X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20751
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan należy sporządzić w postaci tabelki, w której kolejne kolumny są nazwane :
-Nr
-Zadania
-Formy realizacji
-Termin
-Dowody realizacji

I
Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Rozpoczęcie stażu.
-analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
-śledzenie zmian i poprawek w aktach prawnych dot. awansu zawodowego
-złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego (zaświadczeń, świadectw, scenariuszy, sprawozdań, kart pracy, wydruków internetowych itp.)
okres stażu
dokumentacja potwierdzająca realizację planu 

3.Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły 
-analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu dydaktyczno-wychowawczego, wewnętrznego systemu oceniania, regulaminu itp.

4.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2010

okres stażu

wrzesień 2010

okres stażu 


okres stażu

okres stażu
czerwiec 2013
kserokopie ustaw i rozporządzeń,
kopie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
notatki
notatki
sprawozdanie

II. Zadania wynikające z rozporządzenia

Nr
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 pkt 2 ust.1 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r.)
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
-udział w formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach szkoleniowych, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych i szkoleniach .
2.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
3.Opieka nad klasą przedszkolną
-uzupełnianie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, sprzęt
-eksponowanie pomocy dydaktycznych w klasie
4.Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podniesienie jakości pracy szkoły.
-pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury
-wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, studiów podyplomowych.
-obserwacja i analiza umiejętności i możliwości ucznia oraz ich ewaluacja za pomocą opracowanych narzędzi diagnostycznych
-stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-pedagogizacja rodziców - rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów
-rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
-udział w pracach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
świadectwa ukończenia
świadectwo ukończenia
potwierdzenie dyrektora szkoły
potwierdzenie dyrektora szkoły
bibliografia studiowanej literatury,

sprawozdanie z praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,
testy, analiza wyników, przykładowe scenariusze zajęć, dokumentacja w dzienniku lekcyjnym, opracowanie narzędzia do mierzenia jakości pracy szkoły, sprawozdanie z mierzenia jakości pracy

II
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 pkt 2 ust.2 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i informacyjnych.
-wykorzystanie edytora teksu do wykonywania materiałów niezbędnych w pracy pedagogicznej: scenariuszy, pomocy dydaktycznych, testów itp.
-korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania materiałów i informacji przydatnych do pracy
2.Wykorzystanie komputera i sprzętu audiowizualnego w codziennej pracy z uczniami
-prowadzenie zajęć przy użyciu wybranych filmów, nagrań audio programów multimedialnych i Internetu
okres stażu
okres stażu
opracowane materiały, wydruki stron internetowych
opis


III
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 pkt 2 ust.3 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)
1.Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego przygotowywanie materiałów szkoleniowych, opracowanie referatów, analiz, wniosków.
2.Przeprowadzanie zajęć otwartych
-przygotowanie scenariuszy zajęć,
-przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
-ewaluacja zajęć
3.Publikacje
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego i innych opracowanych materiałów na stronach internetowych
4.Współpraca z innymi nauczycielami podczas działań pedagogicznych
-wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych i konkursów

okres stażu
okres stażu
okres staż
okres stażu
Notatki
scenariusze lekcji
wydruki stron internetowych
wpisy w dzienniku
IV
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 pkt 2 ust.4a rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Opracowanie i realizacja programów Kół muzycznych działających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum naszej szkoły
2.Opracowanie i wdrożenie Programu zajęć rewalidacyjnych
3. Opracowanie i wdrożenie programu terapeutycznego dla dziecka z cechami nadpobudliwości
Sierpień 2012 r.
okres stażu
okres stażu
Program
program
program
V
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 pkt 2 ust.4c rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)
1.Organizowanie konkursów szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
-opracowanie scenariuszy konkursów
-przygotowywanie uczniów do konkursów
-przeprowadzenie konkursów i ich ewaluacja 
-współpraca z organizatorami konkursów
2.Promocja szkoły w środowisku lokalnym
3.Organizacja uroczystości szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu 
-wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości (Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja)
-współprzeprowadzenie uroczystości
-współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczyciel
4.Udział w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich
5.Opracowanie pomocy dydaktycznych
-systematyczne wzbogacanie szkolnych zasobów dydaktycznych o nowe środki np. książki, plansze, gry dydaktyczne, sprzęt muzyczny i dbanie o jego sprawne działanie
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu


Dyplomy, zdjęcia, scenariusze uroczystości, sprawozdania
Dyplomy, zdjęcia, scenariusze uroczystości, sprawozdania
Dyplomy, zdjęcia, scenariusze uroczystości, sprawozdania
zapisy nutowe opracowanych piosenek, rozpisanych na instrumenty i głosy
VI
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 pkt 2 ust.4e rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów - kontakty indywidualne z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
3.Współpraca z różnymi organizacjami lokalnymi i instytucjami
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora

VII
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 pkt 2 ust.5 rozporządzenia MENIS z dn. 01.12.2004r)

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych lub opiekuńczych
-zdiagnozowanie co najmniej dwóch problemów wychowawczych, edukacyjnych bądź opiekuńczych
-ustalenie odpowiednich metod pracy oraz podjęcie systematycznych działań nad rozwiązaniem problemu.
okres stażu
opis i analiza co najmniej dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.