X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20786
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr AGATA ŁUSZCZYNA

NAUCZYCIEL MIANOWANY

I. Podstawowe dane personalne:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2013
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich
Strzelce Opolskie, 1 września 2010 r.- 31 maja 2013r.

II. Zagadnienia organizacyjne
L.p. Zadania, Formy realizacji, Terminy, Dowody realizacji:

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego :
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
sierpień/wrzesień 2010 - wniosek o rozpoczęcie stażu
-zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-zbieranie informacji o realizacji zadań
-gromadzenie materiałów, zaświadczeń,
-sprawozdań i innych dokumentów
cały okres stażu
- zaświadczenia, programy, scenariusze, zdjęcia, nagrania, opracowane materiały, kserokopie, załączniki do planu
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
• opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania
• autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków
ewaluacja -maj 2013 - sprawozdanie
.
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
• poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego maj 2013
- wniosek o postępowanie kwalifikacyjne

III. Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
• aktywny udział w różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
• udział w warsztatach metodycznych cały okres stażu - zaświadczenia o udziale w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie z planem pracy szkoły
• aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN
cały okres stażu(zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń)
- poświadczenie Dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach
- dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów)

3. Doskonalenie warsztatu pracy.
• systematyczne wzbogacanie biblioteczki i videoteki anglisty
• opracowanie plansz, tablic gramatycznych, ankiet
• gromadzenie obrazków i plakatów do nauki języka angielskiego
cały okres stażu
- wykaz literatury
- spis pomocy audiowizualnych, książek, płyt, plansz

4. Zorganizowanie pracowni językowej.
• zaadaptowanie sali lekcyjnej na pracownię językową poprzez wyposażenie jej w pomoce metodyczne: oprogramowanie do tablicy interaktywnej z języka angielskiego, plakaty, słowniki i inną literaturę językową, gry planszowe) filmy na DVD, itd.
• dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej pracowni językowej
na bieżąco przez cały okres stażu
- zdjęcia pracowni językowej
- spis zgromadzonych materiałów

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

• studiowanie literatury metodycznej
• wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
• współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa: Pearson Longman, Express Publishing/Egis, Macmillan
-pobieranie darmowych lekcji z Internetu
-zapoznawanie się na bieżąco z nowościami edukacyjnymi z angielskiego

na bieżąco przez cały okres stażu
- spis przeczytanych pozycji i stron internetowych
- potwierdzenie współpracy

6. Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły
Praca w ramach zespołów przedmiotowych nad:
a) regulaminem szkoły
b) statutem szkoły
c) programem profilaktycznym
• na bieżąco przez cały okres stażu- wypracowanie niezbędnych materiałów

- Gotowe dokumenty
- Poświadczenie Dyrektora szkoły

7. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
• Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas wyjazdów edukacyjno-językowych
na bieżąco przez cały okres stażu
-wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach
- przykłady wykorzystania nabytej wiedzy w nauczaniu języka

8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
• aktywny udział we wdrażaniu WZO.
• opracowanie wymagań z języka angielskiego
• opracowanie i przeprowadzanie sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności językowych w klasie IV -VI
cały okres stażu
- wymagania z języka angielskiego
- wyniki sprawdzianów i ich analiza

§ 8. ust. 2. pkt 2.

IV Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej.
-uczestnictwo w metodycznym kursie online doskonalenia nauczycieli Językowców Teacher Development Interactive
• podnoszenie poziomu umiejętności obsługi komputera
2010/2013
- certyfikat ukończenia kursu od Hunter College , City University of New York

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu
- wykorzystanie technik komputerowych w projektach zagranicznych eTwinning
- korzystanie z zasobów Internetu w pracy nauczyciela

• opracowywanie testów i sprawdzianów oraz scenariuszów lekcji
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych
• przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami,
• przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń
• komputerowe opracowanie wyników testów kompetencji z języka angielskiego w klasie IV,V i VI,
-Wykorzystanie programu Excel
• wykorzystanie drukarki i skanera w codziennej pracy
cały okres stażu

