X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20397
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO.
Okres stażu
Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.

Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.

Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Analiza i ocena działań.
IX 2010

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu
Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęćScenariusze zajęć
Sprawozdanie

4. Aktywne uczestnictwo w WDN.
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej.
Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola.
Na bieżąco

W czasie trwania stażu
Protokoły

Materiały i opracowania

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy

Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć


3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
Ponowne nawiązanie współpracy.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.

IX. 2010

Na bieżąco
Rozmowy indywidualne

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć


4. Udział w realizacji programów profilaktycznych.
Prowadzenie i organizowanie zajęć.
Okres stażu
Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinem i teatrem.

Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją.

Okres stażuOkres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami – potwierdzenia dyrektora

6. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki.
Wyszukiwanie sponsorów.
Okres stażu
Potwierdzenia sponsorów i dyrektora

7. Praca z dziećmi z trudnościami.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku

8. Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku

9. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.

Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

10. Współpraca z innymi nauczycielami.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek.
Okres stażu
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora

11. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie.
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia

12. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

13. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki
Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom – wstąpienie do Klubu Czytających Przedszkoli
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych.

Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Na bieżąco


Okres stażu
Dokumentacja


Prezentacja

2. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z informatyki dla dzieci
Nauka dzieci podstawowych czynności przy obsłudze komputera, zapoznanie dzieci z programem Point, Microsoft Word.

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

3. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
Zamieszczenie planu na stronie internetowej.
X 2010
Zaświadczenie

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
Studiowanie literatury przedmiotu.
Cały staż
Wykaz lektur, notatki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Zapoznanie się z aktami prawnymi.
Okres stażu
Akty prawne

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów.
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Cały staż

Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek


4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Okres stażu
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.