X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20778
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr ANNY BIEŃCZYK
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LEOPOLDOWIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dn. 7 września 1991 r. systemie oświaty(z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz 329
- Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr106, poz. 668 i Nr 162. poz. 1118, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007.214.1580 z dnia 16 listopada 2007 r.)

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela:

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
1. Poznanie procedur awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju:
• wstępna analiza własnych umiejętności,
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących oświaty, awansu zawodowego itd.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego:
• założenie teczki „Awans zawodowy” i gromadzenie dokumentacji w celu późniejszego opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
WYMAGANIA:

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin
1. Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy dydaktycznej i wychowawczej - aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły: w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PCDZN w Puławach
- udział w spotkaniach metodycznych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- czytanie fachowej literatury
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy:
- doposażenie pracowni w nowe pomoce naukowe, plansze itp.,
- prowadzenie naściennej gazetki: Historia tworzy naszą tożsamość,
- wzbogacanie biblioteki szkolnej o nowe pozycje wydawnicze
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły :
- praca w zespole samokształceniowym w gimnazjum
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- współpraca z rodzicami
- współpraca z samorządem szkolnym,
4. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych - przygotowanie, przeprowadzenie i analizowanie testów, ankiet, opracowanie kart ewaluacji.

5. Organizowanie i współorganizowanie akademii, imprez, konkursów, autorskich inicjatyw.
- przygotowanie szkolnych akademii patriotycznych i innych
- przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów historycznych okres stażu
6. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym- współpraca z Domem Pomocy Społecznej, parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Leopoldowie, Towarzystwem Przyjaciół Ryk
- przygotowanie wystaw i folderów
7. Podniesienie kwalifikacji z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i umiejętności zawodowych- ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin
1. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do wzbogacania warsztatu pracy:
- przygotowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy,
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.
- opracowywanie materiałów na spotkania z rodzicami,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- opracowanie dyplomów i zaproszeń technologią komputerową
2. Pełnienie funkcji koordynatora ds. elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół średnich
- wprowadzanie danych uczniów do systemu,
- dostarczanie informacji o osiągnieciach,
- zamykanie kolejnych etapów rekrutacji okres stażu
3. Włączenie się w budowanie strony internetowej szkoły - prowadzenie działu humanistycznego
4. Prowadzenie akademii, spotkań z rodzicami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
- opracowani prezentacji multimedialnych w programie Power Point,
5. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera i tworzenia stron www
- ukończenie kursu komputerowego, lepsze poznanie programów komputerowych

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin
1. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
- czynny udział w szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych
- wygłaszanie referatów
- praca w zespole samokształceniowym i wymiana doświadczeń
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z małym stażem zawodowym
- opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć i ich analiza, wyciąganie wniosków i zastosowanie ich w dalszej pracy
3. Publikacje w prasie lokalnej i w Internecie - opracowanie artykułów, zamieszczanie scenariuszy akademii szkolnych w Internecie

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej - napisanie programu: „Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem”, opracowanie celów, zadań, treści 2011
2.Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Wolontariatu - napisanie programu Szkolnego Koła Wolontariatu opracowanie celów, zadań, treści i wdrożenie go do realizacji 2011

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie wycieczek szkolnych
- opracowanie planu wycieczki
- zorganizowanie wyjazdu
- podsumowanie wycieczki, wykonanie materiału do kroniki szkolnej
- organizacja wycieczek tematycznych: klasa I gimnazjum – Chodlik – zapoznanie z pracą archeologa, II gimnazjum – Parlament polski i Pałac Prezydencki – zapoznanie z funkcjonowaniem władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce, III gimnazjum – Muzeum Powstania Warszawskiego

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły - opracowanie pytań
- powołanie zespołu uczniów koordynujących przebieg konkursu
- zorganizowanie nagród
- przeprowadzenie konkursu i podsumowanie
3. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej
- omawianie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów i zadań programu profilaktyki
- promowanie zdrowego i czynnego wypoczynku podczas wyjazdów na basen
4. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce- prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami zdolnymi rozwijających ich zainteresowania
- prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami mającymi problemy z przyswojeniem materiału z historii i wiedzy o społeczeństwie
5. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego - opracowanie planu pracy i jego realizacja,
- poszerzenie współpracy z rodzicami
6. Koordynowanie pracami Alertu Ekologicznego – rywalizacja na szczeblu powiatowym
- opracowanie szkolnego planu pracy
- współpraca ze sztabem alertu, organizacjami, fundacjami
- organizacja happeningów, sympozjum
- informacja o sukcesach uczniów i działaniach proekologicznych w prasie lokalnej
- przygotowywanie uczniów do konkursów o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej, profilaktycznej
7. Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia - opracowanie planu pracy, realizacja obowiązków wynikających z pełnienia funkcji z poszanowaniem praw ucznia, nauczyciela
8. Opieka nad uczniami podczas realizowania projektów edukacyjnych - spisanie kontraktu z uczniami,
- wspomaganie pracy ucznia

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rykach, z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym
- konsultacje z pracownikami poradni
- kierowanie dzieci na badania i konsultacje do poradni
- organizowanie prelekcji dla uczniów klas I (zajęcia integrujące zespół klasowy) i III gimnazjum (pomoc przy wyborze szkoły)
- organizowanie prelekcji podczas lekcji wychowawczych
- omawianie i wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie
2. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych - prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach prowadzonych na terenie szkoły np. „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”
- zbieranie nakrętek plastikowych na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja pomocy powodzianom i zbiórek na rzecz potrzebujących
3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Rykach - organizacja prelekcji na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności nieletnich
- współpraca w ramach przygotowania uczniów do egzaminu na kartę rowerową, zapraszanie policjantów na egzaminy praktyczne na kartę rowerową
4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rykach- organizowanie pomocy materialnej dla uczniów,

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno - wychowawczych
- zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole
- identyfikacja problemu
- ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny
- propozycje rozwiązania, zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie i wnioski.


Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.