X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20780

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Rudnicka
Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Nr 3 w Łowiczu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Panek
Dyrektor przedszkola: mgr Iwona Kosiorek

L.p.
Wymagania według podstawy prawnej
Zadania i formy realizacji zadań
Termin realizacji.
Dowody realizacji

(Tabela - dop. red.)

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7. ust 2. pkt 1) 1.Poznanie procedury awansu zawodowego:
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.; Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz inne dostępne materiały; śledzenie stron internetowych MEN, KO.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: wpisy w dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji dzieci.

6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego:
- kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne, konferencje.

7.Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym:
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- zorganizowanie w formie odczytu opracowanego i przygotowanego przez siebie tematu na radę.

8.Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez nagrywanie płyt CD i DVD z programami edukacyjnymi o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, dekoracji sal, zdjęć.

10.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy,
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu,
- dokonanie samooceny za okres stażu, ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

W okresie stażu.
Systematycznie.
Wrzesień 2012 rok.
Według harmonogramu.

Według harmonogramu.
W okresie stażu.
W okresie stażu
W okresie stażu.
W okresie stażu wg ofert.
Systematycznie.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu.
Maj 2015 r.
Plan rozwoju zawodowego, notatki.
Kontrakt,
harmonogram spotkań.
Arkusze obserwacji.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania.
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, plany pracy, notatki, itp.
Dzienniki zajęć, plany, arkusze.
Zaświadczenia.
Własne notatki.
Potwierdzenie obecności, notatki
Zeszyt protokołów.
Materiały i opracowania.
Płyty CD i DVD
Wykonane pomoce dydaktyczne, zdjęcia, dekoracje, scenariusze zajęć, referaty, notatki
Własne notatki, sprawozdanie.
Pisemne sprawozdanie.

2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7. ust 2. pkt 2. )
1.Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, biblioteki, kina, do Urzędu Miasta, apteki, muzeum, itp.

2.Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola (spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej).

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy.

4.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, pikników we współpracy z rodzicami:
- integracja środowiska przedszkolnego,
- zacieśnianie więzi rodzinnych.
- opracowanie scenariuszy, przygotowanie dekoracji, praca z dziećmi.

5.Poznawanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej:
- obserwacja dzieci w różnych sytuacjach
- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
- zebrania rodziców.

6.Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami.

7. Zajęcia otwarte dla rodziców.

8. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
• Dzień Edukacji Narodowej
• Pasowanie na przedszkolaka
• Mikołajki
• Dzień Babci i Dziadka
• Zabawa Karnawałowa
• Powitanie Wiosny
• Dzień Matki
• Dzień Dziecka.
• Piknik Rodzinny
• Zakończenie roku szkolnego

9. Organizowanie różnorodnych konkursów i quizów przedszkolnych:
- przygotowanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań.

10. Promowanie przedszkola poprzez udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje:
- przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień.

11.Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania niektórych akcji społecznych na terenie przedszkola:
- wdrażanie akcji społecznych.

Wg harmonogramu wycieczek i spotkań.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
Według kalendarza uroczystości w przedszkolu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
Wpis do ewidencji wyjść i do dziennika zajęć.
Sprawozdania z odbytych spotkań, zapisy w dzienniku zajęć.
Rozmowy indywidualne, notatki.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

Karty obserwacji dziecka, notatki, sprawozdania półroczne i roczne, protokoły spotkań z rodzicami, listy obecności

Potwierdzenia współpracy
Lista obecności w dzienniku lekcyjnym.

Scenariusze zajęć, zdjęcia.

Notatki.
Scenariusze, zdjęcia, wpisy do dziennika.

Regulaminy konkursów, dyplomy, podziękowania, protokoły.

Notatki, Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia.

3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7. ust 2. pkt 3.) 1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego: - wyszukanie i wydrukowanie potrzebnych informacji.
2.Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera w codziennej pracy nauczyciela:
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie dokumentów, scenariuszy, planów, sprawozdań, itp.

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
- zdobywanie wiedzy,
- wymienianie uwag na internetowych forach nauczycielskich,
- publikacje własnych prac, dokumentów.

4.Wykorzystywanie komputera na zajęciach dydaktycznych:
- programy edukacyjne, gry edukacyjne, programy Power Point.

5. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych:
- pracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, video, telewizja itp.).

6. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego: przygotowanie dokumentacji, sprawozdanie.

W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.

Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, sprawozdania.
Publikacje w Internecie, zaświadczenia o publikacji.
Potwierdzenie dyrektora.
Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora.
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7. ust 2. pkt 4.)
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
- poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki ( szkolenia, kursy, konferencje metodyczne, warsztaty, zajęcia otwarte i koleżeńskie),
- wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej o nowe metody aktywizujące, zabawy twórcze.

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie:
- samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej,
- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin, korzystanie z publikacji internetowych.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji.
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami: - identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

Systematycznie
W okresie stażu.
W okresie stażu
(na bieżąco).
W okresie stażu.

Zaświadczenia, notatki własne, zgromadzone materiały, literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń, zabaw.
Notatki, wykaz lektur.
Notatki, wpisy w dzienniku.
Analiza i opis zdobytej wiedzy i udokumentowanie jej w praktyce.

5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7. ust 2. pkt 5.) 1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty:
- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach,
- zgromadzenie podstawowych aktów prawnych,
- stosowanie prawa oświatowego w praktyce.

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu:
- analiza dokumentacji związana z funkcjonowaniem przedszkola: Statut Przedszkola, Regulamin Wewnętrzny Przedszkola, zakres praw i obowiązków, kalendarz imprez przedszkolnych, plany, programy i inne.

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

4. Udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

W okresie stażu.
W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz przeanalizowanych dokumentów
Własne notatki.
Zaświadczenia
Potwierdzenie obecności
Własne notatki

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Plan sporządziła: mgr Małgorzata Rudnicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.