X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20752
Przesłano:

Program kół muzycznych

Wstęp


„Ważne jest ( ) odczuwać muzykę,
przyjmować ją wewnętrznie,
łączyć się z nią dyszą i ciałem,
słuchać jej nie tylko uszami,
lecz cała swoją istotą...”

Emil Jaques – Dalcroze

W życiu każdego człowieka muzyka pełni bardzo ważną role , ale jej doświadczanie ma charakter indywidualny i z wiekiem ulega znacznym zmianom. Niektórym towarzyszy tylko w sposób bierny ( słuchanie muzyki) inni wolą brać udział w jej odtwarzaniu i tworzeniu. Zajęcia z Kółka Muzycznego są przeznaczone właśnie dla tych, którzy chcą czynnie uczestniczy w różnych formach muzykowania , a moje zajęcia mają dać szansę każdemu chętnemu dziecku do rozwijania swojego talentu muzycznego, który według niektórych naukowców jest dany każdemu zdrowemu człowiekowi.

A. PRZEZNACZENIE PROGRAMU
Program Kółek Muzycznych jest efektem mojej wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną nad zagadnieniami muzycznymi i ma charakter typowo praktyczny, zagadnienia teoretyczne występują ale ściśle łączą się z praktyką. Ponieważ moja praca obejmuje wszystkie etapy kształcenia od grup starszych przedszkolnych po gimnazjum dlatego postanowiłam objąć tym programem trzy etapy kształcenia :
Starsze grupy przedszkolne (5-6 latki , możliwe jest zastosowanie niektórych elementów w grupach młodszych)
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Publikacja ta więc składa się z trzech części wymienionych wyżej.
Program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych, niektóre elementy mogą być zastosowane na lekcjach zwłaszcza w grupach przedszkolnych i Szkoły Podstawowej.

B. ISTOTA I CELE INNOWACJI
Muzyka jest moją wielka pasją i przez te lata pracy udało mi się zaszczepić tę pasję w wielu młodych ludziach , niektórzy z nich wyszli już ze szkoły i nadal kontynuują zabawę z muzyką. Swoje umiejętności śpiewu solo w dwugłosie i trójgłosie zdobyli na Kółku muzycznym , podobnie jak umiejętności gry na gitarach akustycznej i basowej .
Od kilku lat opracowując scenariusze na uroczystości czy przedstawienia szkolne, umożliwiałam prezentowanie dzieciom swoich umiejętności instrumentalnych , wokalnych i tanecznych. Dzieci sprawdzały się w roli tańczących , śpiewających i grających artystów. Reprezentowały też szkołę na uroczystościach pozaszkolnych i konkursach. Chcąc usystematyzować swoją wiedzę i ułatwić sobie dalszą prace opracowałam program, który umożliwi ciągłą edukację muzyczną dzieci przez wszystkie etapy kształcenia, które występują w Zespole Szkół w Tuchomiu.

I. I. Starsze grupy przedszkolne
Muzyka w grupach przedszkolnych jest jedną z ważniejszych form oddziaływania . Dzieci chętnie uczestniczą w jej tworzeniu , odtwarzaniu, a także słuchaniu. Muzykowanie w przedszkolu łączy śpiew z tańcem i grą na instrumentach perkusyjnych i oczywiście wszelkie formy zabaw muzyczno - ruchomych.

1. Metody :
a. Elementy metody wg Carla Orfa
b. Metody aktywizujące
c. Pokaz
d. Elementy kinezjologii edukacyjnej

2. Formy :
a/ Rytmika
Jest to uwrażliwienie na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomoc prostych gestów. Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. Wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych.
Ekspresja (wyrażanie) rytmu jest wskaźnikiem aktywności rytmicznej
b/ Improwizacja muzyczno–ruchowa to specyficzny rodzaj wypowiadania się poprzez gest, ruch całego ciała. Określony utwór muzyczny rozluźnia, aktywizuje i narzuca swój rytm. Jednym z najważniejszych sposobów ćwiczeń improwizacji muzyczno–ruchowej jest interpretacja ruchowa utworów muzycznych. Improwizacja jest główną droga muzycznego rozwoju dziecka. Rodzi się ona przy udziale mowy i ruchów ciała, następnie rozwijają się formy artystyczne, wokalne i instrumentalne, nawiązując do muzyki klasycznej. Metoda ta–wyzwalająca maksymalna aktywność„wywołująca w dzieciach muzykę, daje im kolosalna radość i intensywnie wpływa na rozwój pamięci i wyobraźni ogólnej i muzycznej”.

