X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2066
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko:...............................
Data rozpoczęcia stażu: 19.09.2007r
Data zakończenia stażu: 20.06.2007r

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANEGO STAŻU : Uzyskanie w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - ORGANIZACYJNA

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art.9 ust. 10 z dnia 26.01. 1982r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2004r nr 260 poz.2593. Napisanie planu rozwojowego.
IX. 2007r
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. IX.2007r

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
IX – V.2007/2008r
Scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.

4.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązująca dokumentacją: - statut szkoły - programy wychowawcze - dzienniki zajęć- system oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego.
Analiza dokumentacji.Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
IX. 2007rNa bieżąco w trakcie trwania stażu.
Wpisy w dziennikach.

5.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Udział w szkoleniu BHP. W trakcie trwania stażu.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

6. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych.
Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas. Udział w konferencjach.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych.

7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Teczka stażysty.

8. Przy gotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. V.2008r
Sprawozdanie z realizacji stażu.

II STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - OSOBISTA

1 .Wstępna ocena własnych umiejętności.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno - wychowawczej.
Analiza własnej pracy i możliwości rozwoju - wnioski. X.2007r
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju w internecie.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Portale internetowe.

3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej.
Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym: np. przygotowaniu lekcji.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Scenariusze lekcji.

4. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Aktywny udział w warsztatach i kursach doskonalących.
Udział w radach pedagogicznych. Studia podyplomowe w zakresie edukacji technicznej.
W trakcie trwania stażu.
Zaświadczenia z kursu.
Potwierdzenie prowadzących.

III STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - DYDAKTYCZNA

1. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
W trakcie trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów Wnioski z obserwacji i hospitacji. Notatki.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza. Wg ustalonych wcześniej terminów.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.

3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy.

IV STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo - dydaktycznym szkoły. Analiza planu wychowawczo - dydaktycznego.
X - XI.2007r
Notatki własne.

2.Motywacja ucznia do nauki i rozwoju.
Poznawanie potrzeb uczniów.
Rozmowy z uczniami, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów. Obserwacja uczniów. Dyżur nauczyciela po lekcji.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Konspekty, notatki.

3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. VI.2008r
Teczka stażysty. Sprawozdanie z okresu stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.