- przykładowe pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany i scenariusze lekcji, zaproszenia, dokumenty szkolne
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- protokoły RP

3. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
• praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi
• wyszukiwanie informacji w Internecie (angielskie wyszukiwarki)
• nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej w programie eTwinning
2010/2013
-nawiązanie współpracy z zagranicznymi szkołami w programie edukacyjnym eTwinning
- wykaz przeprowadzonych lekcji
- przykładowe scenariusze lekcji
- adresy WWW

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji

• udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
• bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych.
Cały okres stażu
- adresy WWW

5. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
• udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
• przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
• wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych
cały okres stażu

- poświadczenie dyrektora szkoły
- przykładowe materiały
- płyty z prezentacjami

6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
• opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły
• przygotowanie do umieszczenia na stronie informacji o szkole w języku angielskim
• przekazywanie do umieszczenia na stronie dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego

na bieżąco
- poświadczenie administratora strony
- wykaz umieszczonych materiałów informacyjnych oraz materiałów do nauki języka angielskiego

7. Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć.
• obsługa fotograficzna imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych
• przekazywanie zdjęć do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
• umieszczanie zdjęć na gazetkach ściennych
cały okres stażu
- przykładowe zdjęcia,
- zdjęcia gazetek ściennych

§ 8. ust. 2. pkt 3.
V Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
-pełnienie funkcji kierownika wycieczek
• prowadzenie otwartych lekcji dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
• funkcja opiekuna praktyki studenckiej (nauczyciel pracujący w szkole i studiujący)

cały okres stażu

- scenariusze lekcji
- poświadczenie dyrektora szkoły o prowadzeniu lekcji
- poświadczenie opieki nad praktyką studencką i sprawozdanie z wykonanych zadań

2. Prowadzenie i organizacja szkoleń dla grona pedagogicznego w ramach WDN.

• przygotowywanie referatów szkoleniowych o tematyce metodycznej i wychowawczej
cały okres stażu
- referaty szkoleniowe
- protokoły RP

3. Udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej
• opracowanie materiałów (scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów, testów, referatów, itd.) i przekazanie ich bibliotece szkolnej
cały okres stażu

- wykaz udostępnionych materiałów
- poświadczenie bibliotekarza

4. Współpraca z innymi nauczycielami.
• udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń
• współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów
• współpraca z innymi nauczycielami przy realizacji projektu eTwinning
-współpraca z nauczycielami z innych krajów w programie eTwinning
• współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych
• cały okres stażu
- scenariusze lekcji
- scenariusze imprez
- poświadczenie dyrektora
-poświadczenia nauczycieli współpracujących

5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• publikacja artykułów dotyczących efektów pracy na łamach prasy
• opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwojów oraz sprawozdań z ich realizacji
• zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów
• dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe

cały okres stażu
- artykuły w gazecie
-wykaz adresów WWW, na których są zamieszczone moje materiały

§ 8. ust. 2. pkt 4. a
VI Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja tematyki zajęć dla „Koła Języka Angielskiego”

• opracowanie planu pracy dla „Koła Języka Angielskiego”
• przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenia lekcji

2010/2013
- program pracy

§ 8. ust. 2. pkt 4. c
VII Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych
• udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z języka angielskiego: TEST OXFORD PLUS, OLIMPUS i inne
-organizowanie językowego konkursu Mini Playback Show, Spelling Bee Contest oraz You can dance
-przygotowywanie uczniów i zorganizowanie Językowego Konkursu Recytatorskiego
-przygotowywanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych

zgodnie z harmonogramami konkursów
2010-2013
- spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów i olimpiad,
- zaświadczenia udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach,
- poświadczenia Dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów
- testy językowe
- zdjęcia

2. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
• przygotowywanie Dnia Języków Obcych
cały okres stażu
- scenariusze imprez
- zdjęcia
-podziękowania
- artykuły prasowe

3. Założenie i prowadzenie teatrzyku wystawiającego przedstawienia w języku angielskim
• zorganizowanie grupy chętnych uczniów
• wybór scenariuszy przedstawień
• wystawianie przedstawień dla uczniów i rodziców
- scenariusze przedstawień
- poświadczenie dyrektora szkoły
- zdjęcia

4 Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych
• sprawowanie funkcji opiekuna wycieczek edukacyjno-językowych
• wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc cały okres stażu
-współtwórca projektu zajęć w ramach wyjazdów edukacyjno- językowych
- dokumentacja wycieczek
- poświadczenie dyrektora szkoły

5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

• działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
• współpraca z pedagogiem i pielęgniarką
• rozwiązywanie bieżących problemów
• zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów 2010/2013
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- poświadczenie dyrektora szkoły

6. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego.
• prowadzenie zajęć i wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka obcego.

2010/2013
- program zajęć
- lista uczestników zajęć
- poświadczenie dyrektora szkoły

7. Pozyskiwanie sponsorów.
• pozyskiwanie darmowych podręczników do nauki języka angielskiego dla uczniów mających trudna sytuację materialną

cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- spis nagród i otrzymanych funduszy
- lista uczniów, którzy otrzymali darmowe podręczniki (poświadczenie dyrektora szkoły o otrzymaniu bezpłatnych podręczników)

8. Nawiązanie kontaktu i współpracy zagranicznej ze szkołami w programie
eTwinning
-koordynowanie projektów zagranicznych
• prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność nawiązania kontaktów z rówieśnikami z zagranicy
• korespondencja uczniów z rówieśnikami zza granicy
2010/2013
2010/2013 - plan zajęć

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
VIII Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Współpraca z wydawnictwem językowym ‘Pearson Longman’, ‘Express Publishing/Egis’ , ‘Macmillan”
-stały kontakt z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych
• organizowanie nagród dla uczniów
• pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych
• zorganizowanie lekcji pokazowej z ciekawym lektorem/metodykiem języka angielskiego lub przedstawicielem wydawnictwa cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- spis otrzymanych nagród
- wnioski z lekcji pokazowej

2. Współpraca z Native Speakerem.
- uczestniczenie wraz z uczniami w Europejskim Programie Edukacyjnym ‘Nauka Bez Granic’(warsztaty w języku angielskim)
- zorganizowanie warsztatów językowych w szkole lub wyjazdu na takie warsztaty
• nawiązanie kontaktu z Native Speakerem języka angielskiego
• zorganizowanie spotkania i zajęć językowych
2010/2030
- poświadczenie współpracy
- tematyka i treść spotkania i zajęć językowych

4. Współpraca z biblioteką szkolną
• rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych ,
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego z języka angielskiego na podstawie zasobów szkolnej biblioteczki językowej
-utworzenie biblioteczki językowej dla uczniów
-prenumerata angielskich czasopism

cały okres stażu
- poświadczenie o współpracy,
- zapis w dzienniku lekcyjnym
- regulamin konkursu

5. Współpraca z zespołem tańca irlandzkiego lub szkockiego
• nawiązanie kontaktu z zespołem
• zorganizowanie występu zespołu : pokaz tańców irlandzkich lub szkockich
2010/2013 - poświadczenie współpracy
-zdjęcia, film

6. Współpraca z Opolską Grupą Sztuk Walki Capoeira
- zorganizowanie pokazu grupy
-nawiązanie dalszej współpracy z grupą
- poświadczenie współpracy
-zdjęcia, film

§ 8. ust. 2. pkt 4. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Inne osiągnięcia zawodowe
• dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć zawodowych
cały okres stażu
- nagrody
- podziękowania
- poświadczenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opis i analiza przypadku.

• analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu

cały okres stażu
- opis i analiza przypadku

Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.