c/ Zabawa muzyczno –ruchowa
W zabawach muzyczno –ruchowych każdy ruch ma określony cel, wyznaczona jest długość jego trwania i uzasadniony charakter.

d/ Śpiewanie piosenek– odgrywa największa rolę w procesie umuzykalniania, ponieważ przemawia do wyobraźni dziecka oraz pobudza jego zainteresowanie i uwagę. Piosenki przeznaczone dla dzieci powinny być proste, rytmiczne i melodyczne a także nieprzekraczające w swojej linii melodycznej 6 dźwięków, czyli tzw. seksty.

e/ Gra na instrumentach perkusyjnych

f/ Taniec

3. Cele ogólne
Głównym celem tej części programu jest wspomaganie rozwoju zainteresowań młodego człowieka, rozwijanie jego umiejętności wokalnych, tanecznych , gry na instrumentach perkusyjnych i poszerzenie jego wiadomości o muzyce oraz:
- Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
- Uwrażliwianie na piękno muzyki.
- Kształtowanie zainteresowań muzycznych i obcowania z muzyką.

4. Cele szczegółowe

Miesiąc
Dzieci będą umiały:
Wrzesień
śpiewać piosenkę: „Kończy się lato”
rozwiązywać zagadki muzyczne: rozpoznawać piosenki po melodii granej na pianinie lub na instrumencie perkusyjnym,
śpiewać krótkie zwroty słowne, np. zwrot powitania lub pożegnania ( na zasadzie echa )
Październik
śpiewać piosenkę: „Dla naszej Pani”
rozwiązywać zagadki muzyczne: rozpoznawać piosenki po melodii granej na pianinie lub na instrumencie perkusyjnym,
różnicować i reagować na zmianę dynamiki i tempa w muzyce,
wykonywać rytmy poznanych piosenek oraz proste tematy rytmiczne.
Wykona taniec do piosenki „Kończy się lato”
pokazać improwizację do piosenki „Grzybki”
Listopad
- Śpiewać piosenkę „Listonosz”
- zagrać na instrumentach perkusyjnych prosty rytm do piosenki i
zaśpiewa ją przy akompaniamencie gitary
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą
Grudzień
- śpiewa piosenkę „Mikołaj”
- zatańczy taniec do piosenki „Gwiazdeczka”
- zaśpiewać dwie kolędy „ Przybieżeli do Betlejem pasterze” i
„Lulaj że Jezuniu”
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą
Styczeń
- śpiewać piosenkę „Sanna” przy akompaniamencie keyborda
- grac na instrumentach perkusyjnych i śpiewa piosenkę „ Dla
babci”
- taniec do piosenki „Kiedy babcia i dziadek byli mali”
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą
Luty
- zaśpiewać piosenkę „Nazywają mnie Poleczka”
- zatańczyć taniec z elementami kroku -poleczki
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą
Marzec
- Zaśpiewać piosenkę „Dzień kobiet ”
- zatańczyć taniec do piosenki z klaskaniem w parach do piosenki
„Wiosna zimę przegoniła”
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą
Kwiecień
- śpiewać piosenki: „Wiosenny koncert”,”Trzy kurki”.
- przypomnieć sobie piosenki o tematyce wiosennej,
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą
Maj
- zaśpiewać piosenkę „Kocham cię mamo”
- zatańczyć do piosenki „ Życzenia dla naszej mamy”
- grać na instrumentach perkusyjnych i śpiewać piosenki ”
Słońce
na niebie”
Czerwiec
- zaśpiewać piosenkę „Lody”
- zatańczyć taniec do piosenki „Na wakacje ”
- zaśpiewać piosenkę solo w duecie i z grupą5. Treści programowe :
- ćwiczenia rytmiczne: marsze, biegi , podskoki, reagowanie na zmianę tempa i
dynamiki
- ćwiczenia oddechowe
- zabawy dykcyjne
-ćwiczenia słuchowe
- ćwiczenia wokalno-taneczne
- tańce integracyjne
- ćwiczenia pamięciowe
6. Ewaluacja programu
prezentowanie umiejętności dzieci na uroczystościach
przedszkolnych i szkolnych
ankieta ewaluacyjna skierowana do rodziców ( Załącznik 2)

