X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20462

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Jacek Bezubik
Szkoła: Zespół Szkól Społecznych nr 2 STO w Białymstoku
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: Andrzej Kryszeń


Kwalifikacje:
• ukończone studia wyższe na Wydziale Filologcznego Uniwersytetu w Białymstoku na katedrze Neofilologii, specjalizacja: Filologia Angielska.
• przygotowanie pedagogiczne uzyskane w trakcie studiów na w/w uczelni.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1*)


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia)

IX 2012 r.

Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi:
Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS

Analiza dokumentacji

IX/X 2012 r.
Notatki własne.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji: statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego szkoły.
Dokonywanie samodzielnych i systematycznych wpisów w dzienniku elektronicznym.

IX 2012 r.

Samoocena na podstawie ankiety, wpisy w dzienniku elektronicznym.

4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami

Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Nauczycieli

IX 2012 r. - VI 2013 r.

Organizacja zajęć własnych, udział w lekcjach i spotkaniach zespołów. Lista obecności na radach, zespołach przedmiotowych.


5. Znajomość
podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniu podstawowym, szkolenie stanowiskowe

IX 2012 r.


Świadectwo ukończenia kursu, oświadczenie o znajomości przepisów.

Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4*)


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Rozmowa

1.IX.2012 r.

2. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych

Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i tematów zajęć
do 20.IX.2012 r.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
• wykorzystanie czasu lekcji
• środki dydaktyczne stosowane na lekcji
• zasady stosowania WSO na lekcji
• indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce
• indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych
• lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia
Raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna lub Dyrektora szkoły

Opracowanie scenariusza lekcji na podstawie przewodnika metodycznego i własnych pomysłów, konsultacje z opiekunem, analiza lekcji, ewaluacja.

Raz w miesiącu
Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji, oraz stosowania metod aktywizujących uczniów.

IX 2012 r. – VI 2013 r.

Notatki własne.

3. Prowadzenie
dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych oraz uczniów pragnących wziąć udział w konkursach

Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji oraz stosowania metod aktywizujących uczniów.

IX 2012 r. – VI 2013 r.
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4*)
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy

Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Udział w warsztatach i kursach.
Stosowanie aktywnych metod na lekcjach ze szczególnym uwzględnieniem multimediów, metody projektu oraz gier dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego
IX 2012 r. - VI 2013 r.

Dokumentacja własna, świadectwa i zaświadczenia.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust. 2 pkt 3*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły

Analiza Programu Wychowawczego.

IX 2012 r.

2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym

Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym, realizacja zadań Programu Wychowawczego. Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami.

IX 2012 r. - VI 2013 r.
Potwierdzenie nauczycieli, pedagoga i psychologa.

3. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym

Rozmowa, wywiad, udział w organizowaniu uroczystości i imprez oraz konkursów.
IX 2012 r. - VI 2013 r.

Notatki własne.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Opracował:
Jacek Bezubik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.