X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20856
Przesłano:

Plan rozwoju na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko mgr Rafał Burzak
Szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu
Okres stażu 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014)

§ 7 ust.2 pkt.1

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Omówienie zasad współpracy.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie
awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o nową podstawę programową.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Dobieranie różnorodnych narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
5. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania fizyki i astronomii.
8. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów,
czasopism itp.
9. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

§ 7 ust.2 pkt.2

1. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
2. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć z fizyki i astronomii dla uczniów zdolnych.
4. Dodatkowe zajęcia wyrównujące z fizyki i astronomii dla uczniów słabych.
5. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
6. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

§ 7 ust.2 pkt.3

1. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu fizyki.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej.
4. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystywanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji.
5. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

§ 7 ust.2 pkt.4

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki,
biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
5. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.

§ 7 ust.2 pkt.5
1. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania.
2. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Opracował
mgr Rafał Burzak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.