X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20406

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr MAGDALENA TUMIŃSKA
STANOWISKO: NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH
NAZWA SZKOŁY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W ZIELONEJ GÓRZE
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA i 9 MIESIĘCY
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 WRZESIEŃ 2012
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 30 MAJ 2015

Podstawa prawna:

1. Dz. U. Nr 260, poz. 2593
2. Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr 118 z 2003r., poz.1112 z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r.

Cele:

1. Stałe doskonalenie własnego warsztatu pracy
2. Wkład własny w efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i środowisku lokalnym
3. Realizacja zadań szkoły
4. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego


WYMAGANIA/ZADANIA

§8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienia, jakości pracy szkoły:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
2. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i regionalnych. Udział ucznia w zaplanowanej formie. Potwierdzenie udziału, zgromadzone dyplomy i wyróżnienia;
3. Zorganizowanie muzycznej imprezy międzyszkolnej - Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu 2013;
4. Udział w pracach komisji badania uzdolnień muzycznych (rok szkolny 2013/2014, 2014/2015);
5. Współpraca z rodzicami. Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznej poprzez aktywny udział w formach wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły;
7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podczas aktywnego udziału w kursach organizowanych dla nauczycieli kształcenia słuchu i przez uprawnione ośrodki szkoleniowe;
8. Poszerzenie wiedzy poprzez samodzielne studiowanie fachowej literatury z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów (przez cały okres stażu);
9. Stosowanie w pracy dydaktycznej najnowszych podręczników do nauczania z przedmiotów kształcenie słuchu i audycji muzycznych;
10. Wdrażanie aktywizujących metod pracy na lekcjach audycji przez wprowadzenie samodzielnego przygotowywania przez uczniów prezentacji wiadomości na temat instrumentów, na których grają oraz recenzji z wysłuchanych koncertów ( tzw. praca z projektem), tworzenia form muzycznych.
11. Gromadzenie pomocy naukowych na lekcje audycji muzycznych. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy przez systematyczne uzupełnianie brakującej literatury z danego przedmiotu (np. płytoteki, zdjęć kompozytorów)
12. Dbanie o wystrój pomieszczeń szkolnych przez przygotowywanie wspólnie z uczniami dekoracji i gazetek szkolnych, galerii zdjęć kompozytorów.


§8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1. Opracowanie z wykorzystaniem komputera: dyplomów, regulaminów, programów organizowanych imprez, podziękowań dla uczestników;
2. Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych dla uczniów, tj. ,,Zeszytu podstawowych wiadomości niezbędnych do nauki kształcenia słuchu’’;
3. Korzystanie z komputerowych programów muzycznych, stron oraz serwisów internetowych. Wyszukiwanie ciekawych i wybitnych nagrań. Nagrywanie fragmentów utworów do sprawdzianów testowych i konkursów;
4. Opracowanie materiałów dla uczniów obejmujących podstawowe wiadomości o kompozytorach i ich twórczości na podstawie spisu podstawowych dzieł wykonywanych przez dzieci na instrumentach w poszczególnych sekcjach;
5. Wymiana informacji z dziećmi i ich rodzicami poprzez regularne korzystanie z poczty internetowej. Założenie specjalnego konta internetowego dedykowanego zagadnieniom związanym z pracą nauczyciela;
6. Kontaktowanie się z innymi szkołami oraz nauczycielami naszej szkoły za pomocą e-maila;
7. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem zasobów internetowych w ramach praktyk studenckich;
8. Kontaktowanie się drogą mailową oraz pomoc w poprawnym opracowaniu konspektów do prowadzonych zajęć, omawianie odbytych przez nich zajęć ze studentami Edukacji Muzycznej UZ odbywającymi praktyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia
9. Samodzielne przygotowywanie kart pracy uczniów oraz gromadzenie wszystkich całorocznych prac dzieci w teczkach przechowywanych w pracowni nauczyciela do wglądu rodziców oraz innych nauczycieli;
10. Opracowanie na komputerze własnych wzorów testów i sprawdzianów z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne;
11. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów edukacyjnych.

