksja- diagnoza w zakresie zgodności realizowanych zadań z planem rozwoju V 2012 refleksja na temat odbytego stażu
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opis realizacji zamierzeń zawartych w planie rozwoju- uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu VI 2012 zatwierdzone sprawozdanie z PRZ,dokument potwierdzający pozytywną ocenę dorobku


Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego


1)Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8 ust.2 pkt 1 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - udział w szkoleniowych i plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej- wdrażanie WSO- pełnienie obowiązków przewodniczącego lub członka na pisemnym egzaminie maturalnym- udział w pracach komisji rekrutacyjnej- nadzorowanie egzaminu zawodowego cały okres stażu/ wgharmonogramu notatki z posiedzeń RP,potwierdzenia dyrektora szkoły
2. Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych - wspólne opracowywanie planu pracy zespołu na kolejne lata- modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania z języka obcego- współpraca przy organizacji konkursów i imprez szkolnych IX okres stażu kserokopia planu pracy zespołu, PSOz języków obcych,sprawozdania z imprez
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu - uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, kursy, warsztaty) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły- aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli wg harmonogramu szkoleń zaświadczeniacertyfikaty,materiały szkoleniowe
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiotu - śledzenie nowości wydawniczych z zakresu nauczania języka niemieckiego- studiowanie fachowej literatury - prenumerata czasopism niemieckojęzycznych- gromadzenie własnej biblioteczki przedmiotu na bieżąco spis literatury
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - gromadzenie konspektów ciekawych lekcji- urozmaicenie zajęć poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych- stosowanie metod aktywizujących na lekcji języka niemieckiego cały okres stażu scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
6. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym - organizowanie gazetek tematycznych w klasopracowni- współtworzenie z uczniami pomocy dydaktycznych do nauki języka (plansze, prospekty, słowniki) na bieżąco zdjęcia, plansze
7. Badanie poziomu przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie testu diagnostycznego dla klas pierwszych- przygotowanie testu kompetencji dla klas programowo wyższych i analiza wyników wg potrzeb kserokopie testów,sprawozdania
8. Praca z uczniem zdolnym i słabym - przygotowywanie uczniów uzdolnionych do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych- prowadzenie nieodpłatnych zajęć wyrównawczych cały okres stażu dyplomy uczniów, zapisy w dziennikach pozalekcyjnych
9. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego - prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla maturzystów- zorganizowanie i przeprowadzenie próbnej matury ustnej i pisemnej dla maturzystów- poprawa próbnych prac maturalnych w okresie stażu dziennik zajęć dodatkowych, przykładowe arkusze maturalne
10. Diagnozowanie potrzeb uczniów - opracowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych dotyczących nauki języka obcego wg potrzeb analiza ankiet

2)Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 8 ust .2 pkt 2)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Wykorzystanie Internetu jako podstawowego źródła informacji w pracy dydaktyczno- wychowawczej - regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania na bieżąco notatki własne
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej - sporządzanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym - opracowywanie sprawdzianów, testów, narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów - pisanie planów pracy, rozkładów materiału nauczania, sprawozdań - przygotowywanie zaproszeń oraz dyplomów za udział w konkursach cały okres stażu opis i analiza realizowanych przedsięwzięć,wybrane dokumenty
3. Lekcje języka niemieckiego w pracowni komputerowej - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych oraz stron internetowych okres stażu konspekty zajęć
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej - przygotowanie przez uczniów różnorodnych materiałów na zajęcia, prezentacji multimedialnych - zlecanie prac domowych z wykorzystaniem Internetu - przygotowanie wykazu ważniejszych stron www. okres stażu prezentacje,spis ciekawych stron www
5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu - zamieszczanie własnych publikacji w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze imprez, konspekty lekcji- korzystanie z portali edukacyjnych- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na forum dyskusyjnym na bieżąco potwierdzenie o publikacji
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej - udział w odpowiednich kursach i szkoleniach wg harmonogramu szkoleń zaświadczeniaudziału


