X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2078
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczany przedmiot: Język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Data zakończenia stażu: 31.08.2009 r.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. Nr 134, poz. 1426)

W planie rozwoju uwzględniłam następujące przedsięwzięcia (§8 ust.1):

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego- ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.

Zadania organizacyjne

Zadania :
I. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji:
1) Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 r., strony internetowe).
Termin: VIII – IX. 2006 r.
2) Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Termin: VIII. 2006 r.
3) Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Termin: IX.2006 r.
Dowody realizacji: Plan rozwoju.
II. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Gromadzenie materiałów i dokumentów.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.
III. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin: V.2009 r.
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia)
Zadania:
I. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
Formy realizacji:
1)Organizacja konkursów.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia.
2) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych.
Termin: 2006/2007 r.
Dowody realizacji: Program zajęć.
II. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
Formy realizacji: Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu WSO.
Termin: Cały okres stażu.
III. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące.
Formy realizacji: Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Przykładowe scenariusze lekcji.
IV. Podejmowanie działań związanych z doskonaleniem swojej pracy i podnoszeniem jakości pracy szkoły.
Formy realizacji:
1) Uczestnictwo w konferencjach metodycznych, posiedzeniach RP, formach doskonalenia zawodowego;
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia.
2) Opracowanie planów nauczania z języka angielskiego.
Termin: 2006 r.
Dowody realizacji: Plany nauczania.
V. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
Formy realizacji: Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania, dydaktyki, aktywizujących metod pracy itp., korzystanie z Internetu.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Zestawienie bibliografii, recenzje wybranych pozycji.

Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej (§8 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia)
Zadania:
I. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Formy realizacji:
1)Opracowanie pomocy dydaktycznych, pisanie scenariuszy lekcji itp.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Przykładowe pomoce, scenariusze lekcji.
2) Przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów do awansu zawodowego.
Termin: 2008/2009 r.
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu.
II. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz autorskich scenariuszy lekcji.
Formy realizacji: Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu rozwoju oraz scenariuszy lekcji.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenie.

Umiejętność dzielenia się wiedzą z nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia)
Zadania:
I. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami.
Formy realizacji:
1) Prowadzenie zajęć otwartych.
Termin realizacji: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze lekcji.
2) Dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z dziećmi, opracowywanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie nauczycieli.
3) Publikowanie własnych programów, scenariuszy lekcji itp. na stronach internetowych.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Adres publikacji internetowych.
II. Współpraca z nauczycielami organizującymi uroczystości szkolne.
Formy realizacji: Włączenie się w organizowanie uroczystości szkolnych, apeli itp.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze imprez, zdjęcia.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust.2 pkt 4a Rozporządzenia)
Zadania:
I. Opracowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Termin realizacji: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Program zajęć, przykładowe scenariusze lekcji.
II. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.
Formy realizacji: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego.
Termin realizacji: 2006/2007 r.
Dowody realizacji: Program zajęć, przykładowe scenariusze zajęć.
III. Opracowanie planów pracy wychowawczej.
Formy realizacji: Prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z opracowanym planem.
Termin: W trakcie stażu.
Dowoy realizacji: Plany pracy wychowawczej.
IV. Zastosowanie treści ścieżek edukacyjnych na zajęciach języka angielskiego.
Formy realizacji: Wprowadzenie treści ścieżek edukacyjnych na zajęciach.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Przykładowe scenariusze lekcji.
V. Przeciwdziałanie przemocy psychicznej i fizycznej oraz uzależnieniom.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych zgodnie z szkolnym programem wychowawczym.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Przykładowe scenariusze lekcji.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust.2 pkt 4c Rozporządzenia)
Zadania:
I. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających poszerzenie zakresu działań szkoły.
Formy realizacji: Udział w kursach i szkoleniach.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia.
II. Ustawiczna nauka własna związana z pogłębianiem wiedzy i umiejętności.
Formy realizacji:
1) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Spis literatury.
2) Korzystanie z Internetu i zasobów biblioteki.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Sprawozdanie.
III. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Formy realizacji: Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych mających na celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Termin realizacji: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Karty wycieczek.
IV. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
Formy realizacji: Opracowanie planu pracy do zajęć wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych oraz przeprowadzenie tych zajęć.Popularyzacja wiedzy o tradycji krajów anglojęzycznych np. Halloween, Christmas itp.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze zajęć, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt 4e Rozporządzenia)
Zadania:
I. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły.
Formy realizacji: Współpraca z Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia.
II. Współpraca z innymi osobami i instytucjami wspierającymi prace szkoły.
Formy realizacji:
1) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Opis, zaświadczenie.
2) Współpraca z rodzicami uczniów.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Opis.
III. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Formy realizacji: Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
Termin: Według kalendarza uroczystości szkolnych.
Dowody realizacji: Scenariusze imprez.
IV. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Formy realizacji: Pedagogizacja rodziców, diagnoza sytuacji materialnej uczniów.Integracja zespołu klasowego, imprezy klasowe itp.Organizowanie pomocy rzeczowej.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Opis działań, ankiety.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt 5 Rozporządzenia)
Zadania:
I. Diagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych i ich niwelowanie.
Formy realizacji:
1) Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Program zajęć.
2) Znalezienie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Termin: W trakcie stażu.
Dowody realizacji: Opis dwóch przypadków.
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych z pomocą pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Formy realizacji: Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.