X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20774
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowała: mgr Danuta Sztojko
Posiadany stopień: nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 1 września 2010r. – 31 maja 2013r.)

Założone cele opracowanego planu rozwoju:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Wstępna analiza własnych umiejętności i dorobku
2. Pogłębienie wiedzy w zakresie procedury awansu zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela dyplomowanego
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
● Autorefleksja
● Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego
● Gromadzenie dokumentacji
● Analiza realizowanych zadań zaplanowanych
na okres stażu
● Sporządzenie wniosku

WYMAGANIA
niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy doskonalenia zawodowego
2. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w zakresie nauczania języka angielskiego, z uwzględnieniem specyfiki zadań szkoły, jej zasobów, treści ścieżeK międzyprzedmiotowych oraz potrzeb uczniów
3. Opracowywanie, przeprowadzanie i współorganizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów języka angielskiego
4. Monitoring efektów nauczania
5. Wdrażanie metod aktywizujących na lekcjach języka angielskiego in prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych
6. Stała aktualizacja własnego warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego
7. Uczestnictwo w działaniach związanych z usprawnieniem pracy szkoły
8. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
9. Promowanie szkoły, umiejętności uczniów w środowisku lokalnym poprzez współorganizację imprez i uroczystości oraz przygotowywanie uczniów do konkursów
FORMY I SOPSOBY REALIZACJI
● Udział w sesjach naukowych i metodycznych, dyskusjach, szkoleniach, warsztatach,
● Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
● Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
● Konstruowanie rozkładów materiału, badań wyników nauczania, planu realizacji ścieżek edukacyjnych oraz programu wychowawczego
● Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów
● Przygotowanie regulaminów, testów
● Badanie wyników nauczania (przeprowadzenie i analiza)
● Metody aktywizujące w scenariuszach lekcji
● Zbieranie książek i czasopism, wzbogacanie zbiorów audiowizualnych, testów, kart pracy, planszy,przygotowywanie własnych scenariuszy
● Praca przy tworzeniu i nowelizacji dokumentów szkolnych
● Praca w zespole ewaluacji jakości pracy szkoły
● Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami
● Pomoc w organizacji Dnia patrona, Pikniku integracyjnego
● Apele okolicznościowe
● Konkursy

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Doskonalenie posiadanej umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem
2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
3. Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej w pracy
i życiu codziennym
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
● Udział w szkoleniach komputerowych
● Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych
i Internetu w nauczaniu języka angielskiego
● Zastosowanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną, wychowawczą, awansem zawodowym i pracą szkoły
● Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami, uczniami, konsultantami metodycznymi

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
2. Praca z uczniem zdolnym i słabym
3. Diagnozowanie potrzeb uczniów
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
● Opracowanie i wdrożenie autorskich programów: zajęć koła języka angielskiego i zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dokumentów dotyczących pracy świetlicy szkolnej (Plan pracy i Regulamin świetlicy szkolnej)
● Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji indywidualnych i zbiorowych
● Ankietowanie

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
2. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
4. Zaangażowanie się w usprawnienie pracy świetlicy szkolnej
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
● Zastosowanie metody projektu dla zachęcenia uczniów do nauki języka angielskiego
● Udział w realizacji programów profilaktycznych
● Udział w akcji „Sprzątanie świata”
● Organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych dla chętnych uczniów
● Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb świetlicy, wyposażenie oraz napisanie Planu pracy i Regulaminu świetlicy szkolnej

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań
na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (wydawnictwa anglojęzyczne, WODN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu)
3. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie u uczniów
4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych studenta kierunku nauczycielskiego
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
● Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
● Udział w szkoleniach organizowanych przez te instytucje
● Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
● Udział w akcjach charytatywnych
● Pomoc w opracowaniu scenariuszy lekcji, konsultacje metodyczne

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych lub wychowawczych
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
● Rozmowy indywidualne z uczniami w celu zdiagnozowania wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
● Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami
opracowała: mgr Danuta Sztojko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.