§8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły:

1. Dzielenie się wiedzą zgromadzoną podczas kursów i konferencji podczas zebrań sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych;
2. Przewodniczenie Szkolnej Komisji Socjalnej. Przekazanie wiedzy innym nauczycielom i pracownikom szkoły zdobytej podczas szkolenia CENSY w Warszawie na temat „Fundusz socjalny i zdrowotny w szkole artystycznej’’;
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami stażystami z innych szkół. Pomoc nauczycielom w realizacji ich planu rozwoju zawodowego;
4. Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
5. Udostępnianie materiałów innym nauczycielom. Dzielenie się opracowanymi i zebranymi materiałami;
6. Opracowanie i wygłoszenie referatu na temat zastosowania ćwiczeń harmonicznych w kl. IV-VIc6.


§8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

1. Opracowanie i realizacja konkursu na najciekawszą krzyżówkę z hasłem „Mieczysław Karłowicz”;
2. Opracowanie i realizacja konkursu na temat wiedzy o instrumentach muzycznych i  rozpoznawania ich barwy;
3. Wdrożenie i koordynacja programu pomocy przy zakupie podręczników dzieciom z najuboższych rodzin, uczęszczających do naszej szkoły;
4. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce, związane np. z:
trudnościami z koncentracją
skutecznym przyswajaniem wiedzy
czytaniem ze zrozumieniem
myśleniem analitycznym
5. Wdrożenie i koordynacja programu edukacyjnego ,,Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza - patrona szkoły” przy współpracy z p. Anną Borowską-Jadłoś:
projekt edukacyjny ,,Śladami M. Karłowicza’’
organizacja wycieczki w ramach integracji dzieci do Zakopanego;
popularyzacja książki ,,Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza’’
wizyta w Atmie
6. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego - ,,Dekalogu ucznia’’


§8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

1. Organizacja imprez:
rozszerzenie zakresu działań szkoły przez prowadzenie praktyk z zakresu kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla studentów UZ wydziału Edukacji Muzycznej;
wspólne wyjścia do Filharmonii – raz w semestrze;
wyjście do kościoła na audycję muzyczną na temat organów;
spotkanie z muzyką jazzową – UZ;
spotkania kolędowe dla rodzin uczniów;
przygotowanie uczniów do prezentacji piosenek podczas koncertów;
zorganizowanie wyjazdu do Filharmonii Poznańskiej, Teatru Muzycznego, Teatru Wielkiego, Filharmonii Berlińskiej;
cykliczne spotkania w Mediatece (Biblioteka im. K. C. Norwida) - wspólne oglądanie wartościowych filmów o tematyce muzycznej;
Wycieczka dzieci do m. Zbąszyń w celu zapoznania dzieci z instrumentami Regionu Kozła (zdjęcia, potwierdzenia, sprawozdania, nagrania, krzyżówki, regulamin);
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkole, w szczególności dzieci oczekujących na odebranie przez rodziców po zajęciach - kl. IV c6.


§8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

1. Prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia;
2. Udział w pracach komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych dla dzieci zdających do cyklu
4-letniego;
3. Organizowanie dodatkowych zajęć przygotowawczych z zakresu kształcenia słuchu dla najzdolniejszych uczniów naszej szkoły zdających do PSM II stopnia;
4. Współpraca z Panią Anną Borowską-Jadłoś przy wykonaniu pamiątkowego tabla absolwentów kończących cykl 6-letni i 4-letni;
5. Zorganizowanie spotkania dla dzieci i młodzieży z rehabilitantem w celu dbania o prawidłową sylwetkę, pomoc w korekcie wad postawy oraz nauczenie się radzenia sobie z napięciami mięśniowymi (trema przed i podczas egzaminów);
6. Spotkanie dzieci ze specjalistą od emisji głosu oraz muzykoterapeutą (uświadomienie uczniom, że można zwiększyć efektywność nauki słuchając kompozycji Mozarta, filmowych ścieżek dźwiękowych i przyjemnych odgłosów przyrody).


§ 8ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z programem wychowawczym szkoły;
2. Reagowanie na niestosowne zachowania dzieci na terenie szkoły i poza nią – zgodnie z zasadą ,,Kultura na co dzień’’;
3. Przeciwdziałanie niskiej frekwencji na zajęciach teoretycznych, działania na rzecz podniesienia rangi tych przedmiotów - współpraca z rodzicami i nauczycielami poprzez spotkania, korespondencję pisemną, rozmowy telefoniczne, korespondencję mailową;
4. Współpraca z psychologiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych (cały okres stażu);
5. Tworzenie i gromadzenie dokumentacji potwierdzającej działania wykonywane podczas stażu.

Plan ma formę otwartą i może podlegać modyfikacji w trakcie jego realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.