X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20863
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009

I.Część informacyjna dotycząca osoby nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego:

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Wajdzik
Aktualny status zawodowy:Nauczyciel przyrody- stażysta
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008
Data zakończenia stażu: 31 maja 2009
Opiekun stażu:
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Św. W. Pallottiego w Krakowie

II.Wykaz zaplanowanych zadań w zakresie czterech obszarów działania nauczyciela:

1.Obszar organizacyjny
2.Obszar dydaktyczny
3.Obszar osobisty
4.Obszar opiekuńczo-wychowawczy


III.Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora i ich omawianie,
• podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

OBSZAR ORGANIZACYJNY
1.CEL: Poznanie procedury awansu zawodowego.
ZADANIA: Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
Analizowanie:
- Ustawy- Karta Nauczyciela.
- rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ: Znam przepisy prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczyciela, zachowuję procedury awansu, otrzymuję decyzję dyrektora szkoły o zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego.

2.CEL: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
ZADANIA: Współpraca z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI: Ustalenie zasad współpracy, terminów spotkań i hospitacji zajęć, określenie wymagań.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ: Wykorzystuję wnioski z przeprowadzonych obserwacji do doskonalenia zawodowego.

3.CEL: Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
ZADANIA:
1. Zapoznanie się z dokumentami szkoły.
2. Właściwe prowadzenie obowiązującej w szkole dokumentacji.
3. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
5. Przygotowanie sprawozdania.
FORMY REALIZACJI:
1. Analiza dokumentacji:
-statutu szkoły
-programu rozwoju i programu wychowawczego szkoły
-programu profilaktyki -wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
-regulaminów obowiązujących w szkole.
2. Poznawanie i prowadzenie pod opieką opiekuna:
-dziennika lekcyjnego
-dziennika zajęć pozalekcyjnych
-sporządzanie planu dydaktyczno-wychowawczego
3. Udział w szkoleniu BHP.
4. Udział w Radach Pedagogicznych oraz w spotkaniach zespołu nauczycieli. Współpraca z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, udział w szkolnych imprezach.
5. Autorefleksja, analiza planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju z uwzględnieniem jego zmian i modyfikacji z podaniem przyczyn.

WSKAŹNIKI DOKONAŃ:
1. Znam regulaminy i zasady obowiązujące w szkole. Prowadzę zajęcia sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły.
2. Prowadzę poprawnie dokumentacje dotyczącą przebiegu procesu nauczania.
3. Stosuję się do przepisów BHP, zapobiegam wypadkom.
4. Aktywnie uczestniczę w WDN, pracach Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli wychowawców.
5. Poprawnie formułuję sprawozdanie, otrzymuje pozytywną ocenę za okres stażu.

OBSZAR DYDAKTYCZNY

1. CEL: Nabycie umiejętności prowadzenia zespołu klasowego oraz umiejętności wychowawczych.
ZADANIA: Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
FORMY REALIZACJI:
1. Praca z zespołem klasowym. Nadzorowanie dokonań edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Współpraca z rodzicami uczniów.
2. Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym, poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Jeśli jest to możliwe zapewnienie pomocy uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej bądź materialnej.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ:
1. Umiem kierować zespołem klasowym oraz w zgodnej atmosferze rozwiązywać konflikty, pomagać uczniom w ich problemach dydaktycznych i wychowawczych.
2. Znam środowisko, sytuację i problemy uczniów, dostrzegam potrzeby uczniów i odpowiednio na nie reaguję.

2 CEL: Nabycie umiejętności omawiania i oceniania zajęć własnych oraz obserwowanych.
ZADANIA: Hospitowanie zajęć opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze 2 godzin w miesiącu. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
FORMY REALIZACJI: Hospitowanie zajęć według wcześniej opracowanego harmonogramu. Omawianie wyników hospitacji – rozmowa pohospitacyjna. Określanie mocnych i słabych stron przeprowadzonych lekcji.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ: Nabyłam umiejętności omawiania i oceniania zajęć lekcyjnych oraz formułowania wniosków do dalszej pracy.


