X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20880
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Gawlik
Placówka oświatowa: Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr J. Dybek
Dyrektor placówki oświatowej: mgr I. Hojczyk

A. Uczestniczenie w pracach or-ganów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.)

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Pasowanie na starszaka
b) Dzień Nauczyciela
c) Andrzejki
d) Mikołaj w przedszkolu
e) Wigilia przedszkolna
f) Dzień Babci i Dziadka
g) Bal karnawałowy
h) Dzień Matki
i) Dzień Dziecka
j) Powitanie wiosny.

3. Organizacja konkursów.
Wspólorganizacja wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego.

Organizacja konkursu plastycznego nt: „Najpiękniejsza postać bajkowa” dla dzieci uczęszczających do placówek w powiecie wieruszowskim.

4. Współpraca z rodzicami.

B. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonale-nia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. ust 1.
pkt 2. )

1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu.

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

C. Poznawanie przepisów doty-czących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. )

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie dotyczących awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu

D. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.

- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

- Opracowanie pomocy dydaktycznych .

4. Publikacja własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.

5. Publikacja artykułów dotyczących
życia przedszkola – w lokalnej prasie.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.

7. Prowadzenie gazetki przedszkolnej: „Słoneczko”
Zbiór gazetek

E. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Współorganizowanie oraz organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, lasu, na cmentarz, do kina, do Domu Kultury oraz dalszych (np. do zoo itp.).

2.Współorganizacja uroczystości okolicz-nościowych.

3. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

F.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii kom-puterowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.

3. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

4. Dokumentowanie przebiegu stażu
Systematycznie

G. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. Systematycznie

H. Znajomość przepisów doty-czących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi prze-pisami. (§ 7. ust 2. pkt 6. )

1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Umiejętność korzystania z prawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.