X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2090
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Agata Pomichter - nauczyciel mianowany, staż pracy 11 lat
Nauczane przedmioty: przyroda, matematyka i sztuka
Czas stażu: od 4 września 2006 do 31 maja 2009

Czynności organizacyjne:
1. ZADANIE/DZIAŁANIE
Poznanie procedury awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- Karta Nauczyciela ustawa z dnia 18.02.2000r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
- udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego
- śledzenie informacji w prasie nauczycielskiej- przegląd stron internetowych
DOWÓD REALIZACJI
Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
TERMIN REALIZACJI
Wrzesień 2006

2. ZADANIE/DZIAŁANIE
Opracowanie planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz własnych predyspozycji i możliwości
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zaplanowanie możliwych do wykonania działań
- opracowanie planu rozwoju
- przedstawienie planu rozwoju do zatwierdzenia dyrektorowi
DOWÓD REALIZACJI
Opracowany plan rozwoju
TERMIN REALIZACJI
Wrzesień 2006

3. ZADANIE/DZIAŁANIE
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zbieranie informacji o realizacji zadań: scenariuszy, konspektów, referatów
- gromadzenie dokumentów potwierdzających pełnione funkcje w szkole oraz odbyte formy doskonalenia
DOWÓD REALIZACJI
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

4. ZADANIE/DZIAŁANIE
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- analiza stopnia realizacji planu rozwoju
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie
TERMIN REALIZACJI
Maj 2009

Zadania wynikające z rozporządzenia:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczejlub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt. 1

1. ZADANIE/DZIAŁANIE
Doskonalenie metod pracy pedagogicznej
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- konferencje, warsztaty,szkolenia i inne formy doskonalenia
DOWÓD REALIZACJI
Świadectwa, zaświadczenia
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

2. ZADANIE/DZIAŁANIE
Uczestnictwo w opracowywaniu procedur zapewnienia jakości pracy szkoły
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- ewaluacja WSO, planu wychowawczego szkoły, udział w mierzeniu jakości pracy szkoły
DOWÓD REALIZACJI
Opis wprowadzonych zmian
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

3. ZADANIE/DZIAŁANIE
Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy -
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- kompletowanie pracowni przyrodniczej, wzbogacanie jej w odpowiednie pomoce (m.in. prace dzieci wykonywane na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i jako prace domowe)
- kompletowanie biblioteczki przyrodniczej (czasopisma, książki, itp.)
- opracowanie gier dydaktycznych dla wybranych jednostek lekcyjnych w kl. IV – VI
DOWÓD REALIZACJI
Pomoce dydaktyczne, okazy, teczki tematyczne
Gry dydaktyczne
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

4. ZADANIE/DZIAŁANIE
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego
DOWÓD REALIZACJI
Plan działania samorządu uczniowskiego, sprawozdania z akcji i imprez szkolnych
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

5. ZADANIE/DZIAŁANIE
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przygotowanie uczniów do przedmiotowego konkurs z przyrody
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdania
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

6. ZADANIE/DZIAŁANIE
Różne formy promocji szkoły w środowisku
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- organizowanie imprez środowiskowych
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

7. ZADANIE/DZIAŁANIE
Kształtowanie postawy ekologicznej
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- Dzień Ziemi
- Program edukacyjny Bocian
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdania
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej.
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1. ZADANIE/DZIAŁANIE
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik informacyjnych (prowadzenie zajęć z wykorzystaniem filmów DVD, encyklopedii multimedialnych z zakresu przyrody,matematyki i sztuki,przygotowanie pomocy dydaktycznych)
DOWÓD REALIZACJI
Konspekty, testy, materiały dla uczniów
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

2. ZADANIE/DZIAŁANIE
Przygotowanie publikacji
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- plan rozwoju zawodowego
DOWÓD REALIZACJI
Publikacja w internecie
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

3. ZADANIE/DZIAŁANIE
Komputerowe redagowanie gazetki szkolnej „Pineska”
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- opracowanie ramówki gazetki
- zachęcanie i pomoc uczniom i nauczycielom w redagowaniu
DOWÓD REALIZACJI
Egzemplarze przykładowe gazetki
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

