X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20710

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Katarzyna Dróżdż mgr Alicja Warmuszok
........................................ ........................................
(IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA STAŻU) (IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU)

1.09.2012 r. 31.05.2013 r.
........................................ ........................................
(DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU) (PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim
Dyrektor szkoły: mgr Ewa Tempich-Garczarczyk
Nauczyciel stażysta: Katarzyna Dróżdż
Czas trwania stażu: od 1.09.2012 do 31.05.2013 (9 miesięcy)
Opiekun stażu: mgr Alicja Warmuszok
Posiadane kwalifikacje:
 studia magisterskie na kierunku historia, specjalność: nauczycielska,
 studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność: literaturoznawstwo,
 kontynuacja studiów magisterskich na kierunku filologia polska, specjalność: literaturoznawstwo.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
a) poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
b) poznanie przepisów określających funkcjonowanie szkoły
c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz ich późniejsze omawianie.
3. Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu wraz z ich omówieniem.
4. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz przez samokształcenie.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zgodnie z: (§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1)

Lp
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Przewidywane efekty, dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)


1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego (D.U. z 2004 r. Nr 260 poz.2593 oraz z 2007 r. Dz. U nr 214, poz. 1580), rozporządzenie MENiS z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta nauczyciela [D.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami] IX 2012 Poznanie wymagań dotyczących uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa wstępna dotycząca awansu zawodowego.
Zawarcie kontraktu. IX 2012 Omówienie zasad współpracy
3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania szkoły
Analiza dokumentacji szkoły: statutu szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki, dziennika zajęć, arkuszy ocen IX/X 2012 Notatki własne
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Rok szkolny 2012/2013 Organizacja zajęć własnych
5. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach
Rok szkolny 2012/2013 Wpisy w dziennikach
6. Poznanie przepisów prawnych dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania na terenie szkoły oraz udzielenia pierwszej pomocy Udział w szkoleniu BHP, samodzielna analiza przepisów, zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. IX 2012
Notatki własne, zaświadczenie o przebytych szkoleniach BHP
7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły Zredagowanie planu rozwoju zawodowego IX 2012 Plan rozwoju zawodowego
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji Okres stażu Prawidłowo prowadzona dokumentacja
9. Przygotowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Opisanie realizacji poszczególnych zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. V 2013 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie od 1.09.2012-31.05.2013


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zgodnie z: (§ 6 ust. 2 pkt. 2)

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. IX 2012 Notatki własne
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej. Rok szkolny 2012/2013 Notatki własne, zaświadczenia
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Rok szkolny 2012/2013 Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym.
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych Sporządzenie planu pracy z uczniami o niższych możliwościach edukacyjnych.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
5. Zapoznanie z historią i tradycjami szkoły oraz miejscowości Prowadzenie zajęć na temat historii szkoły tradycji szkolnych oraz patrona ks. Teodora Christopha X 2012 Notatki własne
6. Zapoznanie się z Kartą Praw Dziecka oraz Konwencją Praw Dziecka Zapoznanie się oraz analiza dokumentów. Rok szkolny 2012/2013 Notatki własne
7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Uczestniczenie w konferencjach Rady Pedagogicznej. Rok szkolny 2012/2013 Zaświadczenie dyrektora o uczestnictwie
8. Realizacja powierzonych zadań wg planu rocznego Współpracę z gronem pedagogicznym.
Pomoc w organizacji zajęć i uroczystości szkolnych. Rok szkolny 2012/2013 Zaświadczenie opiekuna stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Zgodnie z: (§ 6 ust. 2 pkt. 3.)

1. Poznanie środowiska wychowanków ich problemów oraz rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem podopiecznych. Rozmowy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Rok szkolny 2012/2013 Potwierdzenie wychowawców, pedagoga
2. Zapoznanie się z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły
Wnikliwa analiza dokumentacji
IX/X 2012
Notatki własne


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie tematów i terminów z opiekunem stażu IX/ X 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Systematyczne (raz w miesiącu) hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli pracujących w szkole Raz w miesiącu
Okres stażu Arkusze z zajęć hospitacyjnych, harmonogram hospitacji
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Przeprowadzanie raz w miesiącu zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Analiza przeprowadzonych zajęć Raz w miesiącu
Okres stażu Arkusze hospitacyjne
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Autorefleksja - ocenianie własnych umiejętności, posiadanej wiedzy pod kątem jej przydatności w czasie przeprowadzanych zajęć, wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Hospitacje oraz rozmowy pohospitacyjne
Rok szkolny 2012/2013
notatki własne


Zatwierdzam do realizacji


.................................... ....................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA


....................................
PODPIS NAUCZYCIELA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.