3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt 3)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego - obserwacja zajęć- omówienie realizacji celów z nauczycielem- opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela za okres stażu rok szkolny2008/20092009/2010 potwierdzenie dyrektora
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych - opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych- zaproszenie zainteresowanych osób okres stażu scenariusze lekcji, lista gości
3. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego - wspólne planowanie działań, wymiana poglądów, opracowywanie dokumentów- konsultacje z nauczycielami języka niemieckiego okres stażu sprawozdania z pracy zespołu językowego
4. Przeprowadzenie szkolenia w ramach ZJO - opracowanie materiałów- dyskusja na temat przeprowadzonego szkolenia w czasie stażu wydruk materiałów szkoleniowych
5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu - zamieszczanie publikacji na stronach portali edukacyjnych na bieżąco potwierdzenie publikacji
6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych przedmiotów - uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN- udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom- opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów np. konkursów wg terminarza szkoleńokres stażu potwierdzenia udziałuscenariusze zajęć,regulaminy, sprawozdania ze wspólnych działań


Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( § 8 ust.2 pkt 4a)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć pozalekcyjnych bądź koła zainteresowań z języka niemieckiego - przygotowanie programu i jego realizacja podczas zajęć okres stażu kopia programu nauczania, sprawozdanie

2. Opracowanie programu uroczystości szkolnej lub konkursu przedmiotowego - przeprowadzenie imprezy szkolnej / konkursu okres stażu scenariusz sprawozdanie

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej ( § 8 ust.2 pkt 4b)

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - sprawdzanie pisemnych prac maturalnych w ramach OKE cały okres stażu kserokopie powołania, kserokopie umowy
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego na maturach ustnych - przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka niemieckiego cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły


c)poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt 4c)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Organizowanie i przeprowadzenie samodzielnie lub we współpracy konkursów o zasięgu międzyszkolnym - przygotowanie uczniów do konkursów językowych i krajoznawczych- przeprowadzenie konkursów- pozyskiwanie sponsorów okres stażu sprawozdanie,regulaminy, zaproszenia, dyplomy
2. Promowanie nauki języka niemieckiego - udział w ogólnopolskim programie promującym język niemiecki ,,Deutsch- Wagen Tour”- zaproszenie specjalistów językowych na lekcje wg terminarza spotkań potwierdzenie dyrektora
3. Organizacja ,,Dnia Niemieckiego” w szkole - uroczystość w formie projektu- wspieranie uczniów w przygotowaniach- przeprowadzenie imprezy w okresie stażu kserokopia projektu
4. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole - udział w pracach zespołów zadaniowych wg potrzeb potwierdzenie dyrektora
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów - przygotowanie materiałów- przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego na bieżąco dziennik zajęć pozalekcyjnych

d) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( § 8 ust.2 pkt 4e)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły - współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Sierpcu- współpraca z Domem Kultury- Współpraca z Biblioteką Miejską wg potrzeb Zaświadczenia, potwierdzenia
2. Współpraca z lokalną księgarnią ,,Bonus” - fundowanie nagród w konkursach przedmiotowych na bieżąco potwierdzenie
3. Współpraca z wydawnictwem WSiP - zapisanie się do klubu ,,Pomagamy uczyć”- korzystanie z materiałów wspomagających pracę nauczyciela cały okres stażu deklaracja-rejestracja
4. Współpraca z psychologiem szkolnym - konsultacje i rozmowy w celu rozwiązywania problemów wychowawczych wg potrzeb potwierdzenie
5 Współpraca ze szkolną biblioteką - rozbudzanie potrzeb czytelniczych- przekazanie do port folio nauczycielskiego materiałów do wykorzystania na lekcjach na bieżąco potwierdzenia

5)umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( § 8 ust. 2 pkt 5)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Udokumentowanie dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych bądź edukacyjnych - zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych okres stażu opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.