4. ZADANIE/DZIAŁANIE
Promocja szkoły
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- artykuły w lokalnej gazecie
DOWÓD REALIZACJI
Potwierdzenie dyrektora
TERMIN REALIZACJI
2006/2007

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innym nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1.ZADANIE/DZIAŁANIE
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielamii umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przeprowadzenie zajęć otwartych
- założenie teczki z materiałami z warsztatów i kursów
- prezentacja materiałów na radach pedagogicznych
DOWÓD REALIZACJI
Konspekty, potwierdzenie dyrektora
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

2. ZADANIE/DZIAŁANIE
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy uroczystości szkolnych oraz innych materiałów
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- scenariusze imprez przepisy regionalne, śpiewnik
DOWÓD REALIZACJI
Potwierdzenie dyrektora,scenariusze, przepisy, śpiewnik
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

3. ZADANIE/DZIAŁANIE
Szkolenie rady pedagogicznej
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przeprowadzenie rady szkoleniowej
DOWÓD REALIZACJI
Scenariusz, potwierdzenie dyrektora
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. §8 ust 2 pkt. 4 a

1.ZADANIE/DZIAŁANIE
Program szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- opracowanie i wdrożenie programu
DOWÓD REALIZACJI
Program, potwierdzenie dyrektora
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

Poszerzanie zakresy działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozp. §8 ust 2 pkt. 4 c

1.ZADANIE/DZIAŁANIE
Organizacja wycieczek krajoznawczych
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- wycieczki
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdania,program wycieczki
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

2. ZADANIE/DZIAŁANIE
Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
DOWÓD REALIZACJI
Program zajęć
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

3. ZADANIE/DZIAŁANIE
Udział w konkursach
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- gminnych, powiatowych, organizowanych przez kuratorium i o zasięgu regionalnym
DOWÓD REALIZACJI
Podziękowania, sprawozdania
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

4. ZADANIE/DZIAŁANIE
Organizowanie akcji na cele charytatywne
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przeprowadzanie kampanii w ramach współpracy z różnymi fundacjami
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Rozp. §8 ust 2 pkt. 4 e

1. ZADANIE/DZIAŁANIE
Współpraca z Nadleśnictwem Żyliny
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zorganizowanie spotkania z leśniczym
- zorganizowanie zajęć
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

2.ZADANIE/DZIAŁANIE
Współpraca Ze Strażą Graniczną
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- pozyskiwanie pomocy
- zorganizowanie wycieczki
DOWÓD REALIZACJI
Scenariusz spotkania, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

3. ZADANIE/DZIAŁANIE
Współpraca z Domem Kultury w Augustowie
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- uczestniczenie w konkursach regionalnych
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie, potwierdzenie
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

4. ZADANIE/DZIAŁANIE
Współpraca z komendą policji
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zorganizowanie pogadanki o profilaktyce uzależnień
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie, zaświadczenie
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

5. ZADANIE/DZIAŁANIE
Współpraca z KRUS w Augustowie
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zorganizowanie konkursu plastycznego „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym”
DOWÓD REALIZACJI
Notatka
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

6. ZADANIE/DZIAŁANIE
Współpraca z Muzeum w Augustowie
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zorganizowanie zajęć w muzeum
DOWÓD REALIZACJI
Sprawozdanie
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

7. ZADANIE/DZIAŁANIE
Spotkanie z weterynarzem
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Zwierząt (4. X)
DOWÓD REALIZACJI
Notatka ze spotkania, potwierdzenie dyrektora szkoły
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt. 5

1. ZADANIE/DZIAŁANIE
Opis i analiza postępowania ucznia z lekkim upośledzeniem umysłowym
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- studium przypadku
DOWÓD REALIZACJI
Notatka
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

2. ZADANIE/DZIAŁANIE
Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- wywiad środowiskowy
- opis sytuacji
DOWÓD REALIZACJI
Notatka
TERMIN REALIZACJI
W czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.