X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20431
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - psychologa szkolnego

PLAN PRACY
PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 2012/2013


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust.2 pkt 1

ZADANIA:

Zapoznanie się z procedurami związanymi z rozwojem zawodowym nauczyciela stażysty
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Analiza przepisów prawa oświatowego
Analiza przepisów wewnątrzszkolnych
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zadań zaplanowanych w Planie Rozwoju Zawodowego
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
Udział w realizacji zadań szkoły
Wdrażanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Udział w WDN i doskonaleniu zewnętrznym
Udział w pracach zespołów wychowawczych
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji psychologa szkolnego

FORMY REALIZACJI:

Poznanie Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w z późn. zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
Pomoc w budowaniu Planu Rozwoju Zawodowego
Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty
Zapoznanie się ze Statutem szkoły, regulaminami, programami oraz innymi dokumentami regulującymi organizację szkoły
Sporządzone sprawozdanie z PRZ
Wypełnienie i złożenie wniosku do dyrektora szkoły
Wykonywanie przydzielonych zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki
Współpraca z pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami w zakresie kwalifikowania uczniów do pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu Planu Działań Wspierających i Indywidualnego
Programu Edukacyjno- Terapeutycznego
Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
Studia psychoterapeutyczne w Warszawie
Szkolenia metodyczne
Przygotowywanie materiałów specjalistycznych na tematy interesujące nauczycieli z zakresu psychologii
Prowadzenie dziennika psychologa szkolnego, teczek uczniów, notatek służbowych i obserwacji własnych

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan Rozwoju Zawodowego
Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego
Wniosek do dyrektora szkoły
Opracowane Kart Indywidualnych potrzeb PDW i IPET
Zaświadczenie z uczelni
Zaświadczenia
Materiały szkoleniowe
Dziennik psychologa, teczki uczniów, notatki służbowe, własne obserwacje

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły
§ 6 ust.2 pkt 2

ZADANIA
Opracowanie planu pracy psychologa szkolnego
Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń
Konsultacje z pracownikami PPP
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz uczniów i ich rodzin: GOPS, GKRPA, Policja, Sąd Rodzinny, Zespół Interdyscyplinarny
Pogłębianie kwalifikacji zawodowych, metod i form i technik pracy
Podejmowanie działań profilaktycznych
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
Podejmowanie działań o charakterze socjoterapeutycznym
Porady, konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców
Pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej

FORMY REALIZACJI
Plan pracy psychologa wraz z harmonogramem konsultacji i porad dla uczniów i rodziców
Prowadzenie zajęć i uczestnictwo w zajęciach obserwowanych
Współpraca z radą pedagogiczną
Porady w zakresie metodyki prowadzenia zajęć specjalistycznych
Porady i konsultacje
Studia psychoterapeutyczne
Warsztaty, kursy, szkolenia metodyczne
Studiowanie literatury i czasopism dydaktyczno- wychowawczych
Organizacja i przeprowadzanie zajęć profilaktycznych dla uczniów
Działania interwencyjne dla uczniów i rodzin dotkniętych sytuacją kryzysową
Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zakwalifikowanych do pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Pomoc w rozwiązywaniu problemów
Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z grupą klasową stwarzającą problemy
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, zawodowych, dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Forum Nauczycielskim
Przeglądanie stron internetowych

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

Plan pracy
Harmonogram pracy
Arkusz obserwacji
Zaświadczenie z uczelni
Zaświadczenia
Własny program zajęć
Dziennik psychologa, notatka służbowa
Własny program zajęć
Własny program współpracy z rodzicami i uczniami
Dziennik psychologa
Teczka stażysty
Płyta z zapisem elektronicznym
Wydruk z Internetu i poświadczenie
Wydawnictwo „Forum Nauczycielskie”

Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy stażysty ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust.2 pkt 3

ZADANIA

Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów

FORMY REALIZACJI

Indywidualne rozmowy z uczniami, dyrekcją, wychowawcami i rodzicami
Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami
Współpraca pracownikami PPP, pedagogiem
Prowadzenie grupowych zajęć z klasami sprawiającymi problemy
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci zakwalifikowanych do PDW
Pomoc w realizacji zadań profilaktyczno- wychowawczych
Pomoc w organizacji uroczystości i innych imprez szkolnych

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

Dziennik psychologa
Potwierdzenie w dzienniku psychologa
Dziennik psychologa
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust.2 pkt 4

ZADANIA

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych
Obserwowanie zajęć pod kątem doboru form i metod pracy
Uczestnictwo w lekcjach otwartych
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrekcji szkoły
Omawianie zajęć z opiekunem i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
Konsultacje z opiekunem stażu
Ewaluacja własnych działań

FORMY REALIZACJI

Harmonogram zajęć obserwowanych przez stażystę
Harmonogram zajęć prowadzonych przez stażystę
Na bieżąco
Wg harmonogramu
Na bieżąco
Na bieżąco
Maj

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

Harmonogram
Arkusz obserwacji
Arkusz obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.