3 CEL: Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy dydaktycznej.
ZADANIA: Aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym dla potrzeb własnych i szkoły.
FORMY REALIZACJI: Prowadzenie, obserwowanie i omawianie lekcji własnych oraz innych nauczycieli, ewaluacja, udział w konferencjach, metodycznych, warsztatach, WDN, szkoleniach CDN, literatura czasopism.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ: Zdobyłam i poszerzyłam umiejętności, wykorzystuję nowe metody nauczania i pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela przyrody.

4 CEL: Poszukiwanie skutecznych metod pracy z uczniem.
ZADANIA:
1. Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych dla uczniów z dostosowanymi wymaganiami, zagrożonych dysleksją oraz uczniami z dostosowaniem metod i tempa pracy.
2. Przygotowanie planu zajęć dla uczniów pragnących poszerzyć wiedzę.
3. Motywowanie uczniów do systematycznego uczenia się i samokształcenia.
FORMY REALIZACJI:
1. Przygotowanie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Realizowanie zajęć według planu
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu przyrodniczego.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ:
1. Dążę do zapewnienia każdemu uczniowi sukcesu szkolnego na miarę jego możliwości
2. Dostosowuję metody nauczania i wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia
3. Motywuję do rozwijania zainteresowań uczniów.


OBSZAR OSOBISTY

1 CEL: Doskonalenie swoich umiejętności, wzbogacanie warsztatu pracy służącego własnemu rozwojowi
ZADANIA:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Studiowanie literatury pedagogicznej i biologiczno-przyrodniczej (książki, czasopisma).
Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli.
FORMY REALIZACJI:
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
2. Korzystanie z biblioteki szkolnej i pedagogicznej, gromadzenie czasopism, stosowanie metod proponowanych przez innych nauczycieli.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ:
1. Zdobywam nowe umiejętności i wiedzę, uatrakcyjniam lekcje, skuteczniej wykonuje własną prace.
2. Udoskonalam i wzbogacam warsztat pracy, stosuję nowe osiągnięcia i metody z zakresu dydaktyki przyrody.

2 CEL: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego.
ZADANIA: Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI: Podsumowanie rocznej pracy w ramach stażu, wnioski do dalszej pracy, autorefleksja, autoanaliza.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ: Otrzymuje awans zawodowy.

3 CEL: Rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych
ZADANIA: Doskonalenie umiejętności interpersonalnych jako wychowawcy oraz umiejętności efektywnego porozumiewania się.
FORMY REALIZACJI: -Stosowanie różnych metod i technik poznawania uczniów i zespołów klasowych.
-Pozyskiwanie informacji do skutecznej pracy wychowawczej.
-Uczenie się konstruktywnego rozwiązywania problemów, mediacje w konfliktach.
-Uczenie się stosowania zachowań asertywnych.
-Spotkania z rodzicami-wspólnych celów i potrzeb.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ:
-Wzbogacę umiejętności pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w klasie, porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami.
-Stosuję niezbędne procedury konieczne w profilaktyce zapobiegania negatywnym działaniom.
-Integruje zespół klasowy, tworzę atmosferę partnerską.

OBSZAR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

1 CEL: Diagnozowanie problemów środowiskowych.
ZADANIA:
1. Poznawanie środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.
2. Współpraca z rodzicami.
FORMY REALIZACJI:
1. Kontakty z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją, pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza programu wychowawczego szkoły.
2. Spotkania indywidualne, ewentualnie grupowe.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ:
1. Zabiegam, aby uczniowie osiągali efekty w miarę własnych możliwości, wspieram uczniów i okazuję im pomoc.
2. Pomagam w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych.

2 CEL: Realizowanie zadań wychowawczych.
ZADANIA: Wdrażanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. Przekazywanie dzieciom tradycji rodzinnych, szkolnych, narodowych.
FORMY REALIZACJI: Przygotowanie podsumowania roku szkolnego 2008/2009.
Przygotowanie wyjścia do muzeum przyrodniczego lub ogrodu botanicznego, zoo.
WSKAŹNIKI DOKONAŃ: Promuje chrześcijański system wartości.
Integruję zespół klasowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.