7. Bibliografia

1. Malko D.: „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, Warszawa 1988,
2. Skowrońska-Lebecka E.: „Dźwięk i gest”, Warszawa 1995,
3. Smoczyńska-Nachtman U.: „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, Warszawa 1992,
4. Smoczyńska-Nachtman U.: „Rozśpiewane przedszkole”, Warszawa 1988,
5. Smoczyńska-Nachtman U.: „Zabawy i ćwiczenia przy muzyce”, Warszawa 1978,
6. Wieman M.: „A czy wy tak potraficie?”, Warszawa 1988.
7. „Śpiewające brzdące”II. Szkoła Podstawowa

Druga cześć programu przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów mojego zespołu „Promyczki” grupy, która już istnieje drugi rok. W jej skład wchodzą uczniowie klasy 1-3 i 4-6 , przede wszystkim są to uczniowie klasy III i IV. Zespół ów opiera swoją pracę przede wszystkim na nauce śpiewu solo, w zespole, w duecie. Piosenki śpiewane będą unisono i w dwugłosie.
1. Metody :

a. Elementy metody wg Carla Orfa
b. Metody aktywizujące
c. Pokaz
d. metoda ćwiczebna

2. Formy
Formy są podobne jak te opisane w grupie przedszkolnej z tym że stopień trudności jest większy i oczywiście wykorzystany jest inny repertuar . Więcej czasu poświęca się na indywidualną pracę i wprowadza śpiew w dwugłosie . Występują formy: indywidualna, w duecie, grupowa.
3. Cele ogólne
Podstawowym celem zajęć pozalekcyjnych jest zachęcenie ucznia do aktywnego uprawiania i odbioru sztuki.
Do ważnych celów należą również: ukształtowanie wrażliwości estetycznej ucznia, wyrobienie umiejętności oceny dzieł sztuki.
Uczeń, poznając i uprawiając muzykę, doskonali w sobie pozytywne cechy charakteru, takie jak: kreatywność, cierpliwość i wytrwałość oraz doznaje radości z osiągniętego wyniku artystycznego, co utrwala jego poczucie własnej wartości.
Istotnym zadaniem jest uświadomienie sobie korzeni i tradycji kulturalnych oraz wyrobienie w uczniach z jednej strony poczucia tożsamości własnej i narodowej, z drugiej zaś-tolerancji w stosunku do odmienności innych kultur i obyczajów.
Ostatecznym celem nauczania będzie z pewnością wszechstronny rozwój pełnej i twórczej osobowości ucznia.
4. Cele szczegółowe:

- kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim,
- kształcenie zainteresowań i upodobań muzycznych,
- nauka i doskonalenie techniki gry na instrumentach,
- poznawanie literatury muzycznej,
- doskonalenie zasad pisma nutowego,
- poznanie różnych typów piosenek i pieśni patriotycznych,
- zaznajomienie z wybranymi, wybitnymi dziełami muzycznymi różnych epok,
- kształcenie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno- emisyjnej,
- wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne,
- wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu,
- dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania, a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami,
- opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych,

Miesiąc

Uczeń :
Wrzesień
- zaśpiewa piosenkę „Modelka”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę :”Laleczka z saskiej porcelany”
Październik
- zaśpiewa piosenkę „Szkolny Roch & Roll”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę : „Drzwi do kariery”
Listopad
- zaśpiewa piosenkę „Modelka”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę : „Biedroneczka”
Grudzień
- zaśpiewa kolędy polskie
- tańczy i śpiewa solo pastorałkę
Styczeń
- zaśpiewa piosenkę „Nowy roczek”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę : „Piosenkę o babci„
Luty
- zaśpiewa piosenkę „Zimowa czacza”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę :
Marzec
- zaśpiewa piosenkę „Piosenkę na dzień kobiet”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę : „Zamienię każdy oddech”
Kwiecień
- zaśpiewa poznane w tym roku piosenki
-zatańczy i zaśpiewa solo poznane w tym roku piosenki
Maj
- zaśpiewa piosenkę „Matko moja ja wiem ”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę : O mamie
Czerwiec
- zaśpiewa piosenkę „Modelka”
-zatańczy i zaśpiewa solo piosenkę : „Czas nie będzie na nas czekał”

5. Treści programowe:
I. Poprawność artykulacyjna:
kształtowanie głosu dziecka poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i
artykulacyjne’’
I I. Poszerzanie zasobu słownictwa w miarę zdobywania kolejnych
doświadczeń i rozszerzania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.
III. Elementy wiedzy o sztuce: muzyka, taniec
— elementy muzyki: barwa, dynamika, tempo, struktura utworu
formy muzyczne i teatralne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce,
gra na instrumentach, słuchanie muzyki
IV. Aktywność twórcza
odzwierciedlenie swoich emocji i przeżyć w improwizacjach wokalnych,
ruchowych
— łączenie różnych form ekspresji twórczej
V. Kształtowanie wrażliwości estetycznej
— kultura odbioru sztuki: dostrzeganie piękna w utworach muzycznych

6. Ewaluacja programu:
prezentowanie umiejętności dzieci na uroczystościach
przedszkolnych i szkolnych
ankieta ewaluacyjna skierowana do dzieci i ich rodziców
( Załącznik 1 i Załącznik 2)

7. Bibliografia:
Komorowska H., „Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania”
Warszawa, IBE, 1995.
Brzezińska A., „Szkoła twórcza- autorskie klasy, programy, nauczyciele.
„Kwartalnik Pedagogiczny” nr 2, s. 69- 77
Baranowicz K., „Program kształcenia- próba wyjścia poza schematy”
Łódź, Wyd. UŁ, 1995


III. Gimnazjum
Zespół instrumentalno- wokalny
„Blue Sing”

Rzadko zdarzają się takie zespoły w szkołach , raczej można je spotka w Domach Kultury. W naszym Zespole Szkół rozwijał się ten zespół przez siedem lat . Dzieci z zapałem uczestniczyły w zajęciach i uzyskały wysoki poziom jak na warunki szkolne. Praca z zespołem obecnie polega na doskonaleniu umiejętności śpiewu i gry. Zespół najchętniej wybiera repertuar muzyki rozrywkowej szeroko rozumiany . Często tworzy i odtwarza piosenki o tematyce patriotycznej i upiększa uroczystości szkolne i pozaszkolne oraz bierze udział w konkursach . Zajmuje się też śpiewaniem i graniem kolęd by umilić uroczystości wigilijne lokalnej społeczności i rodzicom. Członkowie tego zespołu chętnie wykazują się solo prezentując zdobyte na kole umiejętności.
Program koła jest propozycją zajęć pozalekcyjnych. Realizowany jest w
formie spotkań – 2 godziny tygodniowo.
Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi uzdolnionemu muzycznie na
rozwijanie swoich zainteresowań do śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, wspólnego muzykowania oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego.

1. Metody pracy:
Trudno mówi o metodach w pracy z tą grupa, ponieważ jest to młodzież bardzo samodzielnie pracująca , praca z nią ogranicza się do słuchania utworu, rozdania tekstów z akordami jeśli takie są i podziału na głosy oraz solówki , a następnie ćwiczenie tych partii i solówek indywidualnie. Potem następuje zgrywanie wszystkiego w całość i dalsze szlifowanie . W mojej pracy pomocne są mi jednak następujące metody:
 Metoda problemowo – odtwórcza stosowana np. przy pracy nad
piosenką. Istotą tej metody jest zaprezentowanie określonego wzoru
wykonania oraz przeprowadzenie analizy słuchowej, która ma rozwijać
słuch i wyobraźnię muzyczną.
 Metoda problemowo – twórcza zastosowana np. przy tworzeniu muzyki,
improwizowaniu, gdzie angażujemy myślenie i inwencję muzyczną
dzieci do rozwiązywania określonego zadania o charakterze twórczym.
 Metoda problemowo – analityczna (np. przy słuchaniu muzyki). Przy
pomocy tej metody rozwija się zdolność dzieci do samodzielnego
słuchania, rozumienia i analizowania utworów.

2. Formy pracy
♫ grupą;
♫ indywidualna ;
♫ w parach.

3. Cele ogólne:

♫ rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki;
♫ kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej;
♫ rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej;
♫ rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;
♫ rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem
np. tempa, rytmu, melodii, dynamiki, artykulacji;
♫ zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką;
♫ stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności
i umiejętności muzycznych;
♫ zachęcanie do dalszego kształcenia muzycznego;
♫ kształtowanie umiejętności gry na instrumentach występujących w zespole

4. Cele szczegółowe:
Uczeń:
♫ poprawnie śpiewa z pamięci piosenki jednogłosowe;
♫ poprawnie śpiewa z pamięci piosenki wielogłosowe;
♫ zna i stosuje w praktyce zasady prawidłowego oddychania podczas
wykonywanych piosenek;
♫ potrafi zagrać prostą improwizację na gitarze akustycznej i dobrać akordy do
piosenki;
♫ potrafi zagrać na perkusji
♫ potrafi zagrać na gitarze basowej
♫ potrafi współbrzmieć instrumentem i głosem z resztą zespołu
♫ wdraża się do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania czasu
wolnego;
♫ kształci systematyczność, obowiązkowość oraz umiejętność
współdziałania w grupie;
♫ kształci się intelektualnie i uczuciowo;
♫ doznaje radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych
przeżyć związanych z występami;
♫ przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.
Miesiąc
Zespół wokalno-instrumentalny potrafi:
Wrzesień
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz jak np. „Ale to już było” i „ Są dwa światy”
Październik
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki z repertuaru zespołu „ Wilki” np. „ Son of the blue sky”, „ Nie stało się nic”, „Trzy noce z deszczem”
„Listopad
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki o tematyce patriotycznej np. „ Nadzieja” , „ Litwa”- do słów A. Mickiewicza , „Elegia”- do słów K. K. Baczyńskiego , „ Mury” - J. Kaczmarskiego,
Grudzień
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać kolędy polskie i międzynarodowe
Styczeń
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki z repertuaru „ Eny Mackdonald „ This is the life”, „ Slow it down”
Luty
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki z repertuaru zespołu” Skaldowie”np. „Z kopyta kulig rwie”,
Marzec
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki z repertuaru zespołu „ Łzy” np. „ Anka ot tak”, „Gdybyś był”

Kwiecień
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki o charakterze ludowym
Maj
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki z repertuaru zespołu „ Bajm” np.” Diament i sól”
Czerwiec
-Zaśpiewać solo , w wielogłosie i zagrać piosenki które poznał w tym roku szkolnym .

5. Treści programowe
Zagadnienia z dziedziny kultury artystycznej i muzycznej regionu
Rozwój percepcji muzycznej
Różne style i gatunki muzyczne
Elementy dzieła muzycznego, budowa formalna utworów
Rodzaje zespołów i instrumentów muzycznych
Wybrane zagadnienia z historii muzyki, sylwetki wybitnych kompozytorów


6. Ewaluacja programu

Ewaluacja jest procesem wartościowania programu nauczania przez
odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji
o modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie.
Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy, dlatego cenne będą
formułowane przez nich opinie o programie, o jego skuteczności, użyteczności
i atrakcyjności .Ważne są też fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów,
czynionych przez nich postępach i osiągnięciach.
W tym celu wykorzystam przygotowane przez siebie ankiety dla uczniów
– uczestników koła muzycznego. Sugestie i wnioski płynące z ankiet
wykorzystam w toku dalszej pracy dydaktycznej.


7. Literatura:

Bregy W Elementy techniki wokalnej . Kraków 1974
Gałęska- Tritt J. , Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym -wyd W.,Warszawa 1985
Wojtyński C., Emisja głosu . Materiały so metodyki nauczania muzycznego. Warszawa 1970
Zaleski T., Aparat głosotwórczy a technika wokalna. Warszawa 1962ZAŁĄCZNIK 1

ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW

Bardzo proszę o szczere wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa i pozwoli
na dokonanie analizy i oceny zajęć prowadzonych w ramach koła muzycznego.

1. Czy uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych daje Ci
satysfakcje?
Tak
Nie
Nie wiem

2. Czy uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych daje ci jakieś korzyści?
Tak Jakie ? ........................................
Nie
Nie wiem

3. Czy forma prowadzenia zajęć odpowiada Ci, jeśli nie, co chciałbyś w nich
zmienić?
Tak
Nie
Nie wiem
........................................
........................................
........................................

4. Czy długość zajęć jest według ciebie wystarczająca?
Tak
Nie
Nie wiem

5. Czy reprezentowanie szkoły daje Ci satysfakcję?
Tak
Nie
Nie wiem

Jaki repertuar ciebie interesuje ? ........................................


6. Jak według Ciebie oceniają Twoje uczestnictwo w zajęciach rodzice?
Dobrze
Są obojętni
Niezbyt dobrze
........................................
........................................
........................................

7. Czy zdobywanie doświadczenia i umiejętności na zajęciach może Ci się
kiedyś przydać?
Tak
Nie
Nie wiem
........................................
........................................
........................................
8. Czy masz możliwość realizowania własnych pomysłów, wykazania się
inwencją twórczą podczas zajęć?
Tak
Nie
Nie wiem
........................................
........................................
........................................
9. Czy lubisz prezentować swoje umiejętności dla szerokiego grona
publiczności?
Tak
Nie
Nie wiem
........................................
........................................
........................................

10. Co zmieniłabyś /zmieniłbyś w tych zajęciach
........................................
........................................
........................................
........................................


ZAŁĄCZNIK 2

ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW:

Bardzo proszę o szczere wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa i pozwoli
na dokonanie analizy i oceny zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach
koła muzycznego według autorskiego programu.

1. Czy wyraziła Pani/Pan zgodę na uczestnictwo córki/syna w muzycznych
zajęciach pozalekcyjnych?
........................................
........................................
........................................
2. Czy według Pani./Pana jest to odpowiednie spędzanie czasu wolnego
przez córkę/syna?
........................................
........................................
........................................
3. Czy udział w zajęciach muzyczny według Pani/Pana ma dobry wpływ na
rozwój córki/syna?
........................................
........................................
........................................
4. Jak ocenia Pani./Pan kompetencje i sposób prowadzenia zajęć przez nauczycielkę kółka muzycznego (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Mam zastrzeżenia
Jakie........................................
........................................

5. Jak długo córka/syn należy do kółka muzycznego
........................................

6. Czy dziecko córki/syna chętnie uczestniczy w zajęciach kółka muzycznego działającego w szkole:

Bardzo chętnie
Średnio i muszę ją/jego namawiać
Niechętnie- dlaczego........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.