X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20760
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Alicja Żmuda
nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust.1 pkt.1 - Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Zadania do wykonania:
1) Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Formy i sposoby realizacji - Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Termin realizacji - Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Sposób dokumentowania - Zaświadczenia
2) Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
Formy i sposoby realizacji - Organizacja konkursów i imprez szkolnych
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
- Udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych
- Opieka nad Kołem Przyjaciół Biblioteki, prowadzenie kroniki biblioteki
Termin realizacji - Według harmonogramu i potrzeb
Sposób dokumentowania- Zaświadczenia, scenariusze, karty wycieczek, scenariusz imprezy
§ 7 ust.1 pkt.2 - Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Zadania do wykonania
1) Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa
Formy i sposoby realizacji: - Udział w zewnętrznych formach doskonalenia: szkoleniach, konkursach, samokształcenie: studiowanie fachowej literatury, gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą, odwiedzanie bibliotecznych stron www
- Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli- Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa
Termin realizacji - Cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego, wykaz wykorzystanej literatury .

§ 7 ust.1 pkt.3 - Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Zadania do wykonania
1) Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Formy i sposoby realizacji - - Znajomość i analiza dokumentów: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Program Rozwoju Szkoły, regulaminów, WSO, - Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Termin realizacji - Wrzesień 2010
Sposób dokumentowania - Notatki zaświadczenia
2) Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego
Formy i sposoby realizacji - - Analiza dokumentacji: Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, - Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Termin realizacji - Wrzesień 2010, cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Notatki, biblioteczka własna, komputerowa baza danych

§ 7 ust.2 pkt.1 - Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania
1) Współpraca z opiekunem stażu
Formy i sposoby realizacji - Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy - Przygotowanie planu rozwoju zawodowego - Ustalenie terminów spotkań z opiekunem - Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji - Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza - Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
Termin realizacji - Wrzesień 2010,cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Kontrakt, plan rozwoju zawodowego, harmonogram spotkań, karty obserwacji, scenariusze zajęć
2) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego
Formy i sposoby realizacji - Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy
Termin realizacji - cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Dokumentacja
3) Tworzenie własnego warsztatu pracy
Formy i sposoby realizacji - Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych scenariuszy zajęć i konkursów i in. - Tworzenie bazy stron www z materiałami dla bibliotekarzy - Gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych - Opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej, regulaminów czytelni i wypożyczalni
Termin realizacji - cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Scenariusze, prezentacje i in. baza stron, własna biblioteczka, strony www, plan pracy biblioteki szkolnej
4) Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Formy i sposoby realizacji - - Uczestnictwo w lekcjach otwartych - Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie otwartych zajęć bibliotecznych - Opracowanie scenariuszy lekcji oraz pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich innym nauczycielom - Przeprowadzanie wspólnych akcji (np. Góra Grosza, Dzień Bibliotek Szkolnych, WOŚP i in.) Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości
- Uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego
Termin realizacji - cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Scenariusze zajęć, protokoły spotkań, referaty protokoły z przeprowadzonych akcji
5) Publikowanie własnych prac
Formy i sposoby realizacji - Opublikowanie planu rozwoju zawodowego - Publikacja scenariuszy lekcji, - Publikacja scenariuszy konkursów
Termin realizacji - cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Zaświadczenia, gromadzenie w bibliotece szkolnej, publikacja na stronie www
6) Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Formy i sposoby realizacji - - Prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej, - Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych
Termin realizacji - cały okres stażu
Sposób dokumentowania - zapisy w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt.2 - Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania
1) Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
Formy i sposoby realizacji - - Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami - współpraca z rodzicami (spotkania w ramach Dni Otwartych), wychowawcami i pedagogiem szkolnym - współorganizowanie uroczystości szkolnych (Pasowanie na czytelnika klas pierwszych)
Termin realizacji - Według harmonogramu szkolnego i w zależności od potrzeb
Sposób dokumentowania - Zaświadczenia od wychowawców i pedagoga szkolnego o współpracy, scenariusz uroczystości

§ 7 ust.2 pkt.3 - Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania
1) Doskonalenie i podnoszenie umiejętności korzystania z narzędzi i technologii komputerowej i informacyjnej
Formy i sposoby realizacji - Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera - Pogłębienie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych
Termin realizacji - Cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Zaświadczenia
2) Wykorzystanie technologii informatycznej
Formy i sposoby realizacji -- Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową - Komunikowanie się przy pomocy poczty elektronicznej - Opracowywanie ćwiczeń, scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych (wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły) - Wykorzystanie programu Excel np. do sporządzania statystyk bibliotecznych - Prowadzenie zajęć bibliotecznych w pracowni multimedialnej (wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy)
Termin realizacji - Cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Zgromadzone materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji

§ 7 ust.2 pkt.4 - Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Zadania do wykonania
1) Samokształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu
Formy i sposoby realizacji - Studiowanie literatury i czasopism fachowych, - Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego, - Aktywna praca nad samokształceniem.
Termin realizacji - Cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Notatki
2) Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej poprzez aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Formy i sposoby realizacji - Udział w szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
Termin realizacji - Cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Zaświadczenia

§ 7 ust.2 pkt.5 - Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania
1) Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Formy i sposoby realizacji - Znajomość i analiza dokumentów: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Program Rozwoju Szkoły, regulaminów, WSO - Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Termin realizacji - Cały okres stażu
Sposób dokumentowania - Notatki
2) Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego
Formy i sposoby realizacji - - Analiza aktów prawnych: ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Analiza dokumentacji szkoły: Statutu Szkoły, regulaminów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - Aktualizacja wiedzy dotyczącej podstawy programowej oraz standardów umiejętności uczniów wymaganych do sprawdzianów i testów kompetencji
Termin realizacji - Wrzesień 2010
Sposób dokumentowania - Notatki

Opracowała: Alicja